Tıp ve Uşşâkî

Tıp ve Uşşâkî

 

Ayet-i Kerime ve Hadis-i Şeriflerde Şifa

“Hastalandığımda da O bana şifa verir.” (Şuarâ, 80)

Kalplerin tabibi Hz. Peygamber (s.a.v.) bir hastaya şöyle dua eder : “Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifa ver, çünkü şifa verici sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle şifa ver ki hiç bir hastalık bırakmasın. “ .

“Sıhhat ve afiyet üzere olmak, yüce Allah’ın kuluna vermiş olduğu en büyük nimetlerden biridir.” (İbn-i Kesir, 4/584) …

Tabibler ve Şifa

Hz. Peygamber döneminde doktor unvanıyla anılan ilk kişi VI. yüzyılın ortalarında Tâif’te doğan Hâris b. Kelede’dir.4 Nadr b. Hâris b. Kelede, Damâd İbn Sa’lebe el-Ezdî, Rufâa b. Ebî Rimse et-Teymî, Şemerdil b. Kubâb el-Kâ‘bî ve İbn Huzeym Hz. Peygamber döneminde yaşayan diğer doktorlardır. Bunların yanında Şifâ binti Abdullah el-Kureyşiyye ve Rufeyde el-Ensâriyye tedavi işleriyle uğraşan hanım doktorlardan sayılabilirler.1

Tedavi etme yeteneği olan sufiler : Aziz Nesefi hz.,Hallacı Mansur hz., Abdülkadir Geylani hz., Sadeddin Cibavi hz., Şemsi Tebrizi hz., Sadreddin Konevi hz., Eşrefoğlu Rumi hz.,

Önemli Sufi Tabibler : Fahreddin Razi hz.,Davud-u Kayseri hz., Mecdüddin Bağdadi (Necmeddin Kübra hz nin müridi) hz. , Feridüddin Attar hz., İbni Sina hz., Ebu Hamid Gazzali hz., İbnül Arabi hz., Mevlana Celaleddin Rumi hz., Merkez Efendi hz.

Pir Hasan Hüsameddin Uşşâkî hz. yürümesi geciken çocuklara Rabbimin izni ile şifa vermiş.

Kitaplarda Tıp

Tıbbi Nebevi , Kitab el-Kanun fi’t-Tıbb (Tıp Kanunu İbni Sina) Kitab el-Şifa (İbni Sina) tıp kitaplarının bazılarıdır.

Uşşâkîye’den Yemezzade Süleyman Rüşdi (v.1834) efendi, tabib Nidai Ankaravi’nin Menafiun-Nas isimli eserini eliyle yazarak çoğaltmış ve esere konusuyla ilgili 7 varaklık bilgi ve 9 varaklık şiir eklemişti.

Abdurrahman Sami Niyazi hz Müntehabât-ı Sâmiyye adlı derleme kitabının Birinci Babı: Hastalıkların besmele ve Kur’an surelerinin okunarak tedavi edilmesi ile ilgilidir. Hangi surenin hangi hastalığa çare olduğu kaçkere okunması gerektiği belirtilmiştir.

Dördüncü Babı: Hastalıkları esmâ-i Hüsnâ ile tedavi edilmesi hakkındadır. Muhtelif hastalıklann tedavisinde hangi isimlerin kaç kere okunacağını ve sıralamasını açıklamaktadır.

Abdurrahman Sami Niyazi hz Şerh-i Esrâr-i Esmâi’l-Hüsnâ: Bu eserde esmâ-i hüsnâ’nın kısaca manaları, kulun bu isimlerden alması gereken hisse, esmâ-i hüsnânın şifa olduğu hastalıklar anlatılmaktadır.

Şiirlerde Şifa

Sıddık Naci Eren Divanı: sayfa: 263

İSTE HAK’TAN ŞİFÂYI

Hastalık bir nimettir, hep cümle mü’minlere

Gel hamdeyle sabreyle, şükreyleme sakın hâ

 

Candan söyle dâima, ya Şâfi yâ Şâfi Yâ Şâfi

Oku şifa âyetini, zahir ve bâtınına

 

Kıl tedâvi kendini, bol sadaka vermekle

Ömrün uzar buyurdu, Fahr-i âlem Mustafa

 

Bulur sıhhât vücudun, az ye az iç az uyu

Oku Kur’ân’ı Kerimi, derdine dermân ola

 

Pahil olma ey Naci, ver fakire sadaka

İste Hak’tan şifâyı, her günün bayram ola

 

Bekir sıdkı Visali Divanında ise : Beşdir kalbin devası, odur kalbin şifası Mecalisi salih evveli, oruç tutmak ikinci Kur’an okumak üçüncü, dördü gece namazı Hem seher vaktinde, istiğfardır beşinci. Yasin  – On faydası-Hastaların şifa bulması kasidesinde ise

On, Hastaya okundu derhal şifa buldu demektedir.

Abalı Hüsameddin Efendi şiirlerinde :

 

Çek elüñ ben hasteye tímār itmekden tabíb

Kim maríżi derd-i ‘aşķ olanlara olmaz ‘ilāc (29-3)

‘Aşķıñ ile şerha şerha olur ise eger vücūd

Derde devā-yı Hażret-i Loķmān olur baña (14-4)

Demektedir.

Abdurrahman Sami Niyazi hz.

Ey Habîb-i Kibriyâ Ahmed Muhammed Mustafâ,

Ey tabîb-î dû-serâ sertâc-ı saff-ı enbiyâ,     s.80

Tabîb-i herdü âlemsin habîb-i zât-ı a’zamsm,

Ki sensin derdlere Lokmân-ı hâzık Yâ Rasûlallâh.   s.115

Benim bu derdime derman edemez olsa da Lokmân,

Tabîbâ âşıka derdin, devâdır Yâ Rasûlallâh.   s.120

Şifa Salavatı

Ey Allah’ım ! kalblerin tabîbi ve devası, vucutların şifâsı, gözlerin nûru ve ziyâsı olan Muhammed’e, âline ve ashâbına salât ve selâm eyle.

 

 

 

 

 

 

 

 

foto : Osmanlı’da ilk hastane Beyazıd Bimarhanesi Bursa

*********************

Kaynaklar :

http://www.islamveihsan.com/sifa-ayetleri.html

http://www.dindersi.com/index.php?mod=destek&ad=peygamber-efendimizin-okudugu-sifa-duasi

Doç. Dr. Z. Arzu Yegin Prof. Dr. Hülya Küçük  Tasavvuf ve Tıp

https://www.dogalhayat.com.tr/dogal-hayat/tibb-i-nebevi/

http://www.gonuldergisi.com/tibb-i-nebevi-kuranda-ve-hadislerde-tip-bilgileri-prof-dr-ilhan-yildiz.html

http://sifahane.org/tibb-i-nebevi/

http://misvakvehacamat.com/tibb-i-nebevi/

http://www.islamveihsan.com/sifa-salavati.html

İslâm Tarihinde Tıbbın Gelişmesi ve Silvan’da Tıp Prof. Dr. Ali BAKKAL

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/257728

http://www.beybut.com/islam-tibbi-islamiyet-tip-tarihi/

 

Yorum Yapın

You must be logged in to post a comment.