Abdurrahman Sami Efendi’nin Ilahilerinden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Abdurrahman Sami Efendinin İlahileri

Nutuk : Abdurrahman Sami Saruhani* kuddise sırruh
Beste : Belirsiz
Makam : Uşşak
Usul : Sofyan

Dîdemiz giryân sînemiz sûzân
Rûhumuz hayrân Halvetîleriz

Cismimiz büryân derdimiz dermân
Aşkımız burhân Celvetîleriz

Sırr ile seyrân şevk ile devrân
Ederiz her ân Kâdirîleriz

Mahremiz zâre bülbülüz yâre
Hârız ağyâre Rıfâîleriz

Bizdedir halvet yâr ile ülfet
Bulmuşuz vuslat Dussûkîleriz

Zikrimiz esmâ fikr-i müsemmâ
Seyr-i “ev ednâ” Bedevîleriz

Hakk’ı çün bulduk nûr ile dolduk
Aşkla yoğrulduk Şâzelîleriz

Ölmeden öldük sonra dirildik
Uçmağa girdik Mevlevîleriz

“Hayy” ü “Bâkî”yiz dost müştâkıyız
Aşka sâkîyiz Nakşîleriz biz

Bizdedir “Âdem” İse’bni Meryem
Hem “ism-i a’zam” Bayrâmîleriz

On iki seyrân ideriz her ân
Ma’nâda sultân Vefâîleriz

Âşık-ı cânân mahrem-i irfân
Fakr ile pinhân Bektâşîleriz

Vahdete vâkıf kesreti sârif
Kenz-i ma’ârif Şa’bânîleriz

SÂMÎ ko halkı ara bul Hakk’ı
Yoludur aşkı Uşşâkîleriz

* Bu zât Muzaffer Efendi Hazretlerinin ilk mürşidi olup 13 ayrı tarîkden icâzetli müstesna bir mürşid-i kâmildir…Bu büyük velî hakkında daha fazla bilgi edinmek için :
www.muzafferozak.com/assaruhani.html

……..

Bu vesîle ile bu büyük velînin vuslatına Mehmet Demirhan Bey tarafından düşürülen tarihi teberrüken buraya kaydediyoruz :

Sâdiyâ sırrından Sübhân çıktı
“Abdurrahman Sâmî Saruhânî”
1353

Pek ârifâne bir nutk-i şerîfini Muzaffer Efendi Hazretleri Sabâ makâmında bestelemişlerdir. Ne mutlu bize ki bu bestenin Efendi Hazretlerinin sesinden bir kaydı arşivimizde bulunuyor :

alıntının kaynağı :

http://www.muzafferozak.com/assaruhani.html

Yorum Yapın

You must be logged in to post a comment.