Abdurrahman Sami Niyazi Hz ve duası

Abdurrahman Sami Niyazi (1876-1935)

Sami Efendi olarak hayranlık ve gözyaşları ile anılan Abdurrahman Sami Niyazi, 1876 yılında Manisa’da dünyaya gelmiştir. Babası Asım Efendi Sami ismini koymuşlarsa da Manisa’nın isimsiz kahramanları “Abdurrahman” isminin verilmesini istemişler, böylece ismi Abdurrahman Sami olmuştur. Niyazi ise kendisine aldığı mahlastır. Abdurrahman Sami Efendi şiirlerinde Niyazi mahlasını kullanmışlardır.

İlk tahsiline memleketinde başlayan Sami Efendinin baba tarafından Hz. Ömerin soyundan olduğunu devrin Uşaki Şeyhlerinden Sefine-i Evliyanın müellifi Hüseyin Vassaf Efendi nakleder. Tahsiline daha sonra Fatihte devam eden Abdurrahman Sami Efendi, Hüseyin Necmeddin Efendiden ilim icazeti alarak mezun olur. Tasavvufta ilk yolculuğuna Halveti-Uşşaki şubesinden başlar ve Gelibolu’da Şeyh Ahmed Şucaeddin Efendi’ye intisap eder. Manevi bir işaretle gittiği Gelibolu’da manada kendisine gösterilen şeyhine ilahi bir aşkla bağlanır ve Gelibolu’da Halvetiyye’nin olmazsa olmaz kuralı olan erbaine (halvet/çile) girer. Kısa sürede sülukunu ikmal eden Abdurrahman Sami Niyazi; icazet alır ve Kasımpaşa’da Yahya Kethüda Dergahı Postnişinliğine tayin edilir. Ancak buradan aldığı maaşı kendisine harcamaz ve şeyhi Şucaeddin Babaya gönderir. Kendi geçimini ise elinin emeği ile karşılar.

Abdurrahman Sami Niyazi aynı zamanda kimyagerdir ve misk imal edip; kazancını buradan temin eder. Kimya üzerine yazılmış ancak basılmamış bir eseri de mevcuttur. Arapça ve Farsça’ya şiir yazacak derece de vakıftır. Nitekim bu dillerde yazılmış şiirleri kendi divanıda mevcuttur. Osmanlı Medreselerinde okutulan Kafiye isimli kitaba bir şerh yazması da Arapça’ya olan vukufiyetini göstermektedir.

Abdurrahman Sami Niyazi Efendinin bir diğer özelliği ise pek çok tarikattan ve tekkeden icazetli oluşudur. Günümüzde hiç bir şeyhten seyri süluk görmediği halde piyasada dolaşanlara baktıkca Sami Niyazi Efendinin ahvali bizleri daha da şaşırtmaktadır.

Abdurrahman Sami Niyazi Efendi; Nakşbendi Halidi-Müceddidi kolu başta olmak üzere; Halvetiyyenin Uşşaki ve Şabani kollarından, Rufai ve Kadiri yollarından da mücazdır. Ancak asıl irşadını Halvetiyyenin şubesi olan Hasan Hüsameddin Uşşaki Hazretlerinin usulune göre yapar.

Zor günlerde bile darb-ı esma meclislerini kapatmaz. Camilerde yatsı namazından sonra el-ayak çekildikten sonra zikir meclisleridevam eder. Kendisine korkup korkmadığı sorulduğunda;” Bize bu vazifeyi şahıslar vermediler ki, şahıslar istedi diye terk edelim” der.

Tefsirden hadise, akaidden edebiyata kadarpek çok eseri olan Sami Niyazi Efendinin en önemli eserlerinden birisi de Evradü’l-Mukarrabin adını verdiğive haftanın her günü için hususi olarak tanzim ettiği evradıdır. Salavat-ı şerif ağırlıklı olan bu eser; Cuma günü okunmaya başlar ve her gün okunan kısımları mevcuttur. Hakk’a yaklaşanların zikri olarak tercüme edebileceğimiz bu Evradül Mukarrabin halen bağlıları arasında günlük vazife olarak okunmaktadır.

Tekkelerin kapatılmasından sonra Abdurrahman Sami Niyazi Efendi için zor günler başlamıştır.
Merhum Necip Fazıl Kısakürek deyimiyle Menemen Provakasyonunda halifesi Bekir Sıtkı Visali ile beraber tutuklanırlar. Altı ay hapisten sonra beraat etmelerine rağmen artı bir kere yaftalanmışladır. Hem Şeyh Sami Efendi hem de Bekir Sıtkı Visali Efendi hayatlarının sonuna kadar takip altında tutulacaklardır. İlmiyle amel eden her zat gibi o da dini için sıkıntılara katlanır. Osmanlı Dersiamı olması hasebiyle kaydı hayat şartıyla vaizlik yapabilmek hakkı varken; bu hakkı da gasbedilir.

1934/35 yılında İstanbul’da Yüce Dost’a kavuşur.
Kabr-i Şerifi Edirnekapı Şehitliğinde Mısır Tarlası olarak isimlendirilen bölümdedir.

Ardında sayısız gözü yaşlı seven ve gün yüzüne çıkartılmayı bekleyen onlarca eser bırakır. Abdurrahman Sami Niyazi Efendi’nin bıraktığı; Kendisi gibi yetiştirdiği, halifesi Kulalı Hacı Bekir Sıtkı Visali Efendi en kamil eseridir.

Abdurrahman Sami Niyazi Efendi, hayatı boyunca pek çok Halveti Şeyhi gibi Şeyhül Ekber Muhyiddin Arabi Hazretlerine hususi bir sevgi beslemiş ve kendisini ona nispet ettiğini Hüseyin Vassaf haber veriyor. Hatta Hz. Şeyh-i Ekber’in bazı eserlerini de Türkçe’ye tercüme etmiştir.

Hayatı boyunca Sünnet-i Seniyye üzerine yaşamaya gayret eden Abdurrahman Sami Niyazi Efendinin Ruhu için El Fatiha…

***
Abdurrahman Sami Efendi (Yandaki fotoğraf) Muzaffer Ozak Efendi’nin yetişmesinde büyük hissesi vardır.

Nurettin Cerrahi Asitanesinin son postnişinlerinden olan Muzaffer Özak Efendi çocukluğunda babasını kaybeder. Bunun üzerine Abdurrahman Sami Niyazi Efendi yakın arkadaşının oğlu olan Muzaffer Özak Efendi’yi kanatları altına alır ve eğitimi üzerine hususi ihtimam gösterir. Muzaffer Ozak Efendi de ilerleyen yıllarda Sami Niyazi Efendiye intisap edecektir. Ancak Muzaffer Ozak Efendi daha eğitimini tamamlamadan Abdurrahman Sami Niyazi Efendi ahiret alemine sırlanır. Bu göç Muzaffer Ozak Efendiyi çok sarsacaktır.

Muzaffer Ozak Efendi, bu eğitimi esnasında Ayasofya Camiinde tefsir dersleri alırken çok güzel bir rüya görür:

Peygamber Efendimiz s.a.v., Hz. Ali’nin tuttuğu bir devenin üzerindedir. Hz.Ali’nin diğer elinde ise meşhur kılıcı Zülfikar bulunmaktadır. Efendimiz s.a.v. ona sorar:
-Müslüman mısın?
-Evet.
-İslam için başını verir misin?
Muzaffer Özak Efendi yine “-Evet” cevabını verir.
Peygamberimiz başını kesmesi için Hz. Ali’ye talimat verir.
Allah’ın Arslanı da, başını gövdesinden ayırır.

Hazret korku içinde uyanır. Rüyasını Abdurrahman Sami Niyazi Efendi Hazretlerine anlatınca ; tabiri rüyadan daha da güzeldir : ”Evlad; sen Hz.Ali’den gelen bir tarikata şeyh olacaksın”.

Abdurrahman Sami Niyazi Efendi’nin tabiri seneler sonra gerçekleşir ve Muzaffer Ozak Efendi; Cerrahi Asitanenin son şeyhi İbrahim Fahreddin Efendi’den icazet alır ve postnişin olur.

……………….

Abdurrahman Sami Hz.nin Zikir DuasıEvrad-ı MukarrabinHz. Şeyh Abdurrahman Sami k.s. eserinde “Bu dua bir İksir-i Azam ve Evrad-ı Mukarrebbin’dir;
din kardeşlerime hediye ediyorum” dediği her ne niyetle okunursa kabul olduğunu ve bir çok manevi rahatsızlıklara şifa olduğunu açıklarken okumak isteyen herkese de icazet verdiklerini bildirmiştir.
Bu muazzam duanın hergün 7 defa okunmasını tavsiye etmişlerdir.

***

Euzübillahimineşşeytanirracim,
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHÎM

Estağfirullah (3 defa)

Ya Melciü ve ya Meazi ve ya İlahi ve ya Halıki ve ya Razıki ente Hasbi ente Rabbi ente bike min ezeli ve tevekkeltü aleyke ebeden fi külli emeli ve iğtemedtü ledeyke min zahiri ve batini ve men yerci an cenabike ve tevesseltü ileyke en inkatea ve saili bi-kavlikel kerim ve “emmes-saile fela tenhar”
Ve tevessattü ila zalike bil vesiletil kübra*

Ve bi Habibikel a’zami Muhammed Mustafa Sallallahü aleyhi ve sellem ve Fatımatüz-Zehra ve Aliyyül murteza vel Haseni vel Hüseyni ve ehlibeytihil mücteba vel enbiyai ve ashabihim vel evliyai vel evtadi vel aktabi ven nukabi cemian*

Vel melaiketi ve men Hüve ehli zalike küllen*
Ya Hayyu Ya Kayyum ya Zelcelali vel cemali vel kemali vel ikram”

Birahmetike Ya erhamerrahimin*
Ya ekramel ekremin*
Ve Ya Mücibes-Sailin *
İstecib ya Rabbi istecib ya Rabbi istecib ya Rabbel-azim*

Ve-bi-esmaikekılya ve bi-esmaike fi Ehillai vel ulemai ve-bi-esmaikelleti yestecabü bihedduai ve-bi-esmaikelteti, yedribu bihi şey-ün fil-ardi ve-la fissemai ve-bi-esmaikelleti dea bihel -enbiyai vel-evliyai ve -bi-esmaikelleti yüsırru bihil-eshıyai ve-bi-esmaikelleti, yünalü bihellikai, ve-bi-esmaikelleti, yensarifü fil-fenai vel-bekai, en-tu’tiye mes’ulatit-dünyeviyyeti vel-uhrevviyeti ve en -teb-adüni fiddareyni min külli şerrin ve en teveffikani fil-alemeyni li külli hayrin, ve-en -tec-alni min es’adissüadai*

Ya Rabbi (4 defa)
Ya Allah (4 defa)
Ya Hu
Ya Rabbil-Alemin”

Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve-alihi ve ashabihi fi külli şüunike bi-adedi ma’lumatike ebedel ebedi min sübhane Rabbike Rabbil izzeti amme yesifun ve-selamün alel mürselin velhamdü lillahi Rabbil Alemin*

Allahümme yessir umuri ümmeti Muhammedin ve-lena ve-li-abaina bi-hüsnil hatimen*

Amin.

el-Fatiha.

alıntı kaynağı :

http://www.sufiforum.com/viewtopic.php?f=41&t=5069

 

 

SHEIKH ABDURRAHMAN SAMI NIYAZI AND HIS INVOCATION

 

Sami Efendi who remembered  in admiration and with tears Abdurrahman Sami Niyazi, born in 1876 in Manisa . His father,  Asim Efendi first gave his name as Sami. However, unknown heroes of Manisa, want to give the name ” Abdurrahman ” so the name has been Abdurrahman Sami . Niyazi is the appellation of him. Abdurrahman Sami Efendi has used the pseudonym of Niyazi in his poems.

Sami Efendi who  started his first education in his town (Manisa) is descends from Hz. Omar. Hüseyin Vassaf Efendi who was the spritual teacher of Ussaki brunch of Khalvatiyya conveys that. Abdurrahman Sami Efendi  continues his education  in Fatih ( a neighbour in Istanbul) and his permission given by Huseyin Necmeddin Efendi. He starts his first sufism jurney in Gallipoli in Khalvati-Ussaki brunch with Sheikh Ahmet Sucaeddin Edendi. He connects with divine of love his Sheikh who was shown in spiritual dream. He starts seclusion which is necessary of Khalvatiyya. After completing the Divine Names as prescribed by the Khalwati (Ussaki) masters in short time, He takes permission (diploma) and starts being spiritual teacher in Yahya Kethuda Dervish  convent in Kasımpasa ( a neighbor in Istanbul ). However, he does not spend his wage which he received instead he sends the money to his Seikh Sucaeddin Efendi. He provides his living by his hand works.

At the same time, Abdurrahman Sami Efendi is a chemist and he makes civet and earn his life. He has a book which is about chemistry but not published. He knew Arabic and Persian languages enough to write poems.Thus he has poems in these languages in his divan. Writing comment of a book called Kafiye (rythme) which is taught in Ottoman Madrasah, shows his knowledge of Arabic language.

Another feature of Abdurrahman Sami Niyazi Efendi is he has permission from many Tariqah and Dervish conveys.

Abdurrahman Sami Niyazi Efendi has permissions especially from Naqshbandi Khalidiyya order, Khalwatiyya Ussaki and Shabani orders, Rifai and Qadiri orders. However, he teaches like Hadrad Hasan Husameddin Ussaki which is brunch of Khalwatiyya.

Although Dervish conveys are closed after Republic established, He contiuned dhikr in the mosque after isha prays. When people ask him if he is afraid of that or not, his answer is “ this mission is not given by people that we leave because people want so.”

Sami Niyazi Efendi has many works from interpreting to hadith, doctrine to literature but his most important work is named ” Evradu’l Mukarrabin” which tells daily tasks for the followers for each day of a week. These tasks are started to read (pray) on Friday and has works for every day to read. These tasks are still read by the followers as daily work to be closer to creator.

After dervish convents are closed in Turkey, hard times are started for Abdurrahman Sami Niyazi Efendi and his caliph Bekir Sıtkı Visali. They are arrested and served for 6 months in jail. However, that was not the end and they will be chased till they die. Although Sami Efendi has right to preach this was invaded.

Abdurrahman Sami Niyazi Efendi died in Istanbulin 1934/35. His tomb is in Edirnekapı ( a neighbourhood in Istanbul.). His death left people with tears and many works to reveal. Bekir Sıtkı Visali is his sipiritually wise caliph who he educated.

Sami Efendi had deep love to Sheikh Ekber Muhyiddin Arabi like most Khalvati sheikhs do. He has translated some of his books to Turkish language.

Abdurrahman Sami Niyazi Efendi who has followed sunnah during his life, el-Fatiha for his soul.

******

 

 

 

Abdurrahman Sami Efendi has a large stake in the growth of Muzaffer Ozak Efendi.

Muzaffer Efendi who was one of the last Sheikh of central dervish convent of Nurrettin Jerrahi, lost his father when he was child. After death of his father, Abdurrahman Sami Niyazi Efendi who

was his father’s close friend shows particular attention on his education and gave him personal

solicitude. Muzaffer Ozak Efendi will be student of Abdurrahman Sami Niyazi but before he complete his education Sami Efendi dies and this will hurt Muzaffer Ozak efendi.

 

Muzaffer Efendi has seen a dream while he was taking lessons to comment on the Quran.

 

Prophet Muhammad (P.B.U.H.) was on a camel which Hadrad Ali was holds and on the other hand he was holding his famous sword called “Zulfikar”.

 

Prophet asked to Muzaffer Efendi

– Are you Muslim?

– Yes I am.

– Would you give your head for Islam?

–  Muzaffer Efendi again answers Yes.

Then Prophet commands Hadrad Ali to cut his head. Lion of Allah separates his head from his body.

Muzaffer Ozak wakes up fearfullyand tells his dream to Abdurrahman Sami Niyazi Efendi.

Oneiromancy was better than the dream” Son, you will become a member of a tariqah which comes from Hadrad Ali”.

Interpreted dream by Sami Efendi happened after years and Muuzaffer Ozak Efendi takes his diploma from the last Sheikh of central dervish convent of Jerrahi, Fahreddin Efendi and becomes Sheikh of the convent.

 

Sheikh Abdurrahman Sami Niyazi Efendi presents this invocation written below to his religious brothers. People who read this invocation for any purpose is accepted and the invocation is the cure of many spiritual illness.

This invocation recommended to read 7 times a day.

 

Euzübillahimineşşeytanirracim,

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHÎM

 

Estağfirullah (3 times)

 

Ya Melciü ve ya Meazi ve ya İlahi ve ya Halıki ve ya Razıki ente Hasbi ente Rabbi ente bike min ezeli ve tevekkeltü aleyke ebeden fi külli emeli ve iğtemedtü ledeyke min zahiri ve batini ve men yerci an cenabike ve tevesseltü ileyke en inkatea ve saili bi-kavlikel kerim ve “emmes-saile fela tenhar”

Ve tevessattü ila zalike bil vesiletil kübra*

 

Ve bi Habibikel a’zami Muhammed Mustafa Sallallahü aleyhi ve sellem ve Fatımatüz-Zehra ve Aliyyül murteza vel Haseni vel Hüseyni ve ehlibeytihil mücteba vel enbiyai ve ashabihim vel evliyai vel evtadi vel aktabi ven nukabi cemian*

 

Vel melaiketi ve men Hüve ehli zalike küllen*

Ya Hayyu Ya Kayyum ya Zelcelali vel cemali vel kemali vel ikram”

 

Birahmetike Ya erhamerrahimin*

Ya ekramel ekremin*

Ve Ya Mücibes-Sailin *

İstecib ya Rabbi istecib ya Rabbi istecib ya Rabbel-azim*

 

Ve-bi-esmaikekılya ve bi-esmaike fi Ehillai vel ulemai ve-bi-esmaikelleti yestecabü bihedduai ve-bi-esmaikelteti, yedribu bihi şey-ün fil-ardi ve-la fissemai ve-bi-esmaikelleti dea bihel -enbiyai vel-evliyai ve -bi-esmaikelleti yüsırru bihil-eshıyai ve-bi-esmaikelleti, yünalü bihellikai, ve-bi-esmaikelleti, yensarifü fil-fenai vel-bekai, en-tu’tiye mes’ulatit-dünyeviyyeti vel-uhrevviyeti ve en -teb-adüni fiddareyni min külli şerrin ve en teveffikani fil-alemeyni li külli hayrin, ve-en -tec-alni min es’adissüadai*

 

Ya Rabbi (4 times)

Ya Allah (4 times)

Ya Hu

Ya Rabbil-Alemin”

 

Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve-alihi ve ashabihi fi külli şüunike bi-adedi ma’lumatike ebedel ebedi min sübhane Rabbike Rabbil izzeti amme yesifun ve-selamün alel mürselin velhamdü lillahi Rabbil Alemin*

 

Allahümme yessir umuri ümmeti Muhammedin ve-lena ve-li-abaina bi-hüsnil hatimen*

 

Amin.

 

el-Fatiha.

 

 

Yorum Yapın

You must be logged in to post a comment.