Abdurrahman Sâmî Saruhânî Hazretlerinin Vasiyyeti

Abdurrahman Sâmî Saruhânî Hazretlerinin Vasiyyeti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muzaffer Efendi Hazretleri Envârü’l Kulûb adlı eserinde ilk mürşidi Abdurrahman Sâmî Saruhânî Hazretlerinin irtihâlinden birkaç gün önce kendisine nasıl vasiyyet ettiğini şöyle anlatıyor :

Pek sevdiğim ve babam makamında saydığım üstâdım, hocam, velîni’metim Sâmî-i Saruhânî Hazretleri ile cuma namazlarından sonra hânelerinde otururduk. Birgün, yemekten sonra fakîre şöyle buyurdu :

– “Oğlum, öldüğün zaman nereye defnolunmak isterdin?”

Cevap verdim :

– “Efendim, nasîb olursa Edirnekapı hâricinde Halebî merhûmun civârında defn olunmağı arzu ederdim. Zîrâ oraya İstanbul âlimlerinden pek çoğu defn olunmuşlardır” dedim.

Merhûm hocam içini çekerek :

– “Sakın beni oraya defn etmeyini” buyurdu. “Zîrâ ben hem günâhkâr ve hem de ilmen zayıf bir insânım ve kendimi oraya lâyık göremem. Beni Edirnekapı’da Mısır tarlasının kenarına gömüverirsiniz, olur biter”

Meğer, Hazret bu sözleriyle bana vasiyyet ediyormuş. Üç gün sonra, yatsı namazını kılarken ve namaz arasında vâsıl-ı dîdâr oldular. Fakîr, o zaman Arapçayı yeni öğrenmeğe başladığımdan, okuduğum âyet-i kerîmelerin ma’nâlarına vâkıf ve âşinâ değildim. Fakat nasıl olduysa bilemiyorum cenâzesinde Sûre-i Fecr’in son âyetlerini okuyuverdim.

Hattat Hâmid Efendi’nin hattıyla Sûre-i Fecr’in son âyetleri

Bilindiği gibi, bu âyet-i kerîme :

“Yâ eyyetühen nefsül mutma’inne ircı’î ilâ rabbiki râdiyyeten merdiyyeh fedhulî fî ibâdî vedhulî cennetî” 
“Ey emîn ve mutma’in olan nefs! Ondan râzı olarak ve rızâsını kazanmış bulunarak Rabbine dön. Gir sâlih kullarımın arasına, gir onlarla birlikte cennetime”
Abdurrahman Sami Saruhani Hazretlerinin Kabr-i Şerifi
Sâmî Saruhânî Hazretlerinin Kabr-i Şerîfi
Bugün, ancak bu âyet-i celîlenin ma’nâsını ve Allah teâlâ’nın hakkıyle îmân eden kullarını hitâb-ı izzetiyle nasıl taltîf ve tatyîb buyurduğunu, denizlerden bir katre ve güneşden bir zerre mikdarı idrâk ve ihâtâ edebilmekdeyim. Rahmetullahi aleyhi ve rahmeten vâsi’a…


Envârü’l Kulûb, Cild 3, sayfa 324-325

Muzaffer Özak Efendi Hazretlerinin Sûre-i Fecr tilâveti arşiv kayıtlarımız arasında mevcud, burada sizlerle paylaşmak münâsib olur diye düşündük…

 

Alıntının kaynağı :

http://defter-i-ussak.blogspot.com.tr/search?q=abdurrahman+sami

Yorum Yapın

You must be logged in to post a comment.