Resulullah (s.a.v.) Efendimize Salat-ı Selamın Getirilmesi

Resulullah (s.a.v.) Efendimize Salat-ı Selamın Getirilmesi   Evrad-ı Kadiriyye’den Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ Resûlallah. Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ Habiballah. Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ Halilallah. Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ Nebiyyallah. Es-salâtü ves-selâmü aleyke ya safiyyallah. Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ hayre halkillâh. Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ nure arşillah. Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ emin-e vahyillah. Es-salâtü ves-selâmü aleyke […]

Perşembe Evradından 2

Perşembe Evradından 2                   Fatiha Suresi Allah’ın resulü, Ebû Saîd b. Muallâ isimli sahâbîye, Kur’ân-ı Kerîm’deki en büyük sûreyi mescidden çıkmadan bildireceğini ifade buyurmuş, sonra da bunun Fâtiha olduğunu açıklamıştır (Buhârî, “Fezâ’ilü’l-Kur’ân”, 9).   Yine birçok sahih hadiste Fâtiha sûresinin şifa özelliği ile ilgili açıklamalar yapılmıştır (meselâ bk. Buhârî, […]

Salavat-ı Melevan

Salavat-ı Melevan Sıddık Naci Eren Efendi’nin Evrad-ı Saadet-i Ebediyye eserindeki Cuma Evradındaki Salavat-ı Şerifelerden                                   Salavat-ı Melevan   Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin mahtelefel melevani ve teakabel asarani ve kerraral cedidani vestekbelel ferkadani ve belliğ ruhahu ve ervaha ehl-i […]

Şaban-ı Şerif 01

Şaban-ı Şerif 01                 ŞÂBAN-I ŞERîF Gafletinden gel uyan, ihyâ eyle Şâban-ı Fahr-i âlem ayıdır, sıkı sarıl Kur’ân’a Şın: Verir ol şerefi, Ayın: Hem yüksekliği Be: Verir bi-ihsanı, Nûn: Ülfeti ve nûru İmâm oldu Mustafa, cümle peygamberlere Erdi nice makâma, Kâbe kavseyn ev ednâ Hak buyurdu Cibril’e, al […]

Mirac 07

Mirac 07                     foto: Burak Mescidi   Yahya Şirvani Hz. Şifaül Esrar isimli eserininMirac-ı Nebi’nin şerhi bölümünden : “Sonra harikulade güzel güzel döşemelere (Refref’e) yaslanırlar ” (Rahman suresi 769) … Allah Resulü’nün ruh miracı , beden miracından bin defa daha yüksektir. … Şeyh dedi (k.s.) : […]

Mirac 06

Mirac 06 Hüseyin Vassaf efendi’nin Gülzar-ı Aşk eserinden                       foto: Burak duvarı   Gel alem-i manaya Mirac edegör mirac Azm eyle ev ednaya Mirac edegör mirac … Hak cezbesin aşıklar Bu yolda Burak eyler Buldunsa o hali ger Mirac edelim mirac   s.592  

Mirac 05

Mirac 05                   Selahaddin Uşşaki hz’nin Matlaul Fecr’inden MİRACİYE Cezbe-i ‘aski Hudâ vü ‘akl-i kül Sildi naks-i mâ-sivâyi cüzz ü kül Mâ-sivâdan eyledi ya’ni ‘urûc Zirve-i bâlâya itdi pes vülûc Atdi kâf-i kevni ol ankâ hemân Oldi kâf-i “kâbe kavseyn” âsiyân  

Mirac 04

Mirac 04                   Cemaleddin-i Uşşaki Hz Divanından   Mirac idüp Hakkı eğer görmesen Kim bilebilürdi nedür “eynema” s.4 ş.2 b.3 ……….. Ruhile mirac idenün kendi içre kendüden Aşkı refref aklı Cibril gönli de eflak olur s.165 ş.156 b.4 ……….. Ruhını mirac-ı manaya o elbet irgürür Gicelerde habını […]

Mirac 03

Mirac 03                         Abdurrahman Sami Niyazi Hz divanından … Menzii-i «kavseyni ev ednâ»da-imdâd olmasa, Bulmaz idim bu teayyünde bakâbiliâhı ben. … Sırr-ı Isrâ Sâmiyâ feyz-i ubûdiyyet tamam, Hazret-i Kübrâda bildim künh-i abdullahı ben Ma’şûk Edindim Allahı Ben s.197 ……………….. Harîm-i Leyle-i Isrâ nedîm-i vuslat-ı […]

Miraç 02

Miraç 02                     Bekir Sıdkı Visali Hz divanından   SIRRI MİRAÇ KASİDESİ (76) Vennecmi izaheva Necmi nefsin batmümde gaip oldu ya Ahmed Kaldı tevhidi efalin tecelliyle zuhur ettin ya Ahmed Allahümme salli alâ seyyidina nuri Ahmed Ve alâ ali ehlibeyti seyyidina nuri emced Ve alâ ali […]