Seyyid Ahmed-el Bedevi Hz.lerinin Salavat-ı Nuraniyye’si (Salat-ı Bedeviyye)

Seyyid Ahmed-el Bedevi Hz.lerinin Salavat-ı Nuraniyye’si (Salat-ı Bedeviyye)                   TÜRKÇESİ: Allâhümme salli ve sellim ve bârik Alâ seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin Şeceratil aslinnurâniyyeti    Vel lem’atil kab datirrahmâniyyeti    Ve efdalil halikatil insâniyyeti    Ve eşrefissûretil cismâniyyeti    Ve ma’denil esrârirrabbâniyyeti    Ve hazâinilulumil istifâiyyeti    Sahibi kabdatil asliyyeti    Vel behcetisseniyyeti    Ver rutbetil aliyyeti    […]

Bütün Peygamberlerin Şefaatçi Olacağı Salavat-ı Şerife

Bütün Peygamberlerin Şefaatçi Olacağı Salavat-ı Şerife                                                                   foto : Peygamber Efendimizin (s.a.v.) miraç gecesi tüm Peygamberlere namaz kıldırdığı Sahra kayası üzerine temsilen yapılan […]

Salavat-ı Melevan

Salavat-ı Melevan                             Bunların en meşhurlarından birisi de tefsir sahibi Hüseyin Kâşifî’nin Risâletü’s-Salavât’ında kaydettiği, Gazneli Sultan Mahmud’un da kendisine vird edindiği, her okunduğunda on bin salavât okunmuş gibi karşılık verilen “Salât- ı Melevân” metnidir. Rivâyete göre maddi sıkıntıya düşen bir derviş rüyasında […]

Resulullah (s.a.v.) Efendimize Salat-ı Selamın Getirilmesi

Resulullah (s.a.v.) Efendimize Salat-ı Selamın Getirilmesi   Evrad-ı Kadiriyye’den Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ Resûlallah. Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ Habiballah. Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ Halilallah. Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ Nebiyyallah. Es-salâtü ves-selâmü aleyke ya safiyyallah. Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ hayre halkillâh. Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ nure arşillah. Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ emin-e vahyillah. Es-salâtü ves-selâmü aleyke […]

Perşembe Evradından 2

Perşembe Evradından 2                   Fatiha Suresi Allah’ın resulü, Ebû Saîd b. Muallâ isimli sahâbîye, Kur’ân-ı Kerîm’deki en büyük sûreyi mescidden çıkmadan bildireceğini ifade buyurmuş, sonra da bunun Fâtiha olduğunu açıklamıştır (Buhârî, “Fezâ’ilü’l-Kur’ân”, 9).   Yine birçok sahih hadiste Fâtiha sûresinin şifa özelliği ile ilgili açıklamalar yapılmıştır (meselâ bk. Buhârî, […]

Salavat-ı Melevan

Salavat-ı Melevan Sıddık Naci Eren Efendi’nin Evrad-ı Saadet-i Ebediyye eserindeki Cuma Evradındaki Salavat-ı Şerifelerden                                   Salavat-ı Melevan   Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin mahtelefel melevani ve teakabel asarani ve kerraral cedidani vestekbelel ferkadani ve belliğ ruhahu ve ervaha ehl-i […]

Şaban-ı Şerif 01

Şaban-ı Şerif 01                 ŞÂBAN-I ŞERîF Gafletinden gel uyan, ihyâ eyle Şâban-ı Fahr-i âlem ayıdır, sıkı sarıl Kur’ân’a Şın: Verir ol şerefi, Ayın: Hem yüksekliği Be: Verir bi-ihsanı, Nûn: Ülfeti ve nûru İmâm oldu Mustafa, cümle peygamberlere Erdi nice makâma, Kâbe kavseyn ev ednâ Hak buyurdu Cibril’e, al […]

Mirac 07

Mirac 07                     foto: Burak Mescidi   Yahya Şirvani Hz. Şifaül Esrar isimli eserininMirac-ı Nebi’nin şerhi bölümünden : “Sonra harikulade güzel güzel döşemelere (Refref’e) yaslanırlar ” (Rahman suresi 769) … Allah Resulü’nün ruh miracı , beden miracından bin defa daha yüksektir. … Şeyh dedi (k.s.) : […]

Mirac 06

Mirac 06 Hüseyin Vassaf efendi’nin Gülzar-ı Aşk eserinden                       foto: Burak duvarı   Gel alem-i manaya Mirac edegör mirac Azm eyle ev ednaya Mirac edegör mirac … Hak cezbesin aşıklar Bu yolda Burak eyler Buldunsa o hali ger Mirac edelim mirac   s.592  

Mirac 05

Mirac 05                   Selahaddin Uşşaki hz’nin Matlaul Fecr’inden MİRACİYE Cezbe-i ‘aski Hudâ vü ‘akl-i kül Sildi naks-i mâ-sivâyi cüzz ü kül Mâ-sivâdan eyledi ya’ni ‘urûc Zirve-i bâlâya itdi pes vülûc Atdi kâf-i kevni ol ankâ hemân Oldi kâf-i “kâbe kavseyn” âsiyân