Cuma Evradından 1

Cuma Evradından 1                                             Bismillahirrahmanirrahim 21a innallâhe (inne allâhe) ve melâikete-hu yusallûne alen nebiyyi (alâ en nebiyyi) yâ eyyuhâ ellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslîmen http://www.insandergisi.com/33-ahzab-suresi-56-ayet.htm ﴾Ahzab-56﴿ Allah ve melekler peygambere salât ediyorlar; […]

Cuma Evradı Salavatı Şerifeleri 3

Cuma Evradı Salavatı Şerifeleri 3                   Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin abdike ve nebiyyike ve rasulik-en-nebiyy-il-ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim teslimen adede mâ ehata bihi ilmuke ve hatta bihi kalemuke ve ahsahu kitabuke verdallahumme an sadatina Ebi Bekrin ve Umere ve Usmane ve Aliyyin […]

Cuma Günü Salavat-ı Şerifeleri 2

Cuma Günü Salavat-ı Şerifeleri 2 Seyyid Abdülkadir Geylani (Hazretleri)’nin okuduğu aşağıda yazılı olan salavat-ı şerifenin manası. Allahım en üstün salavatın yaratılmışların en bahtiyarı olan efendimiz, sahibimiz, ümmi peygamber Muhammed’e ve O’nun hanedan ve arkadaşlarına olsun. Onları dünya ve ahirette bahtiyar kıl. Senin onlara olan rahmetin malumatın sayısınca kelimelerin mürekkebi miktarınca olsun. Seni ne kadar zikredici […]

Mevâki’u’n-Nucûm

Mevâki’u’n-Nucûm                   Halvetiyye’nin Uşşakiye kolunun Üçüncü Piri Şeyh Abdullah Selahaddin Uşşâkî’nin (Abdullah Salâhî, Vefatı:1197/1782. Kabri Fatih-Haydar’da postnişîni olduğu Tahir Ağa Telkkesi haziresindedir.) Şeyh Muhyiddîn-i Arabî’nin “Mevâki’u’n-Nucûm” adlı eserine, “Menâfi’u’l-Ulûm” adıyle yazdığı Arapça şerhi. Yazma. Kayseri Raşit Ef. Kütüphanesi, No: 1103. Kitap Selahaddin Uşşakî’nin kendi elyazısı iledir. müfid […]

Cuma Salavat-ı Şerifeleri 1

Cuma Salavat-ı Şerifeleri 1   Meleklerin sevabını yazmaktan yorulduğu salavat : Cezallahu anna seyyidina Muhammeden ma Huve ehlüh “Allah, bizden taraf Hz. Muhammed (a.s.m)’e layık olduğu mükâfatı versin.” veya Allah Teala Muhammed’i bizim adımıza mükafatlandırsın ki o zaten buna ehlildir!” veya “Allahım O’nu layık olduğu şekilde mükâfatlandır.” veya Allahü Teala,Muhammed(Aleyhisselamı) biz ümmetine olan merhametinden dolayı […]

En yüksek makam abdiyettir

En yüksek makam abdiyettir (kulluktur) . Sıddık Naci Eren Hz. “Akşemseddin Hz.ne göre Kulluk beş kısımdır: Birincisi ten kulluğudur. Bu, Allahü teâlânın emirlerine uyup, yasak ettiği şeylerden sakınmaktır. Şeriatın va’zettiklerini seve seve yapma yolunda olmak, Allah’ın emirlerini tutmak ve sakınmamızı istediklerinden azami derecede sakınmaktır. Bugün bunları yapanlar evliya olarak bilinse de Akşemseddin Hazretleri ve diğer […]

Akşemseddin Hz.nin ve Muhyiddin İbn. Arabi hz’nin Salavat-ı Şerifesi

Akşemseddin Hz.nin ve Muhyiddin İbn. Arabi hz’nin Salavat-ı Şerifesi                           foto: İbni Arabi hz türbesi şam اللهم صل على محمد النبي المختار عدد من صلىعليه من الاخيار ، وعدد من لم يصل عليه منالاشرار، وعدد قطرات الامطار، وعدد امواج البحار،وعدد الرمال والقفار، وعدد […]

Seyyid Ahmed-el Bedevi Hz.lerinin Salavat-ı Nuraniyye’si (Salat-ı Bedeviyye)

Seyyid Ahmed-el Bedevi Hz.lerinin Salavat-ı Nuraniyye’si (Salat-ı Bedeviyye)                   TÜRKÇESİ: Allâhümme salli ve sellim ve bârik Alâ seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin Şeceratil aslinnurâniyyeti    Vel lem’atil kab datirrahmâniyyeti    Ve efdalil halikatil insâniyyeti    Ve eşrefissûretil cismâniyyeti    Ve ma’denil esrârirrabbâniyyeti    Ve hazâinilulumil istifâiyyeti    Sahibi kabdatil asliyyeti    Vel behcetisseniyyeti    Ver rutbetil aliyyeti    […]

Bütün Peygamberlerin Şefaatçi Olacağı Salavat-ı Şerife

Bütün Peygamberlerin Şefaatçi Olacağı Salavat-ı Şerife                                                                   foto : Peygamber Efendimizin (s.a.v.) miraç gecesi tüm Peygamberlere namaz kıldırdığı Sahra kayası üzerine temsilen yapılan […]

Salavat-ı Melevan

Salavat-ı Melevan                             Bunların en meşhurlarından birisi de tefsir sahibi Hüseyin Kâşifî’nin Risâletü’s-Salavât’ında kaydettiği, Gazneli Sultan Mahmud’un da kendisine vird edindiği, her okunduğunda on bin salavât okunmuş gibi karşılık verilen “Salât- ı Melevân” metnidir. Rivâyete göre maddi sıkıntıya düşen bir derviş rüyasında […]