Cemaleddin Uşşâkî Hz’nin yazdığı tarih

Cemaleddin Uşşâkî Hz’nin yazdığı tarih

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto : Süle Çelebi Camii

Eş-Şeyh Mustafa El-Boluvî Tarîk-i Halvetî meşâyih-i kirâmından Edirne’de Süle Çelebi Mahallesi’nde kâin Şâh Kadın Tekkesi şeyhidir. 1129 târihinde Edirne’de irtihâl-i halvet-hâne-i ukbâ edip Tarlakapı’da tekkesi kurbunda vâki Süle Çelebi Câmi-i şerîfi sâhasında medfûn ve nakş-ı seng-i mezârı Uşşâkî şeyhi Cemâlî Efendi’nin dediği târîh-i mevzûndur.

 

foto : Süle Çelebi Camii

Târîh

Hazret-i Şeyh Mustafa pîr-i tarîk-i Halvetî

Nice sâl olmuş idi râhına anın reh-nümâ

Sığmadı anın kemâli çün cihân-ı fânîye

Anın içün koyup anı eyledi azm-i bekâ

Rabb-i izzet kabrini pür-nûr ede tâ haşre dek

Rûhunu takdîs ede hem lutf-ı fazlıyla Hudâ

Çıktı ikilik rüsûmundan dedim târîhini

Bu fenâdan gitti âlem kutbu Hacı Mustafa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto : Süle Camii

Yorum Yapın

You must be logged in to post a comment.