Cumartesi Evradından 5

Cumartesi Evradından 5

 

Hızır as.’ın duası ;

” Allahumme la tuşmit eğdali bidai vec’alil kur’ane’l-azime şifai ve devai fe enel alilu ve ente’l-mudavi.”

” Allahım bana verdiğin bela ile düşmanlarımı sevindirme. Kur’an’ı Azimu’ş-şan’ı bana deva ve şifa eyle. Ben dertliyim beni tedavi edecek olan Sensin.”

https://www.ilahirahmet.com/hizir-aleyhisselamin-ogretmis-oldugu-dualar/

…….

ÜZÜNTÜ VE SIKINTI ANINDA OKUNACAK DUA

“Lâ ilâhe illallâhül-Aziymül-Haliym. Lâ ilâhe illallahü Rabbül-Arşil-
Aziym. Lâ ilâhe illallahü Rabbüs-semâvâti ve
Rabbül’ardı ve Rabbül-Arşil-Keriym.”
MANASI:
Azamet ve vakar sahibi ALLAH tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur.Arş-ı azam sahibi ALLAH tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur.Göklerin ve yerin sahibi ve Arş-ı kerimin maliki ALLAH tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur.-

Buhari Tecridi sarih 2150

https://sifaayetleridualari.blogspot.com/2017/05/uzuntu-ve-sikinti-aninda-okunacak-dua.html

http://www.havasokulu.com/zikir/1579-la-ilahe-illallahu-rabbul-arsil-azim.html

…….

رَضِيتُ بِاللهِ رَبّاً وَبِِاْلاِسْلاَمِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيَّا وَبِالْقُرَْاَنِ حَكَمًا

” Radıytü billâhi Rabben ve bi’l-İslâmi dînen ve bi-Muhammedin salla’llâhu aleyhi ve selleme  Nebiyyen  ve bi’l-Kur’âni hakemen.”

Manası : Manası : Rab Olarak Allahtan.Din Olarak İslamdan.Peygamber Olarak Muhammed Mustafadan Razıyım.

https://www.lahutiye.com/lahutiye-sikinti-dualari/9003-dusmana-galip-gelmek-icin.html

müslim Kitabul iman 11

http://www.helalsiteler.com/12819-radiytu-billahi-rabben-vebil-islami-diynen-vebi-muhammedin.html

Kaynak: Tirmizi, “Da’vât”,13, r.3389;
İbn Mâce, ” Ezan”, 4, r. 77; “Duâ”, 14, r. 3870; Ahmed b. Hanbel, IV, 337, r. 18967-18968; I, 181, r. 1565. Bk. Müslim, ” Salât”, 13; Ebû Dâvud, ” Salât”, 36, r. 525; Nesai, “Ezân”, 38, r. 679.

http://www.mumsema.org/dua-ile-ilgili-bilgiler/17050-allah-rasulu-bize-sabah-aksam-okunmak-uzere-bir-dua-ogretiyor.html

……………..

 

 

 

“Allahümme yâ müfettihal ebvâb. İftah lenâ hayral bâb, Allahümmerzugnâ rizgan halâlen ve rızgan vâsian birahmetike yâ erhamerrahimin”

(Ey kapıları açan Allahım! Bize hayır kapısını aç. Rahmetinle bize helal ve bol rızık ver! Ey merhametlilerin en merhametlisi Allah’ım!) Amin ecmain.

https://www.ilimalemi.com/tasavvuf/10710-allahumme-ya-mufettihal-ebvab-iftah-lena-hayral-bab.html

…………….

Bereket Duası

Allâhümmerzuknâ rizkan halâlen tayyıben bilâ keddin vestecib duâenâ bilâ reddin ve neûzü bike anil fedîhateynil fakri ved dîni sübhânel müferrici an külli mahzûnin ve ma’mûmin sübhâne men ceale hazâinihü bi kudretihi beynel kâfi ven nûni İnnemâ emruhu izâ erâde şeyen en yekûlelehü kün feyekûn. Fe sübhânellezî biyedihi melekûtü külli şeyin ve ileyhi türceûn. Hüvel evvelü minel evveli vel âhirü ba’del âhiri vez zâhirü vel bâtınü ve hüve bi külli şeyin alîm. Leyse ke mislihi şeyün fil ardı velâ fis semâi ve hüves semîul alîm. Lâ tüdrikühül ebsârün ve hüve yüdrikül ebsâra ve hüvel latîfül habîr. Vel hamdülillâhi rabbil âlemîn.

Manası:

Yarabbi! Kazancımıza bereket ihsan eyle, helalinden en verimli ve üretken bir şekilde çalışıp çok kazanabilmeyi nasip eyle!

Yarabbi! Elde edeceğimiz mal ve serveti israf etmeden, senin razı olacağın yerlere kendimiz, ailemiz ve insanlık için en hayırlı şekilde değerlendirebilmeyi nasip eyle!

Yarabbi! Menkul ve gayrimenkullerimizi, işyerimizi, malımızı, canımızı her türlü afetten, yangından, soygun ve benzeri tehlikelerden Muhafaza eyle!

Allahım! Bizlere kazançta helal bilinci ve Kul hakkı duyarlılığı ihsan eyle! Özellikle malımızı, servetimizi, canımızı rızana uygun olarak değerlendirip, bunlarla ebedî Mutluluk olan Ahiret mutluluğunu elde edebilmeyi bizlere nasip ve müyesser eyle!

http://allahummerzukna.duasi.org/

…………..

Bismillahirrahmanirrahim

Okunuşu, “Rabbi edhılni müdhalen sıdkın ve ahricni muhrace sıdkın ve’c’al li min ledünke sultanen nasira.”  (İsra suresi 80.ayet)

Ve şöyle niyaz et: Rabbim! Gireceğim yere dürüstlükle girmemi sağla; çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla. Bana tarafından, hakkıyla yardım edici bir kuvvet ver.

https://www.ilahirahmet.com/her-iste-basarili-olmak-icin-etkili-dua/

……..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hazreti Alinin bildirdiği İsmi Azam Duası

“Allahümme innî es’elüke yâ âlimel hafiyye, ve yâ men-is-semâu bikudretihi mebniyye, ve yâ men-il-erdu biizzetihi mudhıyye, ve yâ men-işşemsü vel-kameru binûri celâlihi müşrika ve mudıyye ve yâ mukbilen alâ külli nefsin mü’minetin zekiyye ve yâ müsekkine ra’b-el-hâifîne ve ehl-et-takıyye yâ men havaicul-halki indehü makdıyye yâ men necâ Yûsüfe min rıkk-il-ubûdiyye, yâ men leyse lehü bevvâbün yûnâdî velâ sâhibun yağşa ve lâ vezîrun yu’tî ve lâ gayruhu rabbün yud’a ve lâ yezdadu alâ kesretil-havaici illâ keremen ve cûden ve sallallahu alâ Muhammedin ve âlihi ve a’tini süâli inneke alâ külli şey’in kadir

http://www.havasokulu.com/allah-dostlari-evliyalar/3452-hz-alinin-bildirdigi-ismi-azam.html

İsmi a’zam duasının Türkçe anlamı,

Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve elimden bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tövbe ettim, pişman oldum.

Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hal vaki oldu ise, cümlesine nadim oldum, pişmanlık duydum. Bir daha yapmamaya azm ü cezm ü kast ettim. Sen bu tövbemi kabul eyle.

Nefsime uyup, şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme imkan verme, ya Rabbi. Bir daha iman ve ikrar ediyorum ki, Peygamberlerin evveli Adem Aleyhisselam, ahiri ise Hazret-i Muhammed Aleyhisselam, bu ikisi arasında sayılarını bilemeyeceğim kadar çok Peygamber gelmiş, İlahi kitapları tebliğ etmişlerdir.

Bunların cümlesine inandım, iman ettim, hepsi de haktır ve gerçektir. Bütün peygamberlere, onlara gönderilmiş olan İlahi kitaplara ve içindeki emirlere şeksiz ve şüphesiz iman ettim, dilimle ikrar, kalbimle tasdik ediyorum ve yine iman ve ikrar ediyorum ki en son Kur’an’ı Azimüşşan ve en son Peygamber de Hazret-i Muhammed Aleyhisselam ‘dır.

https://nazarduasi.gen.tr/imami-azam-duasi.html

Sıddık Naci Eren Hz Evrad-ı Saadet-i Ebediyye Cumartesi Evradı syf 33-34-35

Yorum Yapın

You must be logged in to post a comment.