Dimetoka’da Uşşâkî Dergahları

Dimetoka’da Uşşâki Dergahları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evros (Meriç) ilinin (nomos) sınırları içinden geçen kızıl çay‘ın içerisinden geçtiği bir ilçedir. Türkiye sınırına 12 kilometre mesafede, Sofulu‘nun 20, Dedeağaç‘ın90 kilometre kuzeyindedir.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Dimetoka

 

s.107

dimetoka kazasında Muslihiddin ve sofu şahin baba uşşaki dergahları vardır. (Edirne Salnamesinden)

………….

 

316.ŞAHİN BABA-ŞAHİN SUFİ SULTÂN ZAVİYESİ (Bş. V. Arş.) Vakıf Defterinde ikisi de 1141, birincisi R.36/227-278, ikincisi 77/22,77/240. 136/16 R. 278 meşruhatıyla kaydolunmuştur. (Ev.K.K)de bu tekyey Ahmed Çelebi7nin zamm-ı vakfı iki yerde geçmektedir.

http://www.cemvakfi.org.tr/osmanli-belgelerinde-kizil-deli-sultan/dimetokada-tekkeler/

 

 

1310 tarihli salnâmede Uşşâkıyye tarikatına bağlı Muslihuddin ve Sofu Şâhin tekkeleri de zikredilmektedir. 1327 (1909) tarihli salnâme, bunlara İvaz Baba Tekkesi ve Bektaşî tekkesi Abdal Cüneyd’i de ilâve etmektedir.

http://www.islamansiklopedisi.info/dia/ayrmetin.php?idno=d090308

 

48. SAHİN BABA TEKKESİ : Yunanistan Teselya/ Kopekli Koyundedir.

http://www.gercekilim.com/kazimbalaban7.htm

 

 

1826’da (II. Mahmud tarafından) kapattırılan Dimetoka’daki diğer Bektaşi tekkeleri:

(daha sonra Uşşaki )

10. Şahin Baba –Şahin Sufi Sultan
12. Şeyh Musluhiddin Baba

http://pomaknews.com/?p=956

 

Bölgede şu an mevcut olmayan ancak daha önce faal olan diğer Bektaşi tekkeleri şunlardır: Tatar yakınlarında Ballı Baba Tekkesi, Köpekli köyü civarında Şahin Baba Tekkesi, Tempe Boğazı girişinde Hasan Baba Tekkesi, Tırhâlâ Tırıkkale’de Ali Baba Tekkesi, Yenişehir Larissa’da Kırk Azizler Tekkesi ve Kupekli Şahin Baba Tekkesi.

http://dspace.trakya.edu.tr/jspui/bitstream/1/1588/1/0120233.pdf

 

 

 

Şahin Baba Tekkesi : Kupekli/Thessalien (Teselya’da).

PDF İndir – Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi

www.hbvdergisi.gazi.edu.tr/index.php/TKHBVD/article/download/…/37...

 

DIMETOKA’DA ÇELEBİ SULTAN MEHMED GAMÎ’İ EKRE M HAKK I AYVERDİ

Evvelce Bektaşi tarîkinde iken Vak’a-i Hayriyeyi müteakip Nakşîbendiye tahvil edilen Mürsel Baba, Muslihuddîn ve Sofî Şahin , 803 H. târihinde yapılan, hâriç pâyeli, Oruç Paşa ve aşağı pâyeli Abdülvâsi ‘ ve Karagö z Paşa Medreseleri, Oruç Paşa’nm 801 H. de yaptırdığı Fısıltı Hamam ı ve Nişanc ı Feridun Beyin 979 H. de inşa ettirdiği bir hamam bulunmaktadır.

http://acikerisim.fsm.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11352/1299/Ayverdi.pdf?sequence=1

 

Dimetoka’da Osmanlı’nın Balkan topraklarındaki ilk ve en büyük (Ulu) Camisi olan Çelebi Sultan Mehmed Camii

https://www.abttf.org/html/?link=detay&id=1854&l=tr

Yorum Yapın

You must be logged in to post a comment.