Edirne Uşşâkî Çizmeci Şeyh Tekkesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto : amcazade çeşmesi

 

Uşşâkî Çizmeci Şeyh Tekkesi

 

26-Uşşâkî Çizmeci Şeyh Tekkesi Üsküfçü Hızır Mahallesinde Soğuk Çeşme Caddesinde otuz ikinci numarada vâki tarîk-ı Uşşâkî’ye mensûb Halvetî Tekkesidir ki bu mahal şâir-i meşhûr Tîgî Bey’in (ö:1617) (http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=2365 ) hânesi olduğu halde Şey İbrâhîm Efendi hulefâsından Çizmeci Şeyh demekle maruf olan Şeyh Muslihuddîn Efendi tarafından bi’l-mübâyaa kendileri için zâviye ittihâz edilmiş ve bade ve fâtihî kendisi orada defn olunmuştur. Tercemesi ulemâ ve meşâyih miyânındadır. Tekkesi arsa olup türbesi mevcuttur.

……

Riyaz-ı Beldei Edirne’den 26-Uşşâkî Çizmeci Şeyh Tekkesi ………..188

…………….

Edirne Salnamesi

s.99 -103halveti tekkeleri

 

Uşşaki Zaviyesi

kıyık cad.  Muslihiddin Efendinin türbesi mevcut.

dipnot 369 : çokalca- nişancı mahallesi (eski adı üsküfçü yusuf mahallesi) soğuk çeşme cad.

***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto : amcazade çeşmesi

 

34-Eş-Şeyh Muslihuddin Enîsü’l-müsâmirîn beyânınca şeyh-i mûmâileyh Karabulut Mahallesi’nde kâin Pazar Tekkesi’nin sâhasında medfûn bulunan Şeyh İbrâhim Uşşâkî’nin halîfesi olup Çizmeci Şeyhi demekle şöhret bulmuştur. Şâ‘ir-i meşhûr Tîgî Bey’in hânesini alıp kendileri için zâviye yapmış ve 1046((1637) târihinde vafât etmiştir. (intehâ) Hadâyiku’l-hakâyık’ta silsile-i meşâyih-i Halvetiye zikrinde Edirne’de Muslihuddin Uşşâkî Ümm-i Sinân halîfeleridir. Bunlara resm-i mahsûs sâimu’d-dehr olmaktır ki tarîklerinde ziyâde ale’l-mahsûsdur demiş- tir. Mukârin-i sıhhat olan Enîsü’l-müsâmirîn ifâdesidir. Mûmâileyh zâviyesi sâhasında vâki türbe-i mahsûsada defn olunmakla vefâtına Ravzatü’ş-şuarâ’da tercemesi mezkûr Bostânzâde Âzerî Çelebi bu târihi demiştir.

Târîh

Şeyh-i kâmil pîr-i rûşen-dil melâzü’s-sâlikîn

Âh Efendim Muslihu’ddînim cihândan gitti âh

Sâl-i fevtin bilmege tâliblere hâtif dedi

Halvetî (1046)  lafzı ana târîh olur bî-iştibâh

Bu târîh dahi müridlerinden Ravzatü’ş-şuarâ’da mesbûku’zzikr Nevâzî’nindir. (Hilye sahibi Mustafa Nevâzî)

 

Üsküfçü Ħıżır Maĥallesi’nde ‘Uşşâķî Dergâhı şeyħi Muśliĥu’d-din Efendi’niň vefâtına söylediği târîħtir. târîħ

Ol ‘azîz-i mıśr ķurb-ı ĥażret-i yezdân-ı pâk

Nâmı gibi muśliĥu’d-din idi bî-çün ü çerâ

Sicn-i me’men idügin bildi cihânuň ‘âķıbet

‘Âlem-i ‘uķbâya ‘azm itdi bulup ķurb-ı Ħudâ

Didi târîħin Nevâzî âh u feryâd eyleyüb

Âh kim itdüň ‘azîzüm ‘azm-i iķlîm-i beķâ

 

Târîh-i Diğer

Ol azîz-i mısr kurb-ı hazret-i yezdân-ı pâk

Nâmı gibi muslihu’ddîn idi bî-çün ü çerâ

Sicn-i me’men idügin bildi cihânın âkıbet

Âlem-i ukbâya azm etti olup kurb-ı Hudâ [s.298]

Dedi târîhin Nevâzî âh u feryâd eyleyip

Âh kim ettin azîzim azm-i iklîm-i bekâ

 

Bu iki târîh dahi Ravzatü’ş-şuarâ’da tercemesi mesbûk Hulûsî Bey’indir.

Mısra Eyledi eyvâh nâgeh kutb-ı âlem irtihâl 1046

Mısra (Gitti kutbu uşşâkın) 1046

Mahdûmları Mûsa Dede dahi Kıyak Caddesi’nde Amcazâde Hüseyin Paşa’nın çeşmesi (https://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6pr%C3%BCl%C3%BC_Amcazade_Hac%C4%B1_H%C3%BCseyin_Pa%C5%9Fa ) (http://www.e-tarih.org/sayfam.php?m=teser&id=507 ) ittisalindeki türbede medfûndur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto : amcazade çeşmesi

 

Ek bilgi :

[Kıyık (Kıyak Baba) – Buçuk Tepe

Söylenceye göre bu semt adını, Edirne’ye ilk girenlerden ve sonradan adına bir zaviye ve türbe kurulan Kıyak Baba’dan almıştır. Kentin kuzeydoğu yönünde uzanan cadde bugün de aynı adla anılmaktadır. Fetihte baruthane ile Yeniçeri ortaları burada yapılmıştır.

Kıyak Baba’nın mezarı da Kıyık Halkı tarafından yaptırılan Kıyık Camisi yanındadır.

Kıyık yönünden Edirne’ye giriş, Selimiye Camisi’nin en güzel göründüğü açılardan birini oluşturur.

Edirne’nin 104 metreyle en yüksek tepesi olan ve günümüzde mezarlık olarak kullanılan Buçuk Tepe bir isyanla ünlenmiş ve adını bu olaydan almıştır.

Küçük yaşta padişah olan Fatih Sultan Mehmet döneminde, o zamanki deyimle “Tagşiş”; günümüzde ise devaülasyon denilen paranın değerini düşürme olayı ilk kez yaşanmış ve bundan kaynaklanan hayat pahalılığı Yeniçerilerin ayaklanmasına yol açmıştır.

Ancak Yeniçerilerin maaşlarına Sultan II.Murat tarafından “buçuk akçe” zam yapılıp ikna edilince isyan bastırılmış; olaydan sonra da tepenin adı Buçuk Tepe olarak kalmıştır.

Buçuk Tepe 17. yüzyıl başlarından itibaren canlanmaya başlamıştır. Arabacı Ali ve Amcazade Hüseyin Paşa’nın bahçe ve sarayları bu semtteydi. Kırım Hanlarının geçici olarak yerleştirildiği Defterdar Ahmet Paşa’nın sarayının da yine burada bulunduğu bilinmektedir.

http://www.edirnevdb.gov.tr/kultur/semtler.html ]

Amcazade Çeşmesi Tarihi

Edirne Kıyık Caddesi üzerindeki çeşmeyi Beylerbeyi ve Kaptan-ı Deryalık yapmış olan Amcazade Hüseyin paşa 1704 tarihinde yaptırmıştır. Bu çeşmeyi Sultan III.Mustafa’nın sadrazamı iken yaptırmış, çeşmenin suyunu da Buçuktepe’de yaptırdığı Kasr-ı Dilara’dan getirmiştir. Çeşmenin sülüs yazılı kitabesi bulunmaktadır. Aynı zamanda Edirne Valisi ve ordu kumandanı Arif paşa’da 1901 yılında bu çeşmeyi onarmış ve bununla ilgili talik yazılı bir kitabeyi de çeşme üzerine koydurmuştur

http://edirnehaber.org/haber/5508/aksamcilarin-mekani-oldu.html

http://www.marmarahaber.com.tr/haber/36616/edirne-cesmeleri-3.html

Amcazade Hüseyin Paşa Külliyesi (İstanbul)

http://ercaninal.blogspot.com.tr/2013/02/amcazade-huseyin-pasa-kulliyesi.html

 

***

 

 

29-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto : soğuk çeşme sokağı haritası

 

Mûsâ Baba Türbesi

Üsküfçü Hızır Mahallesinde Kıyak Caddesinde iki yüz on sekiz numarada

vâki Mûsâ Baba Türbesidir ki Amcazâde Hüseyin Paşa’nın çeşmesi

zahrında kâindir. Çizmeci Şeyh Muslihuddîn’in mahdûmudur.

44-Eş-Şeyh Mûsâ Bin Eş-Şeyh Muslihuddin

Tarik-i Uşşaki meşayihihinden Çizmeci Şeyh demekle meşhur sabıku’tterceme Muslihuddin Efendi’nin mahdumu olup 1046 tarihinde pederi makamına şeyh olmuştur. Elsine-i nasda Musa Baba demekle meşhurdur. Bin yüz hilalinde vefat etmekle Üsküfçü Hızır Mahallesinde Kıyak Caddesi’nde 218 numaralı türbe-i mahsusada medfundur.

***

Çok Soğuk Çeşme sokak /nişancı paşa mahallesi (Uşşaki Zaviyesi)

http://www.haritamap.com/yer/cok-soguk-cesme-sokak-merkez

 

 

 

 

 

 

 

 

Yorum yapın

You must be logged in to post a comment.