Edirne Uşşâkî Kanber Efendi Dergahı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mustafa Kanber Efendi

 

Mustafa Kanber efendi, Talibi İrşadi hazretleri (ö:1883) tarafından Edirne ‘deki Uşşâkî  dergahına halife olarak tayin edilmiş burada irşada devam edip bilahare Edirne ‘de vefat etmiştir.  Edirne‘de Kanber efendiden nispeti alan Seyit Necati Dede (ö:1938), Kırıkkale‘de memleketi olan Hüseyin Bey obasında Osmanlının son dönemlerinde dergahını açıp, 1925 ‘li yıllara kadar irşada devam etmiş.

 

İrşâdîlik, kurucusu Tâlib-i İrşâdî (ö. 1298/1881), onun önde gelen halîfesi Hüseyin Hüsnü Efendi ve bunun da halîfesi Hacı Hâfız Mehmed Tevfîk Efendi tarafından Kilitbahir’de, Şeyh Şucâî Baba ve Mustafa Kanber Baba tarafından da Çanakkale’de temsil edilmiştir.

(PDF İndir – Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi sutad.selcuk.edu.tr/sutad/article/download/376/366 )

 

 

 

 

36-Kanber Ayağı Tekkesi Derûn-ı hisârda Kanber Baba Sokağında yüz yirminci numarada vâki Halvetî tarîkına mensûb ve Kilise Camiinin mihrâbı pîşgâhında kâin kadîmen Çukur Tekke el-yevm Kanber Ayağı demekle marûf zâviyedir ki [s.87] Enîsü’l-Müsâmirîn beyânınca bin kırk altı senesinde Şeyhi Kutb Mehmed Efendi’dir. Derûnunda el-yevm bir zâviyedâr ikâmet eylemekte ise de âyîn-i tarîk icrâ olunmamaktadır.

……

20-Kanber Baba Türbesi Derûn-ı hisârda Kilise Camii kurbunda Kanber Baba Sokağında yüz yirminci numarada Kanber Baba Türbesidir ki zâviyesi sâhasında kâindir.

…..

 

Riyaz-ı Beldei Edirne’den   36-Kanber Ayağı Tekkesi ……..191 ve 20-Kanber Baba Türbesi …..218

…..

Hüseyin Hüsnü Aziz efendinin divanından

KANBERİ
Hazreti İrşadi ‘nin sadık kuludur Kanberi
Erbain Leyle-i aşık kuludur Kanberi
Nice demler hizmetinde müstakim kıldı anı
Ateşi aşk ile hem yanık kuludur Kanberi
Ta ezelden pir-i aşka sıdk ile bel bağlayıp
“Mest-i la ya’kıl” olan vamık kuludur Kanberi
On yedi yaşında düştü Zat-ı Hakk’ın bendine
Hikmetin tahsil iden natık kuludur Kanberi
Şimdi elan dergah-ı valasının çalakıdır
Ol sebepten Hüsnüya aşık kuludur Kanberi

Mustafa Kanber Efendi

http://www.nuraniradyo.com/ussaki/husnu-gulzari-hazretlerinin-manevi-silsilesi.html

http://www.ravda.net/include.php?path=forum/showthread.php&threadid=53018&PHPKITSID=818f8c4956998c5c225d90fe869363ca

http://www.nuranitv.com/index.php/component/content/article?id=29:diger-halveti-ussaki-yazi

 

 

Adresi

EDİRNE MERKEZ DİLAVERBEY MAHALLESİ KANBER BABA TEKKE SOKAK

http://www.poimap.com/tr/sokak/250447/edirne_merkez_dilaverbey_mahallesi_kanber_baba_tekke_sokak.aspx

http://www.adrestarifi.net/kanber-baba-tekke-sokak-dilaverbey-mahallesi-merkez-edirne.html

http://www.haritamap.com/yer/kamber-baba-tekke-sokak-merkez

 

Yorum yapın

You must be logged in to post a comment.