Edirneli Uşşâkî Hamid Attar Efendi

Edirneli Uşşâkî  Hamid Attar Efendi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto : Edirne Genel

Eş-Şeyh Hâmid Attar Hacı Halîl Mahallesi’nde Germekapı Caddesi’nde nâmına mensûb olan Uşşâkî Tekkesi’nin bânîsi ve şeyhidir. Mûmâileyh tarîk-i mezkûr meşâyihinden Gümülcineli Şeyh Osmân Efendi’ye (Hazreti Şeyh Osman Sıdkı Uşşaki el-Gümülcinevi (Edirne’de Medfun) (ö 1114/ 1702)) bi’l-intisâb tekmîl-i âdâb-ı tarîkatle nâil-i mertebe-i icâzet olduktan sonra meskenlerine mahsûs olan hânelerini zâviyeye tahvîl ile irşâd-ı ibâd ile iştigâl ve ol hâl ile imrâr-ı eyyâm u leyâl eylemekte iken 1126 târihinde şeref-sâdır olan irci‘î emr-i şerîfine lebbeyk-zen-i icâbetle irtihâl-i dâr-ı âhiret etmekle Zindânaltı’nda Tatar Hân Kabristânı’nda Germekapı Caddesi’nde 1480  arabahâneler ittisâlinde Zindan Sokağı cephesinde medfûn ve nakş-ı seng-i mezârı tarîk-i mezkûr meşâyihinden Cemâlî Efendi’nin dediği târîh-i mevzûndur.

 

foto : Edirne Kalesi ve Germe Kapının konumu

Târîh

Hazret-i Hâmid Efendi zümre-i Uşşâkîden

Çekti bu kesretten elin düştü vahdet eline [s.305]

Râh-ı Hakda rehnümâsı Şeyh Osmân hazreti

Hem-civâra cezb etti döndü hâli hâline

İbtidâ sâl-i Muharrem gurresidir rihleti

Kırdı unsur bendini yol buldu dostun vaslına

Göçmesin keşf eyleyip verdi mukaddem ol haber

Cân atıp fermân-ber oldu davet-i Hakk kâline

Fezkürûnî dedi Kur’ânın içinde çünkü Hakk

Hakkı zikr etti ecel hamrı erince diline

Hüsn-i hâl-i rihletine kondu târîhi anın

Son nefes Allah çeküben gitti Hâmid aslına.

….

foto : Germe kapı mahallesi ve camisi

***

Müze Inv 1561

Germe kapı caddesindeki Attar Hacı Halil camiinin kapısı üzerindeki 55*42.5 cm’lik taşda yazan :

Abdullah oğlu Hacı Attar bu kutlu camiyi inşa ettirdi.

Allah’ın rızasını umarak (h.886/m.1464)

kaynak : Ottoman Historical Monumental Inscriptions in Edirne

***

Germe Kapı Kulesi

(Evliya Çelebi’ye göre Manyas Kulesi) Kalenin güneybatısında, ana Kaleden 40 -50 m. dışarıda, Tunca Nehri kıyısındaydı. Kalenin su Kulesiydi. Asıl suya bitişik kuleye germe bir duvarla bağlıydı.Bu Duvarda bir germe kapı bulunduğundan bu adla anılmıştır.

http://toprakmetin.blogcu.com/trakya-edirne-2/5659008

 

 

 

 

Yorum Yapın

You must be logged in to post a comment.