Edirneli Şerif Efendi

Edirneli Şerif Efendi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto : Salı Tekke Sokak Saki Efendi Kabri Şerifi

 

[s.499] Şerîf Edirneli’dir. Tarîk-i Uşşâkî müntesiblerinden ve Sultân Selîm-i Sâlis asrı şuarâsından olup eş‘ârı şütür-gürbe kabîlindendir. Gazelden müfrez bu beyt onundur. Beyt Görmedim bunda Şerîf gibi aceb âşüfte-dil Kande bir şûh-ı cihân görse hemân meftûn olur Âtîdeki gazel dahi hattatlar sırasında mesbûku’t-terceme Boşnakzâde Mehmed Efendi hattıyla bir levhada Salı Tekkesi’nde ziyâret olunmuştur. Gazelden Müfrez

Çün tarîkin şem‘ine pervânedir uşşâkiler

Himmet-i pîrân ile merdânedir uşşâkiler

Öyle bir zât-ı Hüsâmeddîn mürüvvet kânıdır

Lutf eder âşıklara şeyhânedir uşşâkiler

Gel Şerîfâ koma elden dâmen-i Şeyh Mahmûd’u

Pâk eder her gevheri yekdânedir uşşâkiler

Yorum Yapın

You must be logged in to post a comment.