Uşşâkî şiirlerinde Tevhîd 01

Tevhîd Uşşaki 01     Câhidî Ahmed Efendi’nin divanından  (v.1659 kilitbahir ) :   Her kelâmın a’lâsı Lâ ilâhe illallah Cümle varın Mevlâsı Lâ ilâhe illallah s.111 …………… Bu zümrede var isen Eğer gerçek er isen Muhammed’e yâr isen Tevhîde gel tevhîde.   s.151 ……   Ol yüce Sübhâna tutmuşam yüzüm “Bir” ile bir olam […]

Şücâaddîn Azîz Uşşâkî (k.s.a.)

Ahmed Şücâaddin Azîz                     Ahmed Tâlib-i İrşâdi hz.’ne şeyhi Hüseyin Hakkı tarafından 1860 yılında hilafet verilince Cahidi Sultanın memleketine Kilitbahr’e gönderilir. Cahidi hz’nin tekkesinin aşağısında Fatih’in yaptırdığı Kilitbahir Kalesi’nin hemen üstünde dergahını kurar. Hz Peygamber’e (s.a.v) Hz Ali’ye (k.v) ve ehli beyt’e  sevgisi şiirlerine yansır. İrşâdiler […]

MUTASAVVIFLARDAN O’NA (S.A.V.) ŞİİRLER

MUTASAVVIFLARDAN O’NA (SAV) ŞİİRLER         foto : Aşıkane dergisi 1.sayısı Salavat-ı Şerifler yazısının görseli   Bekir Sıdkı Visâlî Hazretleri “Şemâil-i Şerif” kasidesinde : “Ol mübarek gül yanağı rengi pembe ya Cemîl / Güller aldı rengini ol mübarek yanağından / Ol mübarek nuru simsiyahtır ken necîm / Semâdaki yıldızlar gözlerinin nurundan” diyerek vasfetmiştir. […]

Bulgaristan’da Uşşakilik

Bulgaristan’da Uşşakilik                           not: Filibe’den bir görüntü   Filibe Evliya Çelebi’nin ifadelerin­den anladığımıza göre Filibe (Plovdiv) eskiden de büyük bir şehirmiş. Filibe, Sultan I.Murad’ın sadrazamı Lala Şahin Paşa tarafından l360 yılında fethedilmiş . Evliya Çelebi bize Filibe’de 53 cami ve mescidin bulunduğunu söy­lüyor. KÜNYE […]

Uşşâkîzâdeler Soyağacı 1

Uşşâkîzâdeler Soyağacı 1                     not: Pir Hasan Hüsameddin Uşşâkî hz. nin ilk hanımı Helvacı Bacı bu tobloda yazılmamıştır. Fotonun üstüne tıklarsanız daha büyüyecektir Fotoyu ulaştıran ahmed beye teşekkür ederiz.

Azbî Baba’nın Tarikat-nâme başlıklı şiirinden

Azbî Baba’nın (k.s.) Tarikat-nâme başlıklı şiirinden foto : İstanbul Merdivenköy Şahkulu dergahı azbi babanın medfun olduğu mekan Asıl adı Mustafa olan Azbî Baba, XVII.yy’ın ikinci yarısıyla XVIII.yy’ın ilk yarısında yaşamış mutasavvıf bir şairdir. Niyâzî-i Mısrî’ye intisabı ile Halvetî usul üzere tasavvuf hayatının başladığı kabul edilen Azbî Baba, Mısrî’nin ölümünden sonra, tarikat anlamında tasavvuf dairesini değiştirerek Bektaşîlik’e intisap eder. […]

Sultanı Salavât-ı Şerife

Sultanı Salavât-ı Şerife Allahümme salli ve sellim alâ  seyyidina nefsi Muhammedin ve alâ  ervâhi ehli beytihi bi adedi tecelliyâtiz zatiyyeh. Ve alâ rûhihi ve alâ ervâhi ehli beytihi bi adedi tecelliyâti sıfatiyyeh. Ve alâ nurihi ve alâ  envari ehli beytihi bi adedi tecelliyâtil ef’âliyyeh. Ve alâ kalbihi ve alâ gulubi ehli beytihi bi adedi tecelliyâtil […]

Münâcatı Kübra

Münâcatı Kübra Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahillezî  halekal insâne minnûr vessalâtu vesselamu alâ seyyidinâ Muhammedin mazharil envar. Ve alâ âlihî ve ehli beytihi bir sebebi gıyam innası minnûr. Cemi esmâ ve sıfatı Câmi saltanâtı hakkiyeyi halkiyeyi hâvi makâmı uluhiyeti zâtta sana ibadet ederim Allah’ım. Cemi esmâ ve sıfatı Sâtır saltanâtı hakkiyeyi halkiyeyi kahir makâmı ahadiyeti zâtta vücudumdan fâni […]