Mehmet Kamil Efendi

Mehmet Kamil Efendi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Kamil (Özüaydın)

(Hüseyin Çelebi Medresesi Müderrisi Mehmet Kamil)

 

1874 (1290)’te Kosova-İsalar Köyü’nde doğdu.

Müderris Osman Efendi’nin oğludur.

İlköğrenimini köyünde yaptı.

Sonra İstanbul’a gelerek Haseki Sultan Medresesi’ne kaydoldu.

Fatih Dersiamlarından Alasonyalı Hacı Ali Efendi’nin öğrencisi oldu.

25 Ekim 1900’de Müderrislik icazeti aldı.

Ayrıca mezuniyeti sonrasında iki yıl, yine Fatih Dersiamlarından Eğinli Hacı Hafız İbrahim,

Tırnovalı Hacı Mehmet ve Midyalı Hacı Mustafa Efendilerden Tefsir ve Hadis dersleri aldı.

Bu arada 1902 Mayıs’ında girdiği Bursa Dârü’l-Muallimîn’e bir yıl süreyle devam etti (1).

Dârü’l-Muallimîn’de öğrenci iken,

4 Mart 1904’te Bursa-Karacabey Kazası Hudanlı Köyü İlkokulu Öğretmenliği’ne tayin edildi.

Bu görevi esnasında Ocak 1911’de Bursa-Yenişehir Müftüsü oldu.

Ancak Müftülükte 5 Mayıs 1919 tarihine kadar kalabildi.

Zira bu tarihte Şeyhülislâm Mustafa Sabri Efendi tarafından Müftülükten azledildi (2).

On üç ay süreyle açıkta kaldıktan sonra, Ankara Hükümetince 1 Temmuz 1920 ‘de Yenişehir Müftülüğü’ne tekrar atandı.

25 Kasım 1920 tarihinde Umur-u Şer’iyye Vekâleti Memurin Müdüriyeti’ne vekaleten,

1 Mart 1921’de de aynı müdürlüğün kâtipliğine,

1 Mart 1922’de de Umur-u Şer’iyye Vekâleti Fetva Müsevvidliğine (Yardımcılığına) vekâleten getirildi.

1 Eylül 1922 tarihinde de anılan göreve asaleten tayin edildi.

18 Eylül 1922 tarihinde üçüncü defa Yenişehir Müftülüğü’ne atandı (3).

Belirtilen görevlerin yanı sıra, Gazi Süleyman Paşa ve Hüseyin Çelebi Medreselerinde de Müderrislik görevi verildi (4).

Hüseyin Çelebi Medresesi Müderrisi iken Ankara Fetvası’nı imzaladı (5).

Öte yandan Yenişehir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin kuruluş ve faaliyetlerinde görev aldı.

Bu arada Yenişehir Evkaf Komisyonu, Maarif Komisyonu İkinci Başkanlığı ve Yardım Toplama Komisyonu Başkanlıklarında bulundu (6).

18 Kasım 1906’da İbtidây-i Hariç Ruusunâme-i Hümayûn” (7) payesi ile Bursa Müderrisliği kendisine tevcih edilmiştir (8).

Yenişehir Müftüsü iken 3 Şubat 1944 tarihinde vefat etmiştir.

Soyadı Kanunuyla “ÖZÜAYDIN” soyadını almıştır (9).

http://www.eskieserler.com/Eski/Eserler/Yazar/3298/Mehmet-Kamil-(Ozuaydin).asp

Muhammed İzzeddin Safiyullah efendi 1928-29 yılında Yenişehir Müftüsü Kamil efendi’ye hilafet vermiştir.

sefine-i evliya 3.cilt s.361

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bursa İnebey Hüseyin Çelebi Medresesi (Kütüphanesi)

 

not : foto için oğuzhan beye teşekkür ederiz.

Yorum yapın

You must be logged in to post a comment.