Mevâkı’u’n-Nücûm’a haşiye

Mevâkı’u’n-Nücûm’a haşiye

(eser ismini vakıa suresi 75‘den almıştır )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto : Ibni Arabi hz.nin Şam’daki kabri şerifi

 

Halvetiyye’nin Uşşakiye kolunun Üçüncü Piri Şeyh Abdullah Selahaddin Uşşâkî’nin (Abdullah Salâhî, Vefatı:1197/1782. Kabri Fatih-Haydar’da postnişîni olduğu Tahir Ağa Tekkesi haziresindedir.) Şeyh Muhyiddîn-i Arabî’nin (ö. 638/1240) “Mevâki’u’n-Nucûm” adlı eserine, “Menâfi’u’l-Ulûm” adıyle yazdığı Arapça şerhi.

Tevfik, hilafet ve velayet mertebeleri, kitapta felek felek incelenmiştir.

…………..

İbnü’l-Arabî’nin erken dönem telifleri arasında bulunan Mevâkı‘u’n-nücûm isimli eseri, tasavvuf meselelerine farklı bir üslup kazandıran bir muhtevaya ve dile sahip olması dolayısıyla geniş kültür havzaları içerisinde kendisine muhatap bulmuş bir metindir.

http://www.idealonline.com.tr/IdealOnline/lookAtPublications/paperDetail.xhtml?uId=64039&

…….

Mevâki’u’n-Nucûm’ elektronik olarak okumak için :

https://archive.org/details/ArabiMevakiUnNucum1/page/n37

https://docplayer.biz.tr/2178468-Muhyiddin-ibn-ul-arabi.html

……

Osmanlı’da İlm-i Tasavvuf Sempozyumunda Menâfi’u’l-Ulûm’u

Arş. Gör. Ali İhsan Kılıç anlatıyor.

…….

Mevâkı‘u’n-nücûm’un Tevfîk Bahsi Üzerine Abdullâh Salâhî Uşşâkî’nin Yaptığı Nazmen Tercüme ve HâşiyesiAli İhsan KILIÇ *

http://www.tasavvufdergisi.net/Makaleler/1739989892_Ali%20%c4%b0hsan%20KILI%c3%87.pdf

……..

 

 

Yorum yapın

You must be logged in to post a comment.