Mevlid-i Şerif 05

Mevlid-i Şerif 05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto : Osmanlı döneminde Mevlid Kandili

 

Salahi Hz Naatlarından Mevlidi Serifle ilgili olanları

Abdullah Selahattin Uşşaki Hz Peygamber’e naatlar divanı Nu’ut-ı Salahi  Şelale Yayıncılık Hazırlayan Prof.Dr. Mehmet Akkuş

sayfa 45 2. Şiir 1 kıta

Senin meddahın oldu çünki Mevla Ya Resulallah

Vasıftan haddi zatın oldu a’la ya Resulallah

(Ey Resul!  Mevlamız,  Seni en güzel şekilde öğdüğü için daha yaratılışta senin sıfatın her türlü vasıftan yüce olmuştur) ….

sayfa 58 şiir 9 kıta 7

salahi durum ile senden nice mey’us olur çünki

Vücudun alemine geldi rahmet Ya Resulallah

(salahi bu kadar hata ve suçuna rağmen niçin ümitsiz olsun ki, senin varlığın alemlere rahmet olarak gönderilmiştir Ya Resulallah) ….

sayfa 66 şiir 13 kıta 1 ve 6

Vücudun hest-i imkana bais Ya Resulallah

Yine sensin kamu ekvana varis ya Resulallah

(Ya Resulallah senin varlığın, mümkinat aleminin yaratılma sebebidir. Sen ayrıca bütün alemlerin de varisisin)  ..
Zuhura gelmese  za-tı şerif’in feyzi akdesle

Ademde dü cihan olurdu makis Ya Resulallah

(senin vücudun Hakkın dilemesiyle meydana gelmeseydi iki alem de yoklukta kalırdı Ya Resulallah) …

sayfa 71 şiir 15 kıta 1 ve 2

Sıfatın vasf-ı Hak kıldı muvaşşah Ya Resulallah

Sezadır cümleye olsan müreccah ya Resulallah

(ya Resulallah senin sıfatların ve güzel ahlakın, Allah tarafından ihsan olduğu için, herkesten daha fazla örnek alınmaya layıksın)

Nebiyyü’l-enbiya vü seyyid-i evladı Adem’sin

Hüda Levlak ile kıldı musarrah Ya Resulallah

(Sen peygamberler peygamberi Ademoğlunun efendisisin. Nitekim Allah Celle celaluhu levlak kutsi hadisinde bunu apaçık ortaya koymuştur.) el acluni age 2/164 …

sayfa 81 şiir 20 kıta 1 ve 2

Cebinin nur-ı Hak kıldı münevver ya Resulallah

Anınçün ins u cin oldu musahhar ya Resulallah

(Ya Resulallah senin alnına Cenabı Hak nurlandırdığı için, insan ve cinler hep senin karşında büyülenmiş lerdir.)

Vücud-ı feyz bahşın ruh-ı her dü alemdir

Ki cismin oldu bir ruh-ı musavvar ya Resulallah

(Feyz veren varlığın, her iki alemin par ve tertemiz ruhudur.Cismin ise, sanki o ruhun şekillenmiş hali gibidir) …

sayfa 171 şiir 65 kıta 1

Yeminde olmayan imkana çıkmaz ya Resulallah

Deminden dur olan insana çıkmaz ya Resulallah

(Ya Resulallah! Senin rahmet denizinde nasibi olmayanlar, varlık âlemine çıkamaz. Nefesinden mahrum olanlar da insanlık mertebesinde çıkamaz) …

sayfa 173 şiir 66 kıta 2

Şeref-yab oldu Adem nefha-i ruhun ile amma

O dem her şahsı insana dokunmaz Ya Resulallah

(Hz Adem senin ruhundan üflenen bir nefeste şeref bulmuştur. Ancak bu nefes her insana nasip olmaz Ya Resulallah)  …

sayfa 181 şiiri 70 kıta 2 ve 4

Sen ol nuru Hüda’sın kim senin nur-ı vücudundan

Cevahir ile igras oldu arız Ya Resula’llah

(Sen Allah’ın nurusun. Senin yaratılmanla meydana gelen nur yüzünden, cevher de araz da kaybolup gitmişlerdir Ya Resulallah

Kadem basmazdı sahra-yı vücuda alem-i imkan

Amadan olmasan cud ile nahid Ya Resula’llah

(Ya Resulallah! Sen kerem edip, körlükten uyandırmasaydın, bu görünen varlıklar yaratılmazdı) …

sayfa 183 şiir 71 kıta 1 ve 2

Vücud ile adem beyninde vasit Ya Resula’llah

Çü zatındır kamuyu oldu rabıt Ya Resula’llah

(Ya Rasulallah! Senin zatın varlıkla yokluk arasında bir vasıta olduğundan, herkesi, her şeyi bağlayan sensin)

Yine vasl-ı Hüda’ya çün vesile zat-ı pakindir

Olur ancak sana dilden revabıt Ya Resula’llah

(Senin pak ve temiz zatın Allah’a ulaşmak için vesile olduğundan, sana gönülden bağlanılmaktadır Ya Resulallah!) …

 

 

sayfa 197 şiiri 78 kıta 5

Arazdır cevheri imkan çü zatın ile kaimdir

Nihal-i kevini zeyn itdi mevatın Ya Resula’llah

(Ya Resulallah! Bu görünen alem senin varlığın sebebiyle yaratılmıştır. Çünkü varlıklar aleminin fidanı senin çekirdeğinle süslenmiştir) …

sayfa 221 şiir 90 kıta 5

Alırsam aks-i hüsnün her miraya-yı mazahirden

Bu nar u bad u hak u mayı almam Ya Resula’llah

(Görünen alemin aynalarında hep senin güzelliğinin akisleri vardır. Bunu bırakıp da ateş, hava, toprak ve suyu almam Ya Resulallah) …

sayfa 255 şiir 107 Kıta 5

Şems-i zatı dilinden hem bedr-i evsaf-ı Rahmani

Cebhe-i bir hemalinden isterem Ya Resula’llah

(Ya Resulallah! Gönlünün güneşinden ve Cenab-ı Hakk’ın senin alnında dolunay gibi parlayan eşsiz nurundan istiyorum)…

sayfa 295 şiiri 127 Kıta 2

Guyub-ı la-ta’ayyünden heman yakin afaka

Zuhur etdi yüzünden nur-ı icla Ya Resula’llah

(Ya Resulallah! Alemin belirsizlik içindeki durumundan bu görünen alem haline geçmesi hep senin yüzünden olmuştur) …

sayfa 303 şiir 131 Kıta 4 ve 5

Gerek vahdet ile kesret gerek enfüs ile afak

Seninçün devr idüp kara dolaştı Ya Resula’llah

(Ya Resulallah! Bu evrendeki birlik de çokluk da, canlılar ve gezegenler hep senin için dönüp durmaktadır )

Vücudun merkez-i alem medar-ı hest-i imkan

Muhit-i kevn olan dara dolaştı Ya Resula’llah

(Ya Resulallah! Senin vücudun, alemin merkezi, varlıkların yörüngesi olup onları çevrelemektedir.)

 

Yorum Yapın

You must be logged in to post a comment.