Mevlid-i Şerif 09

Mevlid-i Şerif 09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto : Hz Muhammed’in SAV annesi Hz Amine r.a. Abha’daki (Mekke yakınlarında) kabri şerifi

 

Ya Muhammed maye-i mahluk-ı Hak sensin kamu

Varlığın bununda canım dilde var mıdır benim

3.divan s.211 ş.3.320 b.13

Dü alemde misalin gelmemiş mihr u melahatsin

Serapa on sekiz bin aleme nur-ı hidayetsin

3.divan s.225 ş.3.343 b.7

Divanı Hikmetil Uşşaki hz.

 

Doğduğu gün Fahr-i cihân saldı bütün âleme şân,

Cebrâil okuyup ezân çıktı melek minberine.

Şâh-ı risâlet Kureşî olmadı âlemde eşi,

Doğdu hidâyet güneşi ins ü melek ma’şerine.

Abdurrahman Sami Niyazi hz. Divan s.98 Sailiyem şiirinden

Kuloğlu Şeyh Hacı İlyas [?–1657/1658], mutasavvıf bir klasik Türk edebiyatı şairidir. Aynı zamanda Halvetiyyenin Ahmediyye kolunun Uşşakiyye şubesine mensup bir şeyh olan Kuloğlu, 1500 civarındaki manzumesiyle son derece velut bir şairdir. Kuloğlu’nun bilinen altı eseri vardır: Mevlid-i Nebî, Etvâr-ı Seb’a, Silsile-nâme, Dîvân-ı Hümâyûn, Dîvân-ı Mesâbîh ve Bâğ-ı Behişt. Bu eserlerin tamamı dinî-tasavvufî mahiyettedir

Mevlid-i Nebisinin kopyası kütüphanelerde bulunamamıştır.

Bünyamin Taş

http://www.akademikbakis.org/eskisite/35/32.pdf

 

Yorum Yapın

You must be logged in to post a comment.