Mirac 03

Mirac 03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abdurrahman Sami Niyazi Hz divanından

Menzii-i «kavseyni ev ednâ»da-imdâd olmasa,
Bulmaz idim bu teayyünde bakâbiliâhı ben.

Sırr-ı Isrâ Sâmiyâ feyz-i ubûdiyyet tamam,
Hazret-i Kübrâda bildim künh-i abdullahı ben

Ma’şûk Edindim Allahı Ben s.197

………………..

Harîm-i Leyle-i Isrâ nedîm-i vuslat-ı Mevlâ,
Mukîm-i vahdet-i kübrâ Muhammeddir Muhammeddir.

Kasîde- i Muhammedîyye s.225

…………………

 

Alâikdan tecerrüdle teferrüd eyleyen sâdık,
Olur Sidre-i esnâ, ma’nevîde kalb ile sadrı.

Temevvüc etti s.132

………………..

Hissedârı sidre-i seyrân eder tecrîd ile,
Cezbe-i bâriknümâ te’sîridir is’âk-ı âşk.

İhrâk-ı Âşk s.141

…………………

 

Sen ol fermanber-i şâh-ı bakâ-yı Sidre seyrânsın,
Serapa Arş u ferş devr-i zamân ü cümle ân âşık.

Mekân Âşık- Cihân Âşıks.144

………………….

Tâlib-i sırr-ı Muhammed oldun ise ey gönül,
Sidre vü Tûbâda kalma âlem-i ezbâya gel.

Kurbiyyet-İ A’lâya Gel s.151

……………………

Ey kıdve-i tuğrâ-yı ulâ, sidre-i matlûb,
Sen sadr-ı risâlette güzîn şâh-ı bakâsın,
Firdevs-i nübüvvette mekîn mâh-ı Hudâsın.

Sen Şâh-ı Bakasın s.183

……………………………

Cismi yedi kat arz u semâvât,
Dil, sırr-ı Arş, ulyâ içinde.
Cism ile rûhu «kavseyn»e mir’ât,
Sırr-ı halvet «ev ednâ» içinde.

Adem, Ma’nâ Dünyâ İçinde s.86

…………………

Yorum yapın

You must be logged in to post a comment.