Münâcatı Kübra

Münâcatı Kübra

Bismillahirrahmanirrahim

Elhamdülillahillezî  halekal insâne minnûr vessalâtu vesselamu alâ seyyidinâ Muhammedin mazharil envar.

Ve alâ âlihî ve ehli beytihi bir sebebi gıyam innası minnûr.

Cemi esmâ ve sıfatı Câmi saltanâtı hakkiyeyi halkiyeyi hâvi makâmı uluhiyeti zâtta sana ibadet ederim Allah’ım.

Cemi esmâ ve sıfatı Sâtır saltanâtı hakkiyeyi halkiyeyi kahir makâmı ahadiyeti zâtta vücudumdan fâni olayım Allah’ım.

Cemi esmâ ve sıfâtı Zahir saltanata hakkıyeyi ve halkiyeyi lâmi makâmı vâhidiyeti zâtta vücudumla mevcud olayım Allah’ım.

İlmi zatta cemî mevcudatı tespit ve âyânı sabitede tefrik, makâmı ferdiyeti zâtta saâdet isterim Allah’ım.

Ekseri nas saltanatı halkıyeden gâfil ve esma-i ve ef-âliyeden câhil makâmı nuru zâtta cemâlini göreyim Allah’ım.

Gaybi mutlakta hüviyyeti zâtta makâmı künhü zâtına hayrân olayım Allah’ım.

Hayatı sermedi aynı zâtta makâmı Hayy’ı hayâtı ebedî isterim Allah’ım.

Aynı zâtta zâtının kemâli makâmı Kuddusiyyeti zâtta saltanatı halkıyeden tecrid olayım Allah’ım.

Aynı zâtta zâtının ihtiyaçtan münezzeh makâmı samadiyeti zâtta Senden gayriye muhtaç etme Allah’ım.

Kıyâmeti Kübrâda nuru zâtın zuhûru ile bütün mevcûdatı ifnâ makâmı vitriyeti zâtta yalnız bırakma Allah’ım.

Bi hürmet-i esmâ-i zâtiyetil-hüsnâ ve bi hürmeti seyyidinel Mustafa Sıdkı Visâli kemterin münâcatını kabul eyle Allah’ım.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fotolar : el-hac Bekir Sıdkı Visali (k.s.) hazretlerinin namaz kıldığı İzmir’in tilkilik semtindeki Hâtuniye Camisi

 

(Yukarıdaki Münâcatı Kübrâ kutbul arifin gavsul vasilin el-hac Bekir Sıdkı Visali (k.s.) hazretlerinin münâcatı kübrâsıdır.)

Evrâd-ı Saâadet-i Ebediyye  Sıddîk Nâci Eren efendi

 

Yorum Yapın

You must be logged in to post a comment.