Oruç bedenin sıhhatidir

Oruç bedenin sıhhatidir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.7.Hz. Dâvûd

Hz. Dâvûd, hem hükümdar, hem peygamberdi. Kur‟ân-ı Kerîmde Bakara, Nisâ, Mâide, En‟âm, İsrâ, Enbiyâ ve Sâd sûrelerinin birçok âyet-i kerîmelerde Davud aleyhisselamdan bahsedilmektedir. Bir gün oruç tutup diğer gün tutmamasıyla da meşhurdur. Bu oruca Davut orucu denir. Uşşaki, buna telmihte bulunur:

Ŝavm-ı Dāvud-kār idi anuñ hemān

Zühd ü taķvā ile buldı şān

(SUD. 5-10)

2.7.4.Oruç

Oruç İslâm‟ın beş şartından birisidir. Kuran‟ı Kerimde de pek çok kez oruçtan bahsedilmiştir.62 Beyitlerde “savm, savm-ı Davud, ruze ”terkipleriyle işlenir. Oruç (savm) divanda, Hazreti Davut‟un tutma şekliyle, Uşşakiler‟in bu ibadete verdikleri önemle yer almaktadır.

Cihād-ı nefs ile sa„y ider dā‟im

Nehār ŝavmla giceler ķā‟im

Tā-seher āh idüb olmayan nā‟im

„Uşşāķíler dirler biz „Uşşāķíyüz

(SUD . 95-5)

Ŝavm-ı Dāvud-kār idi anuñ hemān

(SUD . 5-10)

Ne nāz u namāz ve ne niyāz u rūze var bende

Ne oldum mu„tekif bir dem ne celle var ne halvet var

(SUD . 60-2)

“Yüzü yerde olanı Allah yükselttikçe yükseltir, kibre girip çalım çakanı da yerin dibine batırır.”63Hadisince ehli tasavvuf tevazu yolunu seçmiştir. Uşşaki de hiçbir ibadetini tam yapamadığını bu beyitlerde ifade ediyor.

62 Ey iman edenler! Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz. 2/183, -(Size farz kılınan oruç), sayılı günlerdedir. İçinizden hasta olan veya yolculukta bulunan ise, diğer günlerde, tutamadığı günler sayısınca tutar. Ona dayanıp kalacaklar üzerine de bir yoksulu doyuracak kadar fidye gerekir. Her kim de hayrına fidyeyi artırırsa, hakkında daha hayırlıdır. Bununla beraber, eğer bilirseniz, oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. 2/184

63Et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat 5/140;Ayrıca benzer mânâdaki hadis-i şerifler için bkz. Ahmed b. Hanbel, Müsned 3/76; Ġbn Ebî Âsım, Kitabü’z-zühd s.156; Ebû Ya’lâ, el-Müsned 2/358

78Uşşaki, her daim inabe halinde olduğunu belirtmekte, kalbiye, diliyle „estaġfirullāh‟ dediğini ifade etmektedir.

Cihād-ı nefs ile say ider dā‟im

Nehār ŝavmla giceler ķā‟im

Tā-seher āh idüb olmayan nā‟im

„Uşşāķíler dirler biz „Uşşāķíyüz

(SUD. 95-5)

Uşşaki tasavvuf anlayışını ifade ederken nefis ile cihaddan bahseder ve geceleri ibadetle gündüzleri de oruçla geçirmeyi salık verir.

Abalı Hüsameddin Uşşaki hz. Divanından

Cengiz Aydın Mardin Artuklu Ünivr.

……………………………………

5-Orucun, Allah’a nisbet olunması tazim içindir ki, orucun gayet makbul ve şanı büyük olduğunu göstermektedir.

6-Oruç, bedenin sıhhatine sebettir. Sıhhat olmazsa, Cenâb-ı Hakk’a ibâdet olmaz. Bu sebeple; ibâdet bedenin sıhhatine, bedenin sıhhati de oruca bağlıdır. Nitekim hadis-i şerifte :

Namaz, imanın delili ve hüccetidir. Zekat, malın temizleyicisidir. Oruç, nefsin sıhhatidir.

Buyurulmuştur.

Sıddık Naci Eren hz. Müslümanlıkta İbadet , Ahlak ve Adab s.215

Yorum yapın

You must be logged in to post a comment.