Cemaleddin Uşşâkî Hz’nin yazdığı tarih

Cemaleddin Uşşâkî Hz’nin yazdığı tarih                                   foto : Süle Çelebi Camii Eş-Şeyh Mustafa El-Boluvî Tarîk-i Halvetî meşâyih-i kirâmından Edirne’de Süle Çelebi Mahallesi’nde kâin Şâh Kadın Tekkesi şeyhidir. 1129 târihinde Edirne’de irtihâl-i halvet-hâne-i ukbâ edip Tarlakapı’da tekkesi kurbunda vâki Süle […]

Edirneli Uşşâkî Hamid Attar Efendi

Edirneli Uşşâkî  Hamid Attar Efendi                       foto : Edirne Genel Eş-Şeyh Hâmid Attar Hacı Halîl Mahallesi’nde Germekapı Caddesi’nde nâmına mensûb olan Uşşâkî Tekkesi’nin bânîsi ve şeyhidir. Mûmâileyh tarîk-i mezkûr meşâyihinden Gümülcineli Şeyh Osmân Efendi’ye (Hazreti Şeyh Osman Sıdkı Uşşaki el-Gümülcinevi (Edirne’de Medfun) (ö 1114/ 1702)) […]

Osmanlı Mahkeme kayıtlarında Uşşâkîler

Osmanlı Mahkeme kayıtlarında Uşşâkîler                           foto : Osmanlı’da dilekçe yazan adam   1683 yılı (h.1275) Uşşâkî Asitanesi yıkılmaya yüz tutuyor. Asitane mütevellisinden İsmihan hanım ve vekili Osman Uşşâkîzade 130,000 kuruş harcayarak onartıyorlar. Bu da Mahkeme kayıtlarına zaptediliyor. Zabıtta bulunan diğer dervişanın yanında şu […]

Okçulukta menzil taşı diktiren Uşşâkî

Okçulukta menzil taşı diktiren Uşşâkîler “Sonra onları siz öldürmediniz, lâkin Allah öldürdü. Attığın zaman da sen atmadın, lâkin Allah attı. Bu da müminlere güzel bir imtihan geçirtmek içindi. Allah işitendir, bilendir.” (enfal 17) http://www.sorularlaislamiyet.com/article/15705/enfal-suresi-12-ve-17-ayetlerin-aciklamasini-yapar-misiniz.html foto : III.Murad Han ok taliminde   Menzil Taşı 1.Ok atılınca düştüğü yere dikilen taş. 2. Ok atma talimleri yapılan alan. […]

Edirneli bir Uşşâkî şeyhi Mehmed Sâdık efendi

  Edirneli bir Uşşâkî şeyhi Mehmed Sâdık efendi         foto : tatar mezarlığı   Ârif-i Bi’llâh Eş-Şeyh Mehmed Sâdık El-Uşşâkî Edirneli ve Uşşâkî tarîki şeyhidir. Me’hazlarımızda bu zâtın terceme-i hâline tesâdüf olunamadı. 1094 (1682) târihinde irtihâl-i dâr-ı ukbâ etmekle Zindânaltı’nda Tatar Hân Kabristânı’nda Dâru’l-hadîs’e giden cadde üzerinde medfûndur. Gülşenî şeyhi Hasan Sezâyî […]

Gümülcine’de Uşşâkî Dergahı

Yunanistan Gümülcine’de  Uşşâkî  Dergahı                                   foto : Yunanistan Gümülcine haritası   36 — Şeyh Halil Gümülcinevi K.S 37 — Şeyh Abdülkerim Gümülcineli K.S 38 — Şeyh Osman Sıdgı K.S 39 — Şeyh Muhammed Hamdi (Edirneli meşhur Bağdadi) K.S 40 […]

Edirne Uşşâkî Kanber Efendi Dergahı

                              Mustafa Kanber Efendi   Mustafa Kanber efendi, Talibi İrşadi hazretleri (ö:1883) tarafından Edirne ‘deki Uşşâkî  dergahına halife olarak tayin edilmiş burada irşada devam edip bilahare Edirne ‘de vefat etmiştir.  Edirne‘de Kanber efendiden nispeti alan Seyit Necati Dede (ö:1938), Kırıkkale‘de memleketi […]

Edirne Uşşâkî Çizmeci Şeyh Tekkesi

                                                foto : amcazade çeşmesi   Uşşâkî Çizmeci Şeyh Tekkesi   26-Uşşâkî Çizmeci Şeyh Tekkesi Üsküfçü Hızır Mahallesinde Soğuk Çeşme Caddesinde otuz ikinci numarada vâki tarîk-ı Uşşâkî’ye mensûb Halvetî Tekkesidir ki bu […]

Edirne’deki Uşşâkî Taş Mektebi

Makaralı Mekteb Çarşı Makaralı Mekteb , Çarşı derûnunda (içinde) Üç Şerefesi kurbunda (yakınında)Yazıcılar Sokağında beşinci numarada vâki (olmuş) Makaralı nâm-ı diğerle Taş Mekteptir ki bin yüz elli dokuz senesi(1746-7 harîk-ı kebirinde (Büyük yangında) muhterik (yandığından) olduğundan bu mektepte tahsil (öğrenim) ile nâil-i feyz (manevi hazza erişmiş) olmuş olan defterdâr-ı Şıkk-ı Evvel ( gelirler ve vergiler […]

Edirne Uşşâkî Çoban Ali Tekkesi

Çoban Ali Tekkesi   foto : zehrimar mezarlığı Çoban Ali Efendi Tekkesi Karabulut Mahallesinde Karabulut Caddesinde kırk dokuzuncu numarada (yeni adı meydan mahallesi zehrimar bayırı . ) vâki Çoban Ali Efendi nâm-ı diğerle Pazar Tekkesidir ki tarîk-ı Uşşâkî meşâyihinden Karamânî Şeyh demekle maruf olan Mustafa Efendi’nin halîfesi Şeyh İbrâhîm Efendi için zâviye olmak üzere Debbâğ […]