Gümülcine’de Uşşâkî Dergahı

Yunanistan Gümülcine’de  Uşşâkî  Dergahı                                   foto : Yunanistan Gümülcine haritası   36 — Şeyh Halil Gümülcinevi K.S 37 — Şeyh Abdülkerim Gümülcineli K.S 38 — Şeyh Osman Sıdgı K.S 39 — Şeyh Muhammed Hamdi (Edirneli meşhur Bağdadi) K.S 40 […]

Edirne Uşşâkî Kanber Efendi Dergahı

                              Mustafa Kanber Efendi   Mustafa Kanber efendi, Talibi İrşadi hazretleri (ö:1883) tarafından Edirne ‘deki Uşşâkî  dergahına halife olarak tayin edilmiş burada irşada devam edip bilahare Edirne ‘de vefat etmiştir.  Edirne‘de Kanber efendiden nispeti alan Seyit Necati Dede (ö:1938), Kırıkkale‘de memleketi […]

Edirne Uşşâkî Çizmeci Şeyh Tekkesi

                                                foto : amcazade çeşmesi   Uşşâkî Çizmeci Şeyh Tekkesi   26-Uşşâkî Çizmeci Şeyh Tekkesi Üsküfçü Hızır Mahallesinde Soğuk Çeşme Caddesinde otuz ikinci numarada vâki tarîk-ı Uşşâkî’ye mensûb Halvetî Tekkesidir ki bu […]

Edirne’deki Uşşâkî Taş Mektebi

Makaralı Mekteb Çarşı Makaralı Mekteb , Çarşı derûnunda (içinde) Üç Şerefesi kurbunda (yakınında)Yazıcılar Sokağında beşinci numarada vâki (olmuş) Makaralı nâm-ı diğerle Taş Mekteptir ki bin yüz elli dokuz senesi(1746-7 harîk-ı kebirinde (Büyük yangında) muhterik (yandığından) olduğundan bu mektepte tahsil (öğrenim) ile nâil-i feyz (manevi hazza erişmiş) olmuş olan defterdâr-ı Şıkk-ı Evvel ( gelirler ve vergiler […]

Edirne Uşşâkî Çoban Ali Tekkesi

Çoban Ali Tekkesi   foto : zehrimar mezarlığı Çoban Ali Efendi Tekkesi Karabulut Mahallesinde Karabulut Caddesinde kırk dokuzuncu numarada (yeni adı meydan mahallesi zehrimar bayırı . ) vâki Çoban Ali Efendi nâm-ı diğerle Pazar Tekkesidir ki tarîk-ı Uşşâkî meşâyihinden Karamânî Şeyh demekle maruf olan Mustafa Efendi’nin halîfesi Şeyh İbrâhîm Efendi için zâviye olmak üzere Debbâğ […]

Bir Uşşâkî Paşa

Mustafa İzzet Paşa   7’nci dönem Akademi mezunu toplam 37 kişidir. Bunların 13’ü kurmay, diğerleri de mümtaz olmuşlardır. Mevcut bilgi ve belgelere göre, Mustafa Kemal kurmay olarak Akademiyi bitiren 13 kişi arasında, 5’inci olmuştur. yedincisi Mustafa İzzet Yavuzer,’dir..                         foto : çimenlik kalesi Atatürk ve […]

Uşşakizade Rıfat Efendi

Uşşakizade Rıfat Efendi foto : Uşşakizade Rifat Efendi fotoları gramafoncu Fikret abinin dükkanından   Rıfat Efendi , yedi kardeşiyle beraber Uşak’tan Kütahya’ya gelmiştir.   Rivayet olnur ki ; Rıfat Efendi bu evi yaptırmadan önce hemen yanındaki evde otururmuş. Bu iki muhterem Gözüm (Özüm) Şeyh Sultan ve Vacide  Sultan  bir gece rüyasına girerler ve O’ndan üzerini […]

Bilecik’te Uşşaki Tekkesi

Bilecik’te Uşşaki Tekkesi     Foto : Şeyh Edebali Türbesi   Şeyh Edebalı, Vefâiyye tarikatına mensuptur ve aynı zamanda Anadolu Ahilerinin reislerindendir. Vefâilik ise,  Bağdat’ta Ebül Vefa diye bir şahsın kurduğu bir tarikattır.  Osmanlı Devleti’nin ilk kadı ve müftüsüdür demek daha doğrudur.   Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu Osman Bey damadıdır.   foto : bilecik 1905 Mecmûa-yı Tevârih-i […]

Gülten Günsay Gürülvardar vefat etti

Gülten Günsay Gürülvardar vefat etti   Tasawuf mahfellerinde Osman Hadi (1887-1963) diye anilan Os­man Zeki Yiicebilgiç, 1887’lerde Islambol’da (Çamlıca’da dünyaya gelmis. Rüşdiye tahsilinden sonra Mustafa Hilmi Safi Hazretlerine bağlanarak irfan tahsil etmeye başlamış. Birinci Dunya Savasmdan gazi olarak dönünce Manisa Akhisar Uşşaki Dergahında posta oturmuş. Dergahlar devrana kapatılınca islambol’a dönen Hazret, sohbet ve muhabbete ağırlık vermiş. […]

Hüseyin Sakaoğlu vefat etti

Hüseyin Sakaoğlu vefat etti                                                 fotoğraf notu :  bu fotodaki kişi Ömer Rüştü Efendi’dir. Kucağındakiler torunları, benim teyzelerimdir. Arkadaki bayan aileden bir akraba, kücük kız ise komşu kızıdır. Hüseyin Vassaf Efendi (1872-1929) […]