Edirneli bir mutasavvıf : Cemâleddin Uşşâkî

Cemaleddin_Ussaki_DSCF1501_b

Eş-Şeyh Cemâli Edirnevî Tarîk-i Uşşâkî’de pîr-i sânî unvanını almıştır. Tercemesi Ravzatü’şşuarâ’dadır. Cemâlî Gülbün-i vücûdu gülistân-ı Edirne’den nümâyân ve Şeyh Cemâlî Mehmed Efendi unvânıyla ma‘lûm-ı âlemiyân olup tahsîl-i maârif-i ilmiye ve tekmîl-i âdâb-ı resmiye eyledikten sonra tarîkat-ı Uşşâkiye meşâyih-i kirâmından âtîde tercemesi mezkûr Şeyh Mehmed Hamdiyü’lBağdâdî’den bi’l-intisâb tarîke icâzet almış ve Gülşenî Hasan Sezâyî Efendi’den dahi […]

Bir Uşşâkî Mürşidine Haleb’den Aşure için gelen davetiye

HalebAsureDavetiye1

Bir Uşşâkî Mürşidine Haleb’den Aşure için gelen davetiye Muharrem pek cok dini merkez gibi tekkelerin de hareketlendigi, pek cok dini ritüelin icra edildigi bir aydir. Bu ay icinde dergahlarda aşure pisirilir, Kur’an-i Kerim, Mevlid-i §erif, mersiye-i imameyn, menakib-i imameyn okunur, Kerbela §ehitleri icin zikirler yapilir, meydan açılırdı. Aynı zamanda birer zerafet merkezi olan bu mekanlardaki […]

Dimetoka’da Uşşâkî Dergahları

Dimetoka_ΔιδυμότειχοΕρυθροπόταμος

Dimetoka’da Uşşâki Dergahları                       Evros (Meriç) ilinin (nomos) sınırları içinden geçen kızıl çay‘ın içerisinden geçtiği bir ilçedir. Türkiye sınırına 12 kilometre mesafede, Sofulu‘nun 20, Dedeağaç‘ın90 kilometre kuzeyindedir. https://tr.wikipedia.org/wiki/Dimetoka   s.107 dimetoka kazasında Muslihiddin ve sofu şahin baba uşşaki dergahları vardır. (Edirne Salnamesinden) ………….   316.ŞAHİN BABA-ŞAHİN SUFİ SULTÂN ZAVİYESİ (Bş. […]

Uşşâkî’den ders aldım

Ussaki_Ders_Huseyin_Vassaf_Mevlid

Uşşâkî’den ders aldım       Bursa’da eazz-i ihvândan Osman Nûri Bey’le bir gün hasbihâl ederken: “Mustafa Efendi Âsitâne-i Uşşâkî’de neşr-i envâr-ı füyûzât ve mazhar-ı füyûzât-ı ebrâr ediyor, ona ilticâ edelim. İkmâl-i sülûk eyleyelim. Fırsat demidir.” Demesiyle muvafakat ettim. 19 Safer 1338 ve 13 Teşrîn-i sânî 1335 (13 Kasım 1919) tarihine musâdif Perşembe günü Kasımpaşa’ya […]

Edirneli Uşşâkî Mehmed Hamdi Bağdâdî efendi

Edirne_Turk_Islam_Eserleri_Muzesi_Mezar_Tasi_1

Edirneli Uşşâkî Mehmed Hamdi Bağdâdî  efendi                               foto : Yok olmuş Seyid Celali Türbesi yakınındaki Nazır Paşa Mezarlığının köşesindeki Nazır Paşa Çeşmesi Eş-Şeyh Mehmed Hamdi Eş-Şehîr Bi-Bağdâdî Maskat-ı re’si Edirne şehri ise de Bağdâdî demekle şöhret bulmuş- tur. Tarîkat-i aliyye-i Uşşâkiye […]

Cemaleddin Uşşâkî Hz’nin yazdığı tarih

sule_celebi_camii_1_ussaki_edirne

Cemaleddin Uşşâkî Hz’nin yazdığı tarih                                   foto : Süle Çelebi Camii Eş-Şeyh Mustafa El-Boluvî Tarîk-i Halvetî meşâyih-i kirâmından Edirne’de Süle Çelebi Mahallesi’nde kâin Şâh Kadın Tekkesi şeyhidir. 1129 târihinde Edirne’de irtihâl-i halvet-hâne-i ukbâ edip Tarlakapı’da tekkesi kurbunda vâki Süle […]

Edirneli Uşşâkî Hamid Attar Efendi

Edirne_Genel_arkaplan

Edirneli Uşşâkî  Hamid Attar Efendi                       foto : Edirne Genel Eş-Şeyh Hâmid Attar Hacı Halîl Mahallesi’nde Germekapı Caddesi’nde nâmına mensûb olan Uşşâkî Tekkesi’nin bânîsi ve şeyhidir. Mûmâileyh tarîk-i mezkûr meşâyihinden Gümülcineli Şeyh Osmân Efendi’ye (Hazreti Şeyh Osman Sıdkı Uşşaki el-Gümülcinevi (Edirne’de Medfun) (ö 1114/ 1702)) […]

Osmanlı Mahkeme kayıtlarında Uşşâkîler

17yy_Osmanli_Sosyal_Yasam_Ussaki_1

Osmanlı Mahkeme kayıtlarında Uşşâkîler                           foto : Osmanlı’da dilekçe yazan adam   1683 yılı (h.1275) Uşşâkî Asitanesi yıkılmaya yüz tutuyor. Asitane mütevellisinden İsmihan hanım ve vekili Osman Uşşâkîzade 130,000 kuruş harcayarak onartıyorlar. Bu da Mahkeme kayıtlarına zaptediliyor. Zabıtta bulunan diğer dervişanın yanında şu […]

Okçulukta menzil taşı diktiren Uşşâkî

III_Murad_Ok_Talimi_Ussaki_01

Okçulukta menzil taşı diktiren Uşşâkîler “Sonra onları siz öldürmediniz, lâkin Allah öldürdü. Attığın zaman da sen atmadın, lâkin Allah attı. Bu da müminlere güzel bir imtihan geçirtmek içindi. Allah işitendir, bilendir.” (enfal 17) http://www.sorularlaislamiyet.com/article/15705/enfal-suresi-12-ve-17-ayetlerin-aciklamasini-yapar-misiniz.html foto : III.Murad Han ok taliminde   Menzil Taşı 1.Ok atılınca düştüğü yere dikilen taş. 2. Ok atma talimleri yapılan alan. […]

Edirneli bir Uşşâkî şeyhi Mehmed Sâdık efendi

Tatar_Mezarligi_Edirne_Ussaki_1b

  Edirneli bir Uşşâkî şeyhi Mehmed Sâdık efendi         foto : tatar mezarlığı   Ârif-i Bi’llâh Eş-Şeyh Mehmed Sâdık El-Uşşâkî Edirneli ve Uşşâkî tarîki şeyhidir. Me’hazlarımızda bu zâtın terceme-i hâline tesâdüf olunamadı. 1094 (1682) târihinde irtihâl-i dâr-ı ukbâ etmekle Zindânaltı’nda Tatar Hân Kabristânı’nda Dâru’l-hadîs’e giden cadde üzerinde medfûndur. Gülşenî şeyhi Hasan Sezâyî […]