Uşşâkî şiirlerinde Hac 5

Uşşâkî şiirlerinde Hac 5                         Hazmi Tura hz.divanından Hacc-ı ekber eylemektir kâmilin kalbin tavaf Gel tavâf et zâhidâ kim beyt-i Rahmân bizdedir … Gitmezdi kimse hacca köyün tavâf ederdi Ol kâbe-yi visâle bir Ģâh-râh olaydı … Nusret Tura Hz. Divanından: Bekleyenler vardı bab-ı rahmetinde […]

Uşşâkî şiirlerinde Hac 4

Uşşâkî şiirlerinde Hac 4                                 Cahidi Ahmed Sultan hz. Divanından : Cahidi’nün kalbinden sil pasını İhsan eyle nasuhun tevbesini Tavaf idem visalün Ka’besini Haccun tekmilin müyesser eyle s.90 şiir 43 kıta 5 … Gaza-yı ekberi nefsime kıldum Hevayı def’ idüp […]

Uşşâkî Şiirlerinde Hac 3

Uşşâkî Şiirlerinde Hac 3                   Ömer Hulusi hz Divanından : Hakikat haccıdır uşşak gönül beytin tavaf eylen Erenler Kabesin yüzler sürüp şerh ü beyandan geç s.220 ş.77 k.5 … Yılda iki bayram etmek arifa seyran mıdır Gel celali seyfine çal bayramı kurban nedir s.242 ş. 116 k6 […]

Uşşâkî Şiirlerinde Hac 2

    Abdurrahman Sami Niyazi hz divanındaki hac ile ilgili şiirlerden :                               Zatına fani olup er, sırr-ı Beytullah budur, <Semme Vechullah’ı> bul kim sırr-ı haccullah budur.   Sırr-ı Beytullah budur s.166 … Sıfat-ı nar-ı harbi muntafi tiğ-i celal eyler Eder […]

Uşşâkî Şiirlerinde Hac 1

  Bekir Sıdkı Visali Hz. ve Mehmed Akhan Ruhi hz.’nin  Hac ile ilgili şiirleri                         Haccın Sırları Kasidesi HACCIN SIRLARI KASİDESİ (28) Niyet ettim haccımı — Terkeyledim akdımı Akıd dünya işleri — Kasdım ziyaret zatını Lebbeyk lebbeyk ilâhi — İcabet ettim davetini Kainatın maliki […]

Yürü Dede

Yürü Dede                                                                                                            […]

Hüseyin Hakkı Efendi

Hüseyin Hakkı Baba (1816 –1886)                       Altay Mah. Dumlupınar Sok. 39 numaralı, eskiden Turgutlu Uşşâkî Dergâhı olan evin zemin katında, yol kenarındaki kabirde yatmaktadır. Evin Şimdiki sahipleri torunlarıdır. Ömer Hulusi’nin halifesi olan Uşşâkî şeyhi Hüseyin Hakkı Baba’nın halifesi de Şeyh Mehmet Emin Tevfik ve Ahmed […]

Abdurrahman Sami efendi ve ailesi

Tarik-i Uşşâkîye’den bir mürşid :   ABDURRAHMAN SAMİ NİYAZİ (ksa)       foto: Abdurrahman Sami Niyazi efendi (ksa) ve eşi Fasine hanım   Sefine-i Evliya’nın bize verdiği bilgiye göre dünyaya geldiği zaman babasını ziyarete gelen Çöplü Dede adlı bir zat “Efendim bu bebeğin adı Abdurrahman olsun”demiş babası da buna Sami ismini ilave ederek oğluna […]

Erler Demine

Erler Demine                       Nusret Tura Uşşaki efendi  (1903-1979) Mustafa Sâfî efendi ile yola intisâb ederek Arapgirli Mehmed Hazmi Efendi (1880 – 1961)  ile seyr ü sülûkuna devam etmiştir. Derslerini bitirmeye muvaffak olduğunda bunun sevinci ile günümüzde rast makamında ilahî olarak okunmakta olan meşhûr “Erler Demine Destur […]

Bir Er Ararım

Bir Er Ararım                             Merhum Oktay abimizin pazartesi meşklerinin sonunda okuduğu ilahi idi. Gençler buraya koymuşlar :     Bu da İzmir’de yaşayan Bekir Sıdkı Visali Hz’nin halifelerinden bir zatın oğlu olan Naim Kaya Efendi’nin okuyuşu :   İlahi’nin Güftesi Cemâleddin Uşşşâkî […]