Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V.) Efendimizin Mübarek İsimleri

Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V.) Efendimizin Mübarek İsimleri

 

Created by Readiris, Copyright IRIS 2009

Bismillahirrahmanirrahim 

 

Muhammedün (Yerde ve gökte çok övülen S.A.V.), Mahmüdün (Övülen, Yüce Hak tarafından, kendisine şefaat etme izni verilen S.A.V.), Ahmedün (En çok övülmüş, sevilmiş. S.A.V.) , Hamidün (Yüce Hakka, hamdın en kemalli manası ile hamd edici, övücü S.A.V.), Kasimün (O’nun künyesi , her şeyi yerli yerine koyan, adil taksim edici S.A.V.), Akibün (Ondan sonra başka Peygamber olmayan S.A.V.), Hatemün (Resullerin ve Nebilerin sonuncusu, Nübüvvet mührünün sahibi S.A.V.), Mahin (küfrü ve şirki tamamen mahveden S.A.V.), Da’in (Davet eden S.A.V.), Siracün (Yüce Hak katından getirdiği şeylerle irfan sahibi müminlerin kalblerini pür nur eden S.A.V.), Münirün (Bütün âlemleri Ondan olan nur ile aydınlatan S.A.V.), Haşirün ( Kıyamet günü insanları izlerinden toplayan S.A.V.), Mübeşşirün (Çok müjdeler veren S.A.V.), Nezirün (Ümmetinden Yüce Hakkın emirlerini terk edenleri, yasak ettiği fiilleri işleyenleri ve masiyette ısrar edip tevbe istiğfarda bulunmayanları azap ve ilâhi ceza ile korkutan S.A.V.), Münzirün (Ümmetinden asi ve fasık olanların kalblerine korku düşüren S.A.V.), Resulün (Âlemlerin Rabbi tarafından, kullarını İslâm dinine davet için gönderilen S.A.V.), Mürselün (Resullerin efendisi S.A.V.), Nebiyyün (Allah-ü Teâlâ’nın ulûhiyet ve vahdaniyetini, emir ve yasaklarını kullarına haber veren, Hak Teâlâ tarafından kendisine vahiy gelen;  bundan ötürü derecesi yüce ve mertebesi yüksek kılınan S.A.V.), Mühtediyün ( Hidayete kavuşan , hediyeyi kabul edip hediye veren S.A.V.), Mehdiyyün ( Hidâyete ermiş S.A.V.), Halilün (Cümle mahlûka rahmeti ve nimeti umumî ve şamil olan şanı Yüce Allah’ın katıksız doğru arkadaşı, dostu S.A.V.), Habibün ( Sevilen, Beğenilen, her fiil ve cümle halinden razı olunan S.A.V.), Tayyibün ( Temiz, güzel , hoş , iyi S.A.V.), Safiyyün ( Temiz, pak, saf kalbe sahib, halis muhabbet olunan dost S.A.V.), Taha (İnsanları, küfürden ve şirkten temizleyen; onları iman nuruna hidayetle eriştiren S.A.V.), Yasin (Bütün yer ve gök ehlince şanı, şöhreti aşıkare olan S.A.V.), Mustafa (beşerî huyların düşüklerinden kötü huyların cümlesinden saf, temiz ve pak olarak seçilmiş S.A.V.), Mücteba (Cenab-ı Hakkın, cümle mahlûktan ayrı bir şekilde özenle seçip ayırdığı zat S.A.V.), Murtaza (Cenab-ı hakkın razı olduğu en seçkin kul S.A.V.), Nasirün ( Hak ve hakikatin üstün gelmesine vesile olan S.A.V.), Kaimün ( Ayakta duran, var olan, vaktini ibadetle geçiren S.A.V.), Hafizün ( Muhafaza eden, koruyan S.A.V.), Şahidün ( Şahidlik yapan, bilen, tanıyan S.A.V.), Şehidün ( Şahid olan, görenS.A.V.), Adilün (Adil olan Hak ve hakkaniyetle karar veren ve yaşayan S.A.V.), Alîmün (Cenab-ı Hakk’ın ilminden en çok istifade eden S.A.V.), Halimün (Zorluklar karşısında sabırlı, tahammüllü ve yumuşak yaklaşan S.A.V.), Nurun ( Varlığın çevresinde de parıldayan cevheri S.A.V.), Mübinün ( Açıklayan S.A.V.), Burhanun (Cenab-ı Hakk’ın varlık ve birliğinin bizzat delili S.A.V.), Hüccetün ( isabetli yönelişi kanıtlayan delil sahibi S.A.V.), Beyanun (dinî ve dünyevî önemli işleri, ilmî hüküm ve yararlı şeyleri beyan buyuran S.A.V.), Muti’un (Allah’ın bütün emirlerine uyup, yasaklarından da kaçınan S.A.V.) , Mezkurün (Tebliğ eden,doğruyu anlatan,yad ettiren,zikrettiren, hatırlatan, hatırda tutturan S.A.V.) , Vaızün (öğüt veren, dînî öğütlerde bulunan S.A.V.) , Sahibün (bir vasfı olan, koruyan, arkadaş, dost, taraftar S.A.V.) , Natıkun (Konuşan, söyleyen, beliğ, güzel konuşan, açık net anlaşılır, akla uygun, hatip ve konuşma yetisine sahip olan S.A.V.), Sadikun (Doğru, gerçek, hakiki, içten, samimi, güvenilir, emin, muteber  S.A.V.) Musaddikun (tasdik edici S.A.V.) , Muzafferun (Zafer kazanan, üstün S.A.V.) , Mekkiyyün (Mekkeli S.A.V.), Medeniyyün (Medine ile ilgili, şehirli S.A.V.) , Ebtahiyyün (Mekke’nin ismi, Dedesi Abdülmuttalib’in künyesi S.A.V.) , Kureyşiyyün (Kureyş kabilesine mensup olan S.A.V.) , Arabiyyün (Arap kavmine mensup S.A.V.) , Haşimiyyün (Hâşimî soyuna mensup S.A.V.) , Azizün ( hilkaten izzetli kılınmış S.A.V.) , Harisün (müminlere karşı çok merhametli çok düşkün S.A.V.) , Raufün (Gayet şefkatli ve merhametli S.A.V.) , Rahimün (Merhamet sahibi, acıyan, şefkatli  S.A.V.) , Cevadün ( İtaat ve cömertlik sahibi S.A.V.) , Ganiyyün ( Allah’tan (c.c.) başka kimseden medet ummayan S.A.V.) , Fettahun (Her şeyi hikmetle açan, Yoldaki engelleri kaldıran S.A.V.) , Âlimün (Cenab-ı Hakk’ın öğretmesiyle Peygamberimizin dünya ve ahiretin hakikatini en çok bileni S.A.V.) , Münibün (Allah’a yönelen, tevbekâr  S.A.V.) , Hatibün (Bir topluluk karşısında etkili, açık, düzgün konuşarak düşüncesini anlatmada, duygusunu aşılamada yetenekli kimse  S.A.V.) , Fasihun (Sözün iyisini kötüsünden ayıran, halis Arapça konuşan S.A.V.) , Reşidün (doğru yolu bulup onda sebat eden  S.A.V.) , Tahirun (Temiz, iffetli, namuslu, dürüst  S.A.V.) , Mutahharun (arınmış, maddi ve manevi olarak temizlenmiş  S.A.V.) , İmamun (cemaatle kılınan namaza önderlik eden kimse ve devlet başkanı S.A.V.) , Emîrun (devlet başkanı, vâli, yönetici, komutan, emir ve komuta sahibi S.A.V.) , Mutavassitun (tavassut eden, aracılık eden, vasıta olan, merkezde bulunan S.A.V.) , Sabikun (öne geçen, önce olan, önde giden  S.A.V.) , Muktesidün (İtidal üzere hareket eden, idare ve tasarrufla geçinen S.A.V.) , Evvelün(Hz. Peygamber’in cümle enbiyadan mukaddem halk olunduğunu ve Kıyamet gününde kabirden dahi cümleden evvel mebʽûs olacağı S.A.V.) , Ahirun (Enbiyanın sonuncusu olarak gönderildiği S.A.V.) , Zahirun ( Âşikar, görünen, apaçık S.A.V.) , Batınun (gizli olmak; bilmek, bir şeyin iç yüzüne ve bir kimsenin sırlarına vâkıf olmak S.A.V.) , Şafi’un (Allah’ın izni ile bütün manevî hastalıklara tabib S.A.V.) , Müşeffe’un (Şefaat edince şefaati kabul olunan S.A.V.) , Hadin (Yol gösteren, hayır ve mutluluk veren bir hedefe rehberlik eden S.A.V.), Muhallilün (helalleri açıklayan S.A.V.) , Muharrimun (haramları açıklayan S.A.V.) , Amirun ( Emir makamında olan S.A.V.) , Nahin ( Nehiy yasaklama makamında olan S.A.V.) , Hakimun (kendisini gerçek dışı bilgilerden ve nefsanî arzulardan alıkoyan, düşünce istikametine ve davranış selâmetine sahip bulunan kimse  S.A.V.) , Karibün (Yakın olan, insanın rahim ve nesep cihetiyle yakını, hısımı  S.A.V.) , Şakirun (Allah’a çok şükreden S.A.V.) , Meşkür’ün ( Allah’ın lütuflarına karşı memnuniyetini ifade eden S.A.V.) , Saburün (sâbirûn başa gelen bela, musibet ve sıkıntılardan şikayetçi olmayan S.A.V.) , Rakibun (gören, gözetleyip koruyan S.A.V.) , Müzzemmilü (kendi elbisesine bürünüp yatan S.A.V.) , Müddessirü ( Her neye ise… Bürünüp sarınan, örtünen S.A.V.) , Mualla ( herkesten üstün kılınan S.A.V.) , Müzekka (temizleyen ,ıslah edeni kötülüklerden arındıran S.A.V.) , Müşfikun (şefaat eden, aracı olan  S.A.V.) , Muhsinün (iyilik eden, iyi davranan, iyi ameller işleyen ve yaptığını iyi yapan kimse S.A.V.), Mütemmimün (güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderilen S.A.V., Şekürun (yapılan bir iyiliğin sahibini övgü ile anan , çokça teşekkür eden S.A.V. ) , Müciybün (icabet eden, çağrı üzertine giden S.A.V.), Afüvvün (af eden S.A.V.), Veliyyün (Hakk’a en yakın ,yardım eden, koruyan; yardım edilen, korunan S.A.V.), Hakkun (gerçek, doğru ve sabit olmak, gerekli ve lâyık olmak, olabilirlik niteliği taşımak, sürekli var olmak, gerçeğe uygun bulunmak, bir şeyi sabit ve gerekli kılmak S.A.V..

Kaynaklar :

Esma-i Resulullah ve Ayine-i Esma Muhammed Mustafa  Yıldırım İlhan

Esma-i Nebi Metin Buz, Esmau’n Nebi Medine Balcı

http://www.dinimizislam.com/detay.asp?Aid=450

HZ. PEYGAMBER’İN DOKSAN DOKUZ İSMİ Yrd. Doç. Dr. Faris ÇERÇİ

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/68600

http://www.nasihatler.org/2013/01/25/peygamberimizin-guzel-isimleri/

Sıddık Naci Eren Evrad-ı Saadet-i Ebediyye syf 24-25-26-27-28

Yorum yapın

You must be logged in to post a comment.