Salavat-ı Melevan

Salavat-ı Melevan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bunların en meşhurlarından birisi de tefsir sahibi Hüseyin Kâşifî’nin Risâletü’s-Salavât’ında kaydettiği, Gazneli Sultan Mahmud’un da kendisine vird edindiği, her okunduğunda on bin salavât okunmuş gibi karşılık verilen “Salât- ı Melevân” metnidir. Rivâyete göre maddi sıkıntıya düşen bir derviş rüyasında Peygamber Efendimizi görmüş, halini arz edince kendisine Sultan Mahmud’a giderek sıkıntısı- nı giderecek maddî yardımı istemesini tavsiye etmiştir. Derviş “Efendim padi- şah beni kapısından kovar, ona ne diyeyim ki benim ihtiyacımı görsün, kapısından kovmasın?” deyince Efendimiz; O’nun bana yatmadan evvel otuz bin, yataktan kalkarken de otuz bin salavât getirdiğini haber ver” demiş. Gazneli Mahmud dervişin bu söylediklerini duyunca ihtiyacından fazlasını ona hediye etmiş. Derviş çekildikten sonra padişahın etrafında bulunan devlet erkânı hükümdara, sürekli yanında bulunduklarını, bu kadar salavâtı ne zaman ve nerede çektiğini sorarlar. O’da “ulemâ-yı ehl-i yakînden duyduğuna göre aşağıda yazılı salavâtı her kim bir defa okursa on bin defa salavât çekmiş gibi olduğunu, kendisinin de yatmadan önce üç defa, kalkarken de üç defa çektiğini böylece otuzardan altmış bin defa okumuş gibi olduğunu söylemiştir.

Bu salavât şöyledir: “Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî külleme’htelefe’l-melevân, ve taâkabe’l asrân, ve kerrera’l-cedîdân, ve’stakbele’l-ferkadân, ve beliğ rûhahû ve ervâha ehli beytihî minna’t-tahiyyete ve’s-selâm, ve’r-ham ve bârik ve sellim aleyhi kesîran kesîran ilâ yevmi’l-haşri ve’l-karâr.”20

 

20 كثيرا وسلمعليه بارك” Ey Allahım! Gece gündüz değişmesi devam ettikçe, asırlar birbirini takip ettiği müddetçe, yenilenenler tekrarlandıkça, kutup yıldızları göründükçe, Seyidimiz Muhammed aleyhisselâma ve ehli beytine rahmet eyle. O’nun ve ehl-i beytinin ruhlarına bizden selâm tebliğ et, mübârek kıl ve kıyamet gününe kadar ona selâm ver.”

TARÎKAT GELENEĞİNDE SALAVÂT-I ŞERÎFE VE MÜSTAKİMZÂDE’NİN ŞERH-İ EVRÂD-I KÂDİRÎ ADLI ESERİ Hür Mahmut Yücer *

Dr., Öğretmen, e-mail: hurmahmut@hotmail.com

http://www.tasavvufdergisi.net/Makaleler/532208462_15.13.pdf

Sıddık Naci Eren Hz. Evrad-ı Saadet-i Ebediyye Cuma Evradı syf.16a

Yorum yapın

You must be logged in to post a comment.