Selahaddin Uşşaki Hazretlerinin iki eseri daha yayınlandı.

Abdullah Salahaddin- i Uşşaki’nin Hz.Ali Divanı Tercümesi

Ali Öztürk   ARAŞTIRMA YAYINLARI

Hz.Ali, İslam dünyasında Hz.Muhammed’e yakınlığı ve siyasi kişiliği sebebiyle özel bir konuma sahiptir.Bu sebeple onun güzel sözleri, hutbeleri ve şiirleri kayıt altına alınmış ve günümüze kadar ulaşmıştır.Arap, Fars edebiyatlarında geniş yer bulmuş olan vecize, nasihat, hutbe, mektup, emirname, şiir vb. Hz.Ali’ye atfedilen edebi mirasın, Türk edebiyatında da hatırı sayılır bir ilgiye mazhar olmuştur.

http://www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=665421

Besmeleyle edelim feth-i kelâm

Abdullah Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin Hz. Ali Dîvânı Tercümesi

Hz. Ali (598-661), İslam tarihinin abide şahsiyetlerinden biridir. Hz. Peygamber’in amcasının oğlu ve damadı olarak çocukluğundan itibaren onun gözetiminde yetişmiştir. İlmî ve siyasî kişiliği, kahramanlığı yanında fesâhat ve belâgattaki ustalığıyla da diğer sahabeler arasında temayüz etmiştir. Hz. Peygamberin en yakınında yer almış bir sahâbî kimliğiyle onun vefatını müteakip halife seçim sürecinde ismi öne çıkarılmasına rağmen o mutedil bir tutum sergileyerek Müslümanlara örnek olmuştur. Halife olduktan sonra da İslam ümmetinin yaşadığı üzücü hadiseler sırasında itidali elden bırakmamıştır. Ancak hikmete uygun çizgiden ayrılmadığı hâlde yaşanan siyasi gerilimler sebebiyle Hz. Ali taraf olarak algılanmış onun ismi etrafında siyasî ve dinî teşekküller meydana gelmiştir. Bütün bunlara rağmen o İslam ümmetinin üzerinde ittifak ettiği “Hz. Ali”sidir; ayrıştırıcılığın değil birleştiriciliğin temsil adresidir.

Diğer râşid halifelerden farklı olarak Hz. Ali’nin sözleri, hutbeleri ve şiirleri derlenerek kayda geçirilmiştir. Söz konusu kültürel ve edebî müktesebat, başlangıçta sözel olarak sonraki nesillere aktarılmış, daha sonra da yazılı olarak derlenmiş ve günümüze ulaştırılmıştır. Arap, Fars edebiyatlarında geniş yer bulmuş olan Hz. Ali’ye atfedilen vecize, nasihat, hutbe, mektup, emirnâme, şiir vb. edebî mirasın, Türk edebiyatında da ciddi bir ilgiye mazhar olduğu görülmektedir. Ayrıca belirtmek gerekir ki Hz. Ali, ilmi ve şecaatiyle dinî edebiyatımızın en önemli karakterlerinden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Onun faziletleri, edip ve şairlerimize bitmez tükenmez bir ilham kaynağı olmuştur. Klasik şiirimizde onun isim ve lakapları, eşi,  çocukları, kullandığı kimi eşyalar, değişik vesilelerle zikredilmiştir. Ona naatlar, medhiyeler yazılmış, onun yiğitliği üzerine kurgulanan cenknâmeler telif edilmiştir. Hz. Peygamber’in kırk, yetmiş, yüz, bin hadisini derleme geleneğinden etkilenerek Hz. Ali’nin kırk veya yüz sözünü içeren eserler kaleme alınmıştır. Bazı kavramlar onunla öylesine özdeşleşmiştir ki, mesela, “Haydar”, “zülfikar”, “Düldül” isimleri, hemen herkese doğrudan Hz. Ali’yi çağrıştırmaktadır.
Edebî eserlerde ilim, fazilet ve kahramanlık sembolü olarak görülen Hz. Ali, kendisi de bir şairdir ve şiirlerinin toplandığı divanı bulunmaktadır. Bu divan oldukça geç sayılabilecek bir dönemde, 18. Yüzyılın ikinci yarısında, Salâhî mahlaslı ünlü mutasavvıf Abdullah Salahaddin-i Uşşâkî tarafından nazmen Türkçeye tercüme edilmiştir.
Salâhî’nin çevirisi şimdiye kadar akademik olarak ihmal edilmiştir. Zira, Salâhî’nin çağdaşı olan Müstakimzâde’nin Salâhî’nin manzum çevirisini kendi tabiriyle “terbiye” ederek yeni bir çeviri ve ilave olarak şerh meydana getirmesi Salâhî’nin çevirisine olan rağbeti azaltmış görünmektedir. Bu şerhin basımı Salâhî’nin çevirisini iyice unutturmuştur. Günümüzde de Hz. Ali Dîvânı çevirisi denilince akla ilk gelen Müstakimzâde’nin hacimli şerhi olmaktadır.

Elinizdeki eser, Hz. Ali Dîvânı’na Salâhî tarafından yapılan manzum Türkçe tercümeyi tenkitli metin halinde hazırlayıp okuyucuyla buluşturarak adı geçen divanın ilk müterciminin hakkını teslime mütevazı bir katkı olmayı hedeflemektedir.

 

Halka hürmet eyleyenler buldu hürmetden nasîb
Halkı tahkīr eyleyen oldu hakāretle harâb

(Hz. Ali Dîvânı-Salâhî çevirisi)

 

http://diniedebiyat.blogspot.com/2013/09/hz-ali-divan.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**************************************************************

 

İbn Arabi Hazretleri

 

Bursalı Mehmet Tahir/ Salahaddin Uşşaki
Kardelen Yayınları / Tasavvuf Dizisi
Meşhur araştırmacı ve biyografi yazarı Bursalı Mehmed Tahir Bey bu kitaptaki risalesinde Şeyhiekber’in özgeçmişini anlatmakta, üstün özelliklerini büyük âlim ve ariflerin dilinden aktarmakta ve bilinen eserlerinin adlarını saymaktadır. Tasavvufun temel kitaplarından olan Fusus’un şerhlerini ve şarihlerini, Şeyhiekber’e yapılan itirazları ve bunlara verilen cevapları da göstermektedir.

Abdullah Salahaddin Uşşaki ise Şeyhiekber’i en iyi ve doğru anlayan büyük ariflerdendir. Buradaki risalesinde Hz. Şeyhin itirazlara sebep olan beyanını ve vahdet-i vücudun girift meselelerini büyük bir vukufla açıklayıp şeriata uygunluğunu göstermektedir.

Ayrıca Şeyh Hz.lerinin birkaç menkıbesi ve Mevaki’ün-Nücum adlı eserinde ileri bir dervişe maarif yolunun inceliklerini gösterip verdiği öğütler de bu kitapta yer almaktadır.

Kitaptaki diğer risale Gavsiyye risalesi diye tanınmış olup Hz. Şeyhin Cenabı Hak’la konuşmalarının tercümesidir.

 

http://www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=580514&sa=154381877

 

Yorum Yapın

You must be logged in to post a comment.