Tag Archives: Müsemma

Aldatmasın Sûret Seni

by

Aldatmasın sûret seni sîrette dâimâ olagör, Bend etmesin hilkat seni sırr-ı süveydâ olagör. ‘Âlem mezâhir âdeme âdem de ism-i a’zama, Sa’y eyle eriş bu deme ‘aşk ile irvâ olagör. Cânâna bezl eyle cânı cân ile bu süflî teni, Seyr eyleyüp senden seni Kâf ile ‘ankâ olagör. Hilkatlerin eşyâsını ednâsını a’lâsını, Mazhar bulup esmâsını ‘ayn-ı müsemmâ […]