Tag Archives: Uşşaki

Aldatmasın Sûret Seni

by

Aldatmasın sûret seni sîrette dâimâ olagör, Bend etmesin hilkat seni sırr-ı süveydâ olagör. ‘Âlem mezâhir âdeme âdem de ism-i a’zama, Sa’y eyle eriş bu deme ‘aşk ile irvâ olagör. Cânâna bezl eyle cânı cân ile bu süflî teni, Seyr eyleyüp senden seni Kâf ile ‘ankâ olagör. Hilkatlerin eşyâsını ednâsını a’lâsını, Mazhar bulup esmâsını ‘ayn-ı müsemmâ […]

Ehli Beyt: Muharremde Zuhur İtdi Beliyyat

by

Muharremde zuhur itdi beliyyat Heva-yı Ehl-i Beyt’e geldi afat …. Muharrem oldı matem-gah-ı sadat Muharremdir ibadet-gah-ı ziba … Muharremde şehid oldı İmameyn Muharremde garíb oldı hümameyn … ……. Seyyidü’l-kevneyn Muhammed ‘alemin Sultanına Ka’inat yüz sürmege geldik de asitanına Sen ne yüzle varacaksın ahiret meydanına Çünki kıydın nur-ı çeşm-i Mustafa’nın canına Vacib iken hürmet itmek Ehl-i […]

Ehli Beyt: Abdurrahman Sami Niyazi Hz.’lerinden

by

Hazret-i Sıddık-ı taki Hazret-i Faruk-ı veli Hazret-i Osman ü Ali necm-i hüda mihterine Hicret edince ol Cemil hikmet-i Mevla-yı Celil, “Lahmüke lahmi”ye delil koydu Ali’yi yerine. Meşrık-ı nür-i ezeli Âli Muhammadle Ali, Mah-ı velayet şehini saki kılan kevserine. Düşmedi nur, mülhid olan münkir olan müfsid olan, Ta ezeli mürted olan mayesi nar ahserine. Mazhar-ı gencine-i […]

Ehli Beyt: Talib-i İrşadi Hz.’lerinden

by

Talib-i İrşadi hz divanından … Hem Muhammed Mustafa’yı Murtaza’ya ümmet olmaktan murad Vakıf-ı sırr-ı hakikat şah-ı merdandır garaz Ehl-i beyt-i Mustafa’yı Murtaza’yı sevmekden Celb-i tahsil-i rıza-yı Zat-ı Rahman’dır garaz … Syf 92 Irfandan garaz ******* Dil virüp rah-ı tarikatda Hüsameddin bend Ruy yerde el gögüsde olmuş ehl-i müstemend Tab’ı şiir ehl-i fünun şeyh Hulusi’ye menend […]

Asitane Türbedarı Didar Anne

by

1909’de Didar anne Konya’da doğmuş. Didar anne öksüz kalmış, kimsesi yokmuş. Kendinden önceki konyalı türbedar Fatma anne onu yetiştirmiş.  Okuması yokmuş. Ahmed adında biriyle evlendirmişler  ama 27 yaşında dul kalmış; çocuğu olmamış.  Didar anne önceleri Cemaleddin Uşşaki hz.de türbedarlık yaparken Fatma anne yaşlanınca onu Pir hz.nin asitanesine almış. Fatma anne 1967’de vefat edince Asitanenin anahtarları […]

Ömer Hulusi Hz Divanından Ramazan ve Oruç

by

Yüzüñ dergāh işigin sürerdik dem-be-demde Göñül tevĥįd’irince budur śavm-ı śālātın 397.şiir Kerāmet görse iŧminān śalātı śavmı ĥac etmez Mu’annid ķanmayan fāsıķ begenmiş kendi şeyŧānı 638.şiir Müttaķįdir taĥķįķimden ħaberi alsañ ey Ġonca-i gül ülfetin tevĥįd-i iftār ola 497.şiir Not: Muhammed Zühdi Hazretleri Uşşaki yolunun ana köklerinden birini temsil etmektedir. Onun halifelerinden biri de Ömer Hulusi hz. […]