Tebrik ve Uşşâkî

Tebrik ve Uşşâkî

 

Huneyn zaferi sonrası Akra’,‘Uyeyne İbn-i Husayn ve ‘Abbâs İbn-i Mirdâs’ın Hz. Muhammed’e (s.a.v.) tebrik amacıyla kasideler sunduğu, karşılığında Hz. Muhammed’in adı geçen şairlere hediyeler verdiğini Haşmet Senedü’ş-Şu’arâ’da anlatılmaktadır. İbnü Sâ’d’ın rivâyet ettiği Mücmi’ b. Câriye hadisinde geçmiştir ki, Cebrail Aleyhisselâm, Fetih sûresi ile indiği zaman, “Tebrik ederiz seni ey Allah’ın Resulü!” demiş; Cibril tebrik edince müslümanlar da tebrik etmişlerdir. Bu sûrede İslâm’ın bütün dinlere galip geleceği de vaad edilmiştir.

Tebrik Ussaki 01

Vakanüvis (devlet tarihçisi) Pertev (hoca neşet’in öğrencisi) (v.1837), Hoca Süleyman Neşe’et (1735-1807) için kaleme aldığı bir tebrik-nâmeyi (şiir formunda) ceddi Hüsâmeddin Uşşâkî dilinden yazmıştır (Şeyhülislam ve Nakibül Eşraf Tevfik Yahya efendiye (Uşşakîzâde kethüdâsı Ebû Eyyûb Recep Efendi’nin torunu ve Uşşâkīzâde Seyyid İbrâhim Efendi’nin damadı)(  1716-1791) sunmuştur) Şiirin başlığı:

“Müttekâ-pîrâ-yı fetvâ (fetvasına dayanılan ve düzenlenen) Tevfîk Yahyâ Efendinün Dâş-ı fazîletlerinde Ferve-i(zenginlik) beyzâ (günahtan kaçınmış) Müstehâr Oldukda Cedd-i ‘azâmları Hüsâme’d-dîn ‘Uşşâkî Lisânından İnşâd Olan (şiir halinde okunan) Târîh-i tehniyyetdür (tebrik etme)”27   (27 Mehmet Ulucan, age., s. 426.  )

Tebrik Ussaki 02

Uşşâkî yolunda bayramlaşması usulünde Salavat-ı Şerife ile şeyhin sol tarafı tamamiyle sağ tarafa nakil oluncaya kadar birbirlerine bayram musafahası yaparlar. Sonunda Şeyh, bayramlaşmaya dair tebrik duası eder, elfatiha der.

Derviş erbaini bitirip hücreden çıktığında , ve mürşid halife adayına  hilafet verdiğinde diğer ihvanlar onu tebrik ederdi.

….

 

Nusret Tura uşşaki hz nin bir mektubunda (s.78) : Kandil-i şeriflerinizi tebrik ederim. Bu kandil-i şerifte ruhunuz da mi‘rac yapabildiyse ne mutlu! Yoksa ortada tebrik edilecek bir şey

yok. Demektedir.

Osmanlı Sultanı da yeni yıl münasebetiyle, yılbası tebriki olarak kendi harem halkına oldugu

gibi İstanbul çevresinden bir takım kişi ve kurumlara (Uşşâkî asitanesi ve diğer tekkelere de)  ve  “Muharremiye” adıyla birer miktar para ihsan etmektedir.

Uşşâkî meşayıhından Abdurrahman Sami Niyazi hazretlerinin dünyaya gelişini tebrik için babasını ziyarete gelen Çöplü Dede adlı bir zat “Efendim bu bebeğin adı Abdurrahman olsun” demiş babası da buna Sâmi ismini ilâve ederek oğluna Abdurraman Sâmi ismini koymuştur.

Bu ana kadar hiçbir şiir yazmamış olan Uşşâkî meşayıhından Süleyman Rüşdü hznin bu şiiri çevre ilmiyesinde hayretler uyandırmıştı. Süleyman bu şiiriyle toplum yararına yapılan hizmetlerin  Allah indinde inci ve mercandan daha kıymetli bulunduğunu belirtiyor ve köprüye konulan her taş yerine ilahi mükafat olarak İlahi bin ihsanın yapılacağını müjdeliyor, halkı bu suretle insanlık yararına hizmetlere çağırıyordu. İsmail Ağa yapılan tebrik ve  teşekkürden çok mütehassız  olmuştu.

Salâhaddin Uşşâkî Efendi’nin  eserlerinden biri de  Tebrîk-i Gazâ-yı Sultan Mahmûd’dur. (Süleymaniye Ktp., Hacı Mahmud Efendi, nr. 4211/3, vr. 51-56).

Uşşaki vakfı Kur’an kurslarında hafız olanlara her yıl bir toplantı tertip edip onları tebrik etmekte ve çeşitli hediyelerle ödüllendirmektedir.

 

Kaynaklar :

1- Divan Şiiri’nde Manzum Tebrik-nameler Dr. İbrahim Halil TUĞLUK

2- Tuhfetul Uşşâkî terzi baba çevirisi

3- Osmanlı Yönetiminin yeni yıl kutlamalarından: İstanbul tekkelerine Muharremiye dağıtımı Cahit TELCİ

4-http://www.semazen.net/sp.php?id=41  

5-www.atillaalpbaz.com

Yorum Yapın

You must be logged in to post a comment.