Temcid ve Bayram Salası

Temcid ve Bayram Salası

 

 

 

“Temcid“; sena ve ta­zimi havi olarak sabaha karşı minarelerde  okunan dua için kullanı­lan tabirdir.

Temcid: Ululama, ağırlama, sabah namazı vaktinden evvel minarelerde belli makamlarda söylenen Arapça ni­yaz ilahisi olarak tanımlanır.

Temcid’in ilk olarak Peygamber Efendimiz (s.a.)’in müezzini Hz. Bilâl-i Ha­beşi (r.a.) tarafından icâd edildiğini söylemektedir.

Temcid’in Nutku Şerifi

Ya Hazreti Mevlâ; Mevle’l-Mevâlî

Ente’l–Kerîmü’l-Bâki ve ente’r-Rahîmü

Ya Allah; Ente’l-lezi teferrede bi’l-fadli ve ve’l-keremi ve’l-ulâ

Ya Rahman; İlâhün Vâhidün Rabbün TeâlâHuvallahü’l-Bediu’l-Hakkü’l-ulâ

Ya Mennân; Sübhâne men tâbe alâ Âdemeba’de mâ asâ fectebâhü Rabbühû ve rafea ile’s-semâvâti’l ulâ

Ya Sübhân; Sübhâne men encâ Nûhan ile’s-sefineti ve eshâbehû, Sübhâne Men ersele Mûsâ ilâ Fir’avne bi’l-asâ

Ya Deyyân; Sübhâne men ahsene savteDâvude ve fafea Îsâ, Sübhâne meni’t– tehazeİbrâhime halîlen ve’stafâ

Ya Rıdvân; Sübhâne men tecellâ ve kelleme Mûsâ,

Ya Hannân; Sübhâne men hateme’l-enbiyâ bi-Muhammedini’l-Mustafâ, Fedâke ebî ve ümmîkeme’l-Halilü İsmaile Fedâ;

Allah, Yâ Hazreti Mevlâ;

Lâ İlâhe İllallah, Hak Lâ İlâhe İllallah, Lâ İlâhe İllallah;

Evvel Âdem Safiyyüllah Yâ Hazreti Mevlâ;

Lâ İlâhe İllallah, Nuh Neciyyullah, Yâ Hazreti Mevlâ;

Lâ İlâhe İllallah, Yusuf Sâdıkullah, Yâ Hazreti Mevlâ;

Lâ İlâhe İllallah, Mûsâ Kelîmullah, Yâ Hazreti Mevlâ;

Lâ İlâhe İllallah, Îsâ Rûhullah, Yâ Hazreti Mevlâ;

Lâ İlâhe İllallah, Muhammedün ResûlullahHakkan ve Sıdkan ve Salli ale’n– Nebiyyi’l-Mustafa Ahmedüne’l-Hâdî ve Aleyhi’s-Senâ;Kerîmün, Rahîmün, Allah Yâ Mevlâ.

Temcid’in Tercümesi

Ey Efendilerin efendisi olan Hazreti Mevlâ; Sen Kerimsin, Bâkî, Sen Rahimsin Ya Allah.

Sen ki fadlü kerem ve ulviyetle teferrüd ettin, Ey Rahman, bir tek Tanrı’dır, yük­sek Rab’dır, Bedi Hak, Âli olan Çalap’tır.

 Mennân; Gaybtan ayna tecelli ederek zahir olunca zâtı yükselmiştir;

 Mennân; Âdem aleyyisselâmın isyanından sonra onu affeden ve sonra kendi­sini seçerek yüksek göklere çıkaran Cenâb-ı Hakkı tesbihederim.

 Sübhân; Hazreti Nuh ile eshabını gemiye alıp kurtaran Allah’ı tesbih ederim; Firavun’aHazreti Mûsâ’yı âsâ ile gönderen Cenâb-ı Hakkıtesbih ederim.

 Deyyân; Hazreti Davud’un sesini güzelhalkeden ve Hazreti Îsâ’yı göğe yük­selten Tanrı’yı tesbih ederim.

 Rıdvân; Mûsâ’ya görünüp onunlamukamele eden Tanrı’yı tesbih ederim.

 Hannân; Peygamberleri Muhammed Mustafa ile nihayetlendiren Allah’ı tesbih ederim, Nasıl ki İbrahim Halilullah İsmail’i feda etmişse benimde anam ba­bam sana feda olsun;

 Hazreti Mevlâ, Lâ İlâhe İllallah, Hak Lâ İlâhe İllallah, Lâ İlâhe İllallah; Evvel ÂdemSafiyyüllah, Nuh Neciyyullah, Yusuf Sadıkullah, Mûsâ Kelîmullah, Îsâ Rûhullah;

 Hazreti Mevlâ, Lâ İlâhe İllallah, Hazreti Muhammed Allah’ın hakkan ve sıdkan elçisidir. Bize doğru yolu gösteren güzîde Peygamberimize salât ü selâm ve Allah’ın senâsı onun üzerinde olsun,

 Hazreti Mevlâ, Kerimdir, Rahimdir, Allah,Yâ Mevlâ.

Münâcât

 hâteme’r-risâleti, yâ eşrefe’l verâ; acebenli’l– muhibbi keyfe yenâm;

Küllü nevmin ale’l muhibbi harâm; kum, yanâimü kem tenâm;

Âşikullahi lâ yenâm; ed’ûke bit-tedarrui yaDâimel Baka;

Aslih lenâ bi fadlike yâ Vâsia’l-‘atâ; ilahî, ben kimim idem münacât;

Kapunda eyleyim arz-ı hâcât ve yâ dânende;sırr-ı hafiyyât;

Ne hâcet hazretine arz-ı hâcât; ey Kerîmü lemyezel ve yâ Padişah-ı lâ yezâl;

Saltanatı küllî senindir hiç sana irmez zevâl,Salli ala Seyyidinâ Mustafa, Ahmedüne’l-Hâdîaleyhi’s-senâ.

Tercümesi

Ey Peygamberliğin sonuncusu ve mahlukâtınen hayırlısı; Seven nasıl uyur hay­ret! Her çeşit uyku sevene haramdır;kalk ey uyuyan kaç zamandır uyuyorsun

Allah’a âşık olan uyumaz; sana yakararak dua ediyorum, ey sonsuza kadar dâim olan;

Bizi faziletin ile ıslah eyle Ey lütfu çok geniş olan!

Kapunda eyleyim arz-ı hâcât ve yâ danende; sırrı hafiyyat;

Ne hâcet hazretine arzı hâcât; Ey sonsuz lütuf sahibi! Ey sonsuz padişah!

Saltanatı küllî senindir hiç sana irmez zevâl, Efendimiz Mustafa’ya selâm ve Ahmedüne’l-Hadi’ye övgüler olsun.

Halka Hitap

Eyyühe’l-ihvân, kûmû’s-salâte hayrün minennevm; Melekün yünâdî hel mined’d-daî esmâe’l-lâhi teâlâ aceben keyfe yenâmü’l-âşikûn; Leyselehüm menâm; Kûmû eyyüh’el-uşşâk; Tûbâ limenteheyyee li’s-salâti.

Tercümesi

Ey Kardeşler, Uykudan daha hayırlı olan namaza kalkın! Bir melek Allah’ın isimleri ile dua eden var mı diye nidâ ederken âşıklar nasıl uyur hayret! Onlara uy­ku yok; Kalkın Ey Âşıklar; Namaza acele edene müjdeler olsun!

……….

Hazırlayan Ferdi Koç

https://ismailhakkialtuntas.com/2015/06/21/turk-din-musikisinde-temcidler-ve-sakarya-ili-tarakli-ilcesinde-okunan-temcid-ornekleri/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bayram Salası

Bayram ve Cuma günleri namazdan önce müezzin mahfilinde okunan salâya “Cuma  ve  Bayram  Salâsı”  adı  verilir.

Hatib  Zâkirî  Hasan  Efendi  (ö.1623)  tarafından Bayâtî  makamında  bestelenen  eserin  notası  Suphi  Ezgi  tarafından  Durak  Evferi  usûlüyle neşredilmiştir.

Yâ Mevlâ Allah
Leyse’l ‘îdü limen lebise’l cedîd / İnneme’l ‘îdü limen hâfe mine’l va’îd
(Bayram, yeniler giyenler için değil, Allah’ın azâbından korkanlar içindir)
 
Leyse’l ‘îdü limen rakabe’l metâyâ / İnneme’l ‘îdü limen terake’l hatâyâ
(Bayram, bineklere binenler için değil, günâhlarını terkedenler içindir)
Leyse’l ‘îdü limen besate’l bisât / İnneme’l ‘îdü limen tecâveze ‘ale’s sırât
(Bayram, halılar-yaygılar serenler için değil, “Sırât”ı geçenler içindir)
Leyse’l ‘îdü limen tezeyyene bi zîneti’d dünyâ / İnneme’l ‘îdü limen tezevvede bi zâdi’t takvâ
(Bayram, dünyâ süsleri ile bezenenler için değil, takvâ azığı ile azıklananlar içindir)
Leyse’l ‘îdü limen nazara ilâ envâ’i’l elvân / İnneme’l ‘îdü limen nazara ilâ cemâli’r Rahmân
(Bayram, çeşit çeşit renklere bakanlar için değil, Cemâlullah’a nazar edenler içindir)
Ve salli ve sellim ‘alâ es‘adi ve eşrafi nûri cemî‘il enbiyâi ve’l mürselin ve’l hamdü lillâhi rabbi’l ‘âlemîn…

 

Defteri ussak blogspot tan

…………

TÜRK DİN MÛSİKÎSİ’NDE  SALÂ (SALÂT) FORMU VE SALÂ BESTELERİ MÛSİKÎSİ’NDE  SALÂ (SALÂT) FORMU VE SALÂ BESTELERİ Dr.  A.  Başak  İlhan  Harmancı Dr.  A.  Başak  İlhan  Harmancı1 Marmara Üniversitesi, Türkiye

Yorum yapın

You must be logged in to post a comment.