Uşşâkî şiirlerinde Hac 11

Uşşâkî şiirlerinde Hac 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karibi hz. 16.yyın sonu ile 17.yy başında yaşamış . Memican Saruhani hz’nin öğrencisi . Aslen Saruhanlı Gelibolu’da yaşayıp Tekke mezarlığında medfun olmuştur.

Karibi hz.

Elifnamesinden :

He hilâlün kabe kavseyn ayetinün şerhidir

Lamelif lâ-şekk sebebsin hilkat-i berr ü bihâr

Vav-ı vecdün kabesine her kim kılmadı sücud

Adı div oldı anun çün kaldı şöyle mübtela

Tavaf etmek dilersen mekkeyi

Her fakire hor bakma di eyi

Tavaf itmeye vardum haremin Ka’besini

Bu ümide ki şeha yakmaya hergiz beni nar

İbtida âşık isen sırruna bir mahrem bul

Ba’dezin bu dil-i mecruha deva merhem bul

Teşne olma bu cihan varına hoş âlem bul

Sabit ol kavlüne her demde dem içre dem bul

Cehd idüp Ka’be-i maksudını ara hem bul

Hâsılı zümre-i irfana karış âdem bul

DİVAN EDEBİYATINDA ELİFNAMELER VE BİLİNMEYEN İKİ ELİFNAME ÖRNEĞİ: MEMİ CAN SARUHÂNÎ ve ÖMER KARÎBÎ ELİFNAMELERİ (PDF Download Available). Available from: https://www.researchgate.net/publication/312400585_DIVAN_EDEBIYATINDA_ELIFNAMELER_VE_BILINMEYEN_IKI_ELIFNAME_ORNEGI_MEMI_CAN_SARUHANI_ve_OMER_KARIBI_ELIFNAMELERI [accessed Oct 14 2017].

*********

Karibi hz. divanından :

 

Cemal-i Hakka rah olan amel içre rıza ancak

Tavaf-ı Ka’be-i dil çün bize Hakdan ata ancak

s.182  ş. 50 k.1

…..

Vücudun mülkine sultan olan çün Yusuf-ı Ken’an

Olan bahr-ı muhit içre sana sensin gene umman

Giren Ka’be-i dil içre didi Hannana (veya) Mennan

Kitabullahdır bu alem vücudun meclis-i irfan

s.201 ş.71 k.3

…..

Ka’betullaha varalım Muhammed nurın görelim

İşiğine yüz sürelim tevhid ile tevhid ile

s.211 ş.81 k.3

 

Süleyman Nuri Yağcı Yüksek Lisans Tezinden

 

Tezi ulaştıran Oğuzhan beye teşekkür ederiz.

Yorum Yapın

You must be logged in to post a comment.