Uşşâkî şiirlerinde Tevhîd 01

Tevhîd Uşşaki 01

 

 

Câhidî Ahmed Efendi’nin divanından  (v.1659 kilitbahir ) :

 

Her kelâmın a’lâsı

Lâ ilâhe illallah

Cümle varın Mevlâsı

Lâ ilâhe illallah

s.111

……………

Bu zümrede var isen

Eğer gerçek er isen

Muhammed’e yâr isen

Tevhîde gel tevhîde.

 

s.151

……

 

Ol yüce Sübhâna tutmuşam yüzüm

“Bir” ile bir olam mahv ola özüm

Kendi kitabıma düş oldu gözüm

Okuyup ilmini yazıp giderim 498

s.155

……

Câhidî Ahmed Efendi de tevhîdi , “Allah’ı, bütün eşyadan münezzeh görmektir” şeklinde tarif etmektedir.501 Câhidî’ye göre,hakiki tevhîd, kamil olan tevhîddir. Onu da şöyle ifade etmektedir: “Zâtı, zât ile birlemektir”.502

s.156-157

……..

Doç.Dr. Hamdi Kızıler

 

***********************************************

 

Melekler varına ikrâr idenler

Fâniyi terk idüp bâkiye gidenler

Benlik noktasını silip gidenler

Gelsin lâ ilâhe illâ’llâh diyen

 

s.92-93

 

Bir gün ola ire ecel virmeye hergiz emân

Ölmeden ölmek dilersen geç bu benlikden hemân

Kâmil ola dâ’ima kalbünde yâ Allah îmân

Ber-murâd olmak dilersen tevhîdi dilden koma

 

s.96 ş.49

Câhidî bendenün kalbinde îmân

Zikran kesiranda derdine derman

Tevhîd ile gider gönülden gümân

Hâlıkın isteyen tevhîde gelsün

 

s.102 ş.51

Tevhîddir evvel âhir kılan bâkî

A’mâlardan olma gel ‘ilmün oku

Tevhîd ile buldı bulanlar Hakkı

Sebebdür murada irmeğe  tevhîd

 

s.101 ş.52

 

Divan Doç.Dr. Abdullah Aydın

Yorum Yapın

You must be logged in to post a comment.