Uşşakiye Şubeleri

Gavsü’l-Âzam Pir Seyyid Hasan Hüsameddin Uşşâkî (k.s.a.) Hazretlerinin meydana koyduğu Halvetiyye-i Uşşâkîyye’den daha sonra üç zatı muhterem Pir’lik makamına yükselmişlerdir.

Pir-i Sânî Cemaleddin Uşşâkî (k.s.a.) Hazretleri Edirne’de doğmuştur. Şeyh Mehmet Hamdi Bağdâdî (k.s.a.) Hazretlerinden ilim irfan tahsil ederek hilafet almış ayrıca Hasan Sezâî Hazretlerinden de Gülşeniyye, Sümbüliyye, Şabaniyye ve Nakşıbendiyye yollarından da icazet almıştır. İslam ve Tasavvuf ilminde büyük alim olan Pir-i Sânî Cemaleddin Uşşâkî Hazretleri bu ilim deryasını insanlara aktarmak için irşad hizmetine Edirne’de, daha sonra İstanbul, Eğrikapı’da devam etmiş ve H.1164 (M.1750) yılında İstanbul’da vefat etmiştir. Hazretin bir divanı bulunmaktadır.

H.1120 (M.1705) yılında Kesriye’de doğan Pir-i Sâlis Salâhaddin Uşşâkî (k.s.a.) Hazretleri yüksek tahsilini İstanbulda tamamlamış ve genç yaşta Cemaleddin Uşşâkî (k.s.a) Hazretlerinden inâbe ve daha sonra da hilafet almış, aynı zâta damad olduktan sonra, makâmına postnişin olmuştur. Şeyh-i Ekber Muhiddin-i Arabi (k.s.a.) Hazretleri gibi ilmi ve irfanı cihanı kuşatan bir velinin ruhaniyyetinden faydalanmıştır. Büyük veliyyullahlardan olan Pir Hazretleri İslami, Tasavvufi ilimlerin sır ve inceliklerine erişmiş, feyiz kapılarının açıcısı ve Allah’ın ulvi sırlarının manalarının vâkıfı olmuştur. H.1196 (M.1781) yılında vefat etmiştir. 210 adet eseri vardır.

Ahmed Câhidî Uşşâkî (k.s.a.) kerâmet ehli, velî bir zâttır, gönüllerde sultân, dillerde destandır. Pir Ahmed Câhidî Sultan H.1170 (M.1757) yılında vefat etmiştir.Türbeleri Çanakkale Kilitbahir’dedir. “Câhidî Dîvânı” ve “Kitâbu’n-Nasiha” adlı iki eseri vardır.