Tag Archives: Ehli Beyt

Ehli Beyt: Cümle İmamlar

by

Ey canların canı at masivayı Tanır isen Mevlayı sev kullarını EbaBekir Ömer dinin zineti Osman ile Ali İslamın tacı Cümle imamların ser tacı Ali İmam-ı Hasan da evladı Nebi İmam-ı Hüseyin sülb-i Mustafa İmam-ı Abidin’e hep canlar feda İmam-ı Bakır’ın bülbülleriyiz İmam-ı Cafer’in açan gülleriyiz İmam-ı Kazım’ın yücedir makamı İmam-ı Rıza’nın mestaneleriyiz İmam-ı Taki’nin doğrudur […]

Ehli Beyt: Âli Aba

by

Dü-cihana şahdur âl-i abâ Burc-i nurda mâhdur âl-i abâ Hakka düşmendur olarun düşmeni Bil habibullâhdur âl-i abâ Anları âgâh eder sırr-ı ebîh Sanma sen nâ-gâhdur âl-i abâ Her ne istersen yüri var anlara Şâfi-i der-gâhdur âl-i abâ Tut başun üzre Cemali anları Tac-ı ehlullâhdur âl-i abâ Cemaleddin Uşşaki Hz. Divanı ş.8 syf 10

Ehli Beyt: Yapış Âl-i Resulün Damenine

by

Yapış Al-i Resulün damenine İletsin seni Hakk’ın rahmetine Muhabbet eyleyen onlara bunda Yarın Dergah-ı Hak’da ol sevine İtaat kılmayan Al-i Resule Yüzü üstüne mahşerde sürüne Muhibb-i Al-i Ahmed ola şadan İhanet eyleyen münkir yerine Muhib ol Seyfiya Al-i Resule Cemal-i Hak sana yarın görüne Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz. (v. h1010 m1601) (İbrahim Ümmi Sinan halifesi)

Ehli Beyt: Muharremde Zuhur İtdi Beliyyat

by

Muharremde zuhur itdi beliyyat Heva-yı Ehl-i Beyt’e geldi afat …. Muharrem oldı matem-gah-ı sadat Muharremdir ibadet-gah-ı ziba … Muharremde şehid oldı İmameyn Muharremde garíb oldı hümameyn … ……. Seyyidü’l-kevneyn Muhammed ‘alemin Sultanına Ka’inat yüz sürmege geldik de asitanına Sen ne yüzle varacaksın ahiret meydanına Çünki kıydın nur-ı çeşm-i Mustafa’nın canına Vacib iken hürmet itmek Ehl-i […]

Ehli Beyt: Abdurrahman Sami Niyazi Hz.’lerinden

by

Hazret-i Sıddık-ı taki Hazret-i Faruk-ı veli Hazret-i Osman ü Ali necm-i hüda mihterine Hicret edince ol Cemil hikmet-i Mevla-yı Celil, “Lahmüke lahmi”ye delil koydu Ali’yi yerine. Meşrık-ı nür-i ezeli Âli Muhammadle Ali, Mah-ı velayet şehini saki kılan kevserine. Düşmedi nur, mülhid olan münkir olan müfsid olan, Ta ezeli mürted olan mayesi nar ahserine. Mazhar-ı gencine-i […]

Ehli Beyt: Talib-i İrşadi Hz.’lerinden

by

Talib-i İrşadi hz divanından … Hem Muhammed Mustafa’yı Murtaza’ya ümmet olmaktan murad Vakıf-ı sırr-ı hakikat şah-ı merdandır garaz Ehl-i beyt-i Mustafa’yı Murtaza’yı sevmekden Celb-i tahsil-i rıza-yı Zat-ı Rahman’dır garaz … Syf 92 Irfandan garaz ******* Dil virüp rah-ı tarikatda Hüsameddin bend Ruy yerde el gögüsde olmuş ehl-i müstemend Tab’ı şiir ehl-i fünun şeyh Hulusi’ye menend […]

Ehli Beyt: Sofracı Hazretlerinin Divanından

by

Cemaleddin Uşşaki Hazretlerinin dervişi Sofracı Hazretlerinin Divanından : … 19. Ol Ebubekir Ömer Osman Ali Yar-ı peygamberdir ol şah-ı veli 24. Evliyanın şahıdır sultanı Ali Cümle dertli derdine derman Ali 25. Hem Hasan ile Hüseyin’in haleti Yardım ide dü cihanda himmeti … 6. Mustafa’nın aynıdır ol muhterem Benim her demde bürhanım Alidir 17. Hasan ile […]

Ehli Beyt: Varis-i Nebi Kasidesi

by

… Bismillahirrahmanirrahim … Muhibbi ehli beytim diye gönülden bağlı isen mahbubi kibriyaya On gün Muharremde siyamla Kur’an zikrullah selat ile sayüha Aşkı ehli beyt olmak için eseri Resûl’den ayrılma Bütün halin olsun makamı Mahmud bulasın gurbetiha Ya ilahi Âşık Ruhi’yi Visali’den aldığı üzere heran Muhabbeti ehlibeyt ve şehidi Kerbela ile birle yarenlerle vuslatuha … EŞŞEHİD-İ […]

Ehli Beyt: Sıddık Naci Eren Efendi Divanı’ndan

by

Sıddık Naci Eren Efendi Divanı’ndan: … Ehl-i Aba Resul’ü, Hasan ile Hüseyn’i Biz Ashabın hepsini, ehl-i beyti sevmişiz. Bir hamlede kılıçla, kafirleri yok eden Fatma zevci Haydar’ı, biz Kur’an’ı sevmişiz. … Biz Rahman’ı Sevmişiz. Syf. 101 ******* Allah’ın aslanısın, peygamber hanedanı Ey Aliyyül Murtaza, şefaat eyle bana Sen Zehra’nın gülüsün, baban Hazret-i Ali Ey Hasan-el […]