“Ey gönül, akla yâr nefse kul olma. Zîrâ seni bir çok temâşâdan ve devletten mahrum eder. Bilmiş ol ki, bir kimse dünyada sohbet ve devlet ile sultân iken, kendi zâtından gâfil olsa ve kendinden olanı bilmese, öbür âlemde ne bilmiş ola. Çünkü gaflet ile kendi vücudunda olan hidâyeti, emâneti ve hazîne-i saltanatı bilmeyip, kendini kendine kul edip, güneşin yüzünü balçıkla sıvar ve kendi mahbûbuna bilmezlik zulümâtından bir kaftan giydirir. Sonra kendi ettiği kabahatleri Cenâb-ı Hakk’a isnad edip “bana gaflet verdin ya Rab” der ise, bu da insaf değildir ya. Zîrâ Cenâb-ı Hakk, peygamber gönderdi ve Kur’ân inzal eyledi. Ve Kur’ân içinde, “Gâfil olmayın” diye emr ü tenbih eyledi.

Ey gönül! Sana olan hidâyeti bil, âsi olup, Sultan hazînesini yabanlara harç etme. Himmeti yüce eyle. Âdem’den gâfil olma. Her gördüğünü adam sanma. Yaban yerlere harc olan hizmeti ve himmeti Sultan’a harc et. Sultan defterine yanlış huruf katma. Gözsüz, kulaksız olma. Basîr ve Semî’ ol. Hiçbir şeye hakaretle bakma. Yediğin nimetin hakkını yerine getir. Dostunu bil, düşmanından hazer eyle ki, âhir sana ziyânı dokunur. Dost, düşman kendi öz vücudundadır.”

Pîr Seyyid Hasan Hüsâmeddin Uşşâkî Hz. (k.s.a.)

Pîr Seyyid Hasan Hüsâmeddin Uşşâkî Hazretleri

Pîr Seyyid Hasan Hüsâmeddin Uşşâkî Hazretleri (k.s.a.) tasavvufun, Halvetiyye kolunun Uşşâkî şubesinin kurucusudur. Esas adı Hasan, lâkabı Hüsâmeddin (dinin keskin kılıcı)dır. Hicri 880 ( Miladi 1473 ) yılında, Buhara’da (Özbekistan) dünyaya gelmiştir. 

Pîr Seyyid Hasan Hüsâmeddin Uşşâkî Tarîkatı

Pîr Seyyid Hasan Hüsâmeddin Uşşâkî Tarîkatı, Pîr Hazretlerinin irşada Uşşâk’ta başlayıp, feyzini orada yaymasından dolayı, kendisine Uşşâklı manasına gelen Uşşâkî denilmiştir. Halvetî tarikatından geliştirdiği kola da Halvetiyye-i Uşşâkîyye denilmiştir. Uşşâkî, âşık kelimesinin çoğulu olan uşşâk’tan gelmektedir.

Pîr Seyyid Hasan Hüsâmeddin Uşşâkî Âsitânesi

Pîr Seyyid Hasan Hüsâmeddin Uşşâkî Âsitânesi, İstanbul Kasımpaşa’da, Hacı Ahmet Mahallesi Pir Hüsameddin Sokağındadır. Pîr Hazretlerinin türbesinin bulunduğu yerdir. Uşşâkî Tarîkatının merkezidir.

Pîr Seyyid Hasan Hüsâmeddin Uşşâkî Dergahı

Pîr Seyyid Hasan Hüsâmeddin Uşşâkî  Hazretlerinin türbesini de barındıran yer aynı zamanda dergahıdır. Dergah; tevhidhâne, Uşşâkîliğin Âsitânesi, tarîkatın merkezi ve Hz. Pîr’in makâmıdır.

Pîr Seyyid Hasan Hüsâmeddin Uşşâkî Vakfı

Pîr Seyyid Hasan Hüsâmeddin Uşşâkî Vakfı, ilk olarak, Pîr Hazretlerinin büyük oğlu, İstanbul kadısı Mustafa Efendi tarafından, Hicri 1033 yılında kurulmuştur. Daha sonra çeşitli nedenlerle kapatılan vakıf, son olarak 1993 yılında tekrar kurularak faaliyetlerine devam etmektedir.

Pîr Seyyid Hasan Hüsâmeddin Uşşâkî Vakfı Kültür Serisi

Pîr Seyyid Hasan Hüsâmeddin Uşşâkî Hazretlerinin manevî terbiyesi altında yol alan erenlerinden ve saliklerden bazıları, musikî ve edebî yönden bir çok eserin oluşumuna vesile olmuşlardır.

Aynı zamanda, Âsitâne Şeyhi Muhammed Hikmet Önem (Dağlıhafız) tarafından, tarihin karanlık sayfalarında kaybolan ve Uşşâkî yoluna ait bilgi ve belgeleri barındıran birçok esere ulaşılarak günümüz alfabesi ile yeniden basılıp istifadelere sunulmuştur.

Kabr-i Şerifin Duvarındaki Kitabede:

"Hüsamüddin gel cennet-i selime gonceyi hoşbu
Didi Şeyh Ahmed vasıl olunca cümleye ya Hu."

Sormak İsteyecekleriniz İçin