Ehli Beyt 06

Ehli Beyt 06         Muharremde zuhur itdi beliyyat Heva-yı Ehl-i Beyt’e geldi afat …. Muharrem oldı matem-gah-ı sadat Muharremdir ibadet-gah-ı ziba … 9)Muharremde şehid oldı İmameyn Muharremde garíb oldı hümameyn … Syd.66 ……. 1 Seyyidü’l-kevneyn Muhammed ‘alemin Sultanına Ka’inat yüz sürmege geldik de asitanına Sen ne yüzle varacaksın ahiret meydanına Çünki kıydın […]

Ehli Beyt 05

Ehli Beyt 05   Hazret-i Sıddık-ı taki Hazret-i Faruk-ı veli Hazret-i Osman ü Ali necm-i hüda mihterine Hicret edince ol Cemil hikmet-i Mevla-yı Celil, ”  Lahmüke lahmi ” ye delil koydu Ali’yi yerine. Meşrık-ı nür-i ezeli Âli Muhammadle Ali, Mah-ı velayet şehini saki kılan kevserine. Düşmedi nur,mülhid olan münkir olan müfsid olan, Ta ezeli mürted […]

Ehli Beyt 04

Ehl-i Beyt 04                     Talib-i İrşadi hz divanından … Hem Muhammed Mustafa’yı Murtaza’ya ümmet olmaktan murad Vakıf-ı sırr-ı hakikat şah-ı merdandır garaz   Ehl-i beyt-i Mustafa’yı Murtaza’yı sevmekden Celb-i tahsil-i rıza-yı Zat-ı Rahman’dır garaz … Syf 92 Irfandan garaz   ******* Dil virüp rah-ı tarikatda Hüsameddin […]

Ehli Beyt 03

Ehli Beyt 03                                       Cemaleddin Uşşaki hz’nin dervişi Sofracı Hz. divanından : … 19. Ol Ebubekir Ömer Osman Ali Yar-ı peygamberdir ol şah-ı veli 24. Evliyanın şahıdır sultanı Ali Cümle dertli derdine derman Ali 25. Hem Hasan […]

Ehli Beyt 02

Ehli Beyt 02                                 … Bismillahirrahmanirrahim …   Muhibbi ehli beytim diye gönülden bağlı isen mahbubi kibriyaya On gün Muharremde siyamla Kur’an zikrullah selat ile sayüha Aşkı ehli beyt olmak için eseri Resûl’den ayrılma Bütün halin olsun makamı Mahmud bulasın […]

Ehli Beyt 01

Ehli Beyt 01                                     Sıddık Naci Eren efendi Divanı’ndan … Ehl-i Aba Resul’ü, Hasan ile Hüseyn’i Biz Ashabın hepsini, ehl-i beyti sevmişiz. Bir hamlede kılıçla, kafirleri yok eden Fatma zevci Haydar’ı, biz Kur’an’ı sevmişiz. … Bize Rahman’ı sevmişiz. […]

Bayram gecesi yapılan Dua

Bayram gecesi yapılan Dua                             Ya Hayyu ya Kayyumü ya bediyas semavati vel ardı ua zel celali vel ikram.   Ya Hayy Ya Kayyum! Ey gökleri ve yeri yoktan var eden, ey izzet ve azamet sahibi olan Allah’ım.   Sıddık Naci Eren […]

Arefe günü yapılan Dua

Arefe günü yapılan Dua                             La ilahe illallahü vahdehu la şerikelehu lehul mülkü ve lehul hamdü ve hüve ala küllü şeyin kadir : Duanın hayırlısı , arefe günü yapılan duadır Benim ve benden önceki Peygamberlerin söylediklerinin hayırlısı bu duadır. Allah’tan başka ilah […]

Hicaz Hatıratı’ndan

Hicaz Hatıratı’ndan                         Hüseyin Vassaf efendi’nin Hicaz Hatıratından   Taiful beytil Harem oldum kemal-i cürm ile Merhametli bir celilüş şansın ya Rab meded … Huccac gibi kafilelerle çekilirler Beyt-i Harem’i vuslata seyyar-ı Muhammed … Ravzana yüz süren bulur aman El aman ey Fahr-i Alem […]

Asitane Türbedarı Fatma Anne

                foto : Fatma annenin kabrinin olduğu dedeler kabristanı Merkez Efendi Fatma Anne Fatma Annenin annesi  Saliha hanım  da Uşşaki asitanesinde türbedar imiş. (Mustafa Safi efendi v.1926 dönemleri) Fatma Anne (soyadı : söğüt ) yaşayan insanların hatırladığı ilk türbedar .  (Hüseyin Vassaf efendi v.1929 dönemi ve sonrası) Fatma […]