Pir Seyyid Hasan Hüsameddin Uşşaki Hz.’nin (k.s.a.) Eserleri

*

Pir Seyyid Hasan Hüsamüddin Uşşâkî Hz., Halvetiyye yolunda ictihatta bulunarak, Halvetiler tarafından okunmakta olan Seyyid Yahya-yı Şirvani’nin “Vird-i Settar” eserine ilavelerde bulunmuştur. Bunun dışında Hizbu’t-Tesbih, Ahzab-ı Usbuiyye gibi dua kitablarını da tertip etmiştir. Çok yüksek bir aşk ile düzenlediği “Evrad-ı Kebir” yüce ilminin bir delilidir.

Pir Hazretleri‘nin eserlerinden bir paragraf;

“Ey gönül, akla yâr nefse kul olma. Zîrâ seni bir çok temâşâdan ve devletten mahrum eder. Bilmiş ol ki, bir kimse dünyada sohbet ve devlet ile sultân iken, kendi zatında gâfil olsa ve kendinden olanı bilmese, öbür âlemde ne bilmiş ola. Çünkü gaflet ile kendi vücudunda olan hidâyeti, emâneti ve hazîne-i saltanatı bilmeyip, kendini kendine kul edip, güneşin yüzünü balçıkla sıvar ve kendi mahbûbuna bilmezlik zulümâtından bir kaftan giydirir. Sonra kendi ettiği kabahatleri Cenab-ı Hakk’a isnad edip “bana gaflet verdin ya Rab” der ise, bu da insaf değildir ya. Zîrâ Cenab-ı Hakk, peygamber gönderdi ve Kur’ân inzal eyledi. Ve Kur’ân içinde, “Gâfil olmayın” diye emr ü tenbih eyledi.

Ey gönül! Sana olan hidâyeti bil, âsi olup, Sultan hazînesini yabanlara harç etme. Himmeti yüce eyle. Âdem’den gâfil olma. Her gördüğünü adam sanma. Yaban yerlere harc olan hizmeti ve himmeti Sultan’a harc et. Sultan defterine yanlış huruf katma.Gözsüz, kulaksız olma. Basîr ve Semî’ ol. Hiçbir şeye hakaretle bakma. Yediğin nimetin hakkını yerine getir. Dostunu bil, düşmanından hazer eyle ki, âhir sana ziyanı dokunur. Dost, düşman kendi öz vücudundadır.”