Ahmed Semerkandi Hz.

Ahmed Semerkandi Hz Ahmed Efendi Seyyid Haşim Efendi’nin oğlu olarak Semerkand’da doğdu. (Tahminen 1447 ) Gençliğinde Nurbahşi (Seyyid Muhammed Nurbahşi hz. v.1464) yoluna bağlandı. Gördüğü bir rüyayla Erzincan’a gitti.  Pîr Muhammed Erzincani’ye öğrenci oldu. Ama  O, birkaç yıl sonra vefat etti. (1464) Nurbahşi yolundan bir zatta sülûkuna devam etti. O da bir süre sonra vefat […]

Emin Baba Hz.

GELİBOLULU MEHMET EMİN SITKI PASTUTMAZ EFENDİ 1881-1965   Mehmet Emin Pastutmaz efendi  1297 (1881) yılında İstanbul’da dünyaya gelmiş olup babasının ismi Hacı Osman efendidir. Hayatı hakkında fazlaca bilgiye sahip olamadığımız Mehmet Emin Sıtkı Pastutmaz efendi  İstanbul Yedikule’de bulunan İmrahor Uşşaki tekkesi postnişini  büyük aziz denmekle maruf Emin babaya biat etmiş ve onun irtihaliyle de halifesi […]

Mehmet Kamil Efendi

Mehmet Kamil Efendi                                   Mehmet Kamil (Özüaydın) (Hüseyin Çelebi Medresesi Müderrisi Mehmet Kamil)   1874 (1290)’te Kosova-İsalar Köyü’nde doğdu. Müderris Osman Efendi’nin oğludur. İlköğrenimini köyünde yaptı. Sonra İstanbul’a gelerek Haseki Sultan Medresesi’ne kaydoldu. Fatih Dersiamlarından Alasonyalı Hacı Ali Efendi’nin […]

İbrahim Uşşâkî Efendi

İbrahim Uşşâkî Efendi                 Bursa Hacı İvaz Paşa Camii   Bursalı sufi, yazar Uşşâkî İbrahim diye tanınmıştır. Balıkesir-Eşme İney (Kırkağaç) köyünde dünyaya gelen İbrahim Efendi, öğrenimini tamamladıktan sonra Bursa’ya yerleşmiş ve özellikle fıkıh biliminde otorite olmuştur. Bursa Müftülüğü de yapan İbrahim Efendi, 1309/1891 yılında Bursa’da yaşamını yitirdi. Yazarın El-Miskü’l-Ezfer fi Tebri’et-i Şerhi’l-Ekber adlı oldukça […]

Şücâaddîn Azîz Uşşâkî (k.s.a.)

Ahmed Şücâaddin Azîz                     Ahmed Tâlib-i İrşâdi hz.’ne şeyhi Hüseyin Hakkı tarafından 1860 yılında hilafet verilince Cahidi Sultanın memleketine Kilitbahr’e gönderilir. Cahidi hz’nin tekkesinin aşağısında Fatih’in yaptırdığı Kilitbahir Kalesi’nin hemen üstünde dergahını kurar. Hz Peygamber’e (s.a.v) Hz Ali’ye (k.v) ve ehli beyt’e  sevgisi şiirlerine yansır. İrşâdiler […]

Devati Tekkesi Haziresinde Bir Uşşâkî Şeyhi

Devati Tekkesi Haziresinde Bir Uşşâkî Şeyhi                     Dün Üsküdar’a gittim. Celveti (Sultan Üçüncü Murad devrinde doğan üç tarikat Celvetî , Uşşâkî ve Şemsî ) yolunun kurucusu  Aziz Mahmud-ı Hüdai (Pir Hüsameddin Uşşâkî hazretlerinin cenazesini Üsküdar’da karşılayan) (vefatı : 1628) hazretlerine dua ettim. Daha sonra (Üsküdar Selman-ı […]

Salahi hz. Divanında Pirini (ksa) nasıl anlatmış

Salahi hz. Divanında Pirini (ksa) nasıl anlatmış     Kalp bülbülünün dilini tazeleyen Hüsâmeddîn-i Uşşâkî’yi anmaktır (K.13-7). Hüsâmeddîn-i Uşşâkî’nin himmetinin mumu kalp sahasını aydınlatır (K.14-6). ….. Hüsâmeddîn-i Uşşâkî’nin Türkçe bir divanı da bulunmaktadır. Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin divanındaki on üçüncü ve on dördüncü kasideler Hüsâmeddîn-i Uşşâkî için kaleme aldığı methiyelerdir. Tarikatının kurucusununun kabrinin feyizlerini dile getirdiği on […]

Salâhi Hazretlerinin Makāmât-ı Hamîdiyye Şerhi’nden

Makāmât-ı Hamîdiyye Şerhi’nden Allah’ı Bilme                                           … 18. asır âlim, mutasavvıf ve şairlerinden Abdullah Salâhaddîn-i Uşşâkî (1117-1197/1705-1782) Makāmât-ı Hamîdiyye Şerhi’nde Allah’ı bilmenin ya “istidlâl” (delil getirme) bilgisiyle yahut keşif ve riyazetlerle olacağını, istidlâl sahiplerinin de […]

Hazmî Uşşâkî Hazretleri ve Bir Mersiyesi

Hazmî Uşşâkî Hazretleri ve Bir Mersiyesi HAZMÎ UŞŞÂKÎ HAZRETLERİ  Hazmi (Tura) Efendi, 1881 yılında Arapgir’de doğmuş, tahsil için İstanbul’a gelmiş, Arapgirli Hüseyin Avni Karamehmetoğlu’ndan icâzet alarak Bâyezıd Dersiâmları arasına katılmıştır. Pâdişâh huzurunda yapılan “Huzur Dersleri”nde muhâtablıkta bulunmuş, 20 sene Murad Molla Kütüphanesi’nde görev yapmış, 10 sene Süleymaniye Kütüphanesi müdürlüğünü yürütmüştür. Çeşitli şehirlerde ve vefâtına kadar […]

Bedreddin Yahya Efendi

                  BEDREDDİN YAHYA EFENDİ (1952-2012)   Bedreddin Yahya Efendi 1952 yılında Mısır’ın Kahire şehrinde dünyaya geldi. İslami eğitimine babasının rehberliğinde Kuran-ı Kerim’i ezberleyerek başladı. Babası Şazeli ve Kadiri yollarında yetkili ve başarılı bir rehber idi. Bedreddin Yahya Efendi, babası ve dedesi gibi eğitimine El-Ezher üniversitesinde devam etti. […]