Vazife-i Uşşakiyye

Uşşâkîyye’ye Müntesib Olanların Günlük Vazîfeleri :

Sâlik, Sabah Namazının vaktine bir saat kalıncaya kadarki zaman içerisinde kalkmaya gayret eder ve abdestini alarak ilk önce 4, veya 8, veya 12 rek’at Teheccüd Namâzını edâ eder*. Bunun akabinde edâ edeceği 2 rek’at Seyr-i Sülûk yâni Yol Namâzından sonra Kıbleye müteveccihen oturduğu yerde gözlerini yumar ve huşû ve huzûr içerisindeki tam bir râbıta ile:

– 111 defâ Besmele-i şerîf yâni “Bismillâhirrahmânirrahîm” dedikten sonra 3 “İhlâs-ı şerîf” ve 1 “Fâtiha-yı şerîfe” okuyarak “ Hasıl olan sevâbı Hz. Âdem babamız ve Hz. Havvâ vâlidemizin azîz ruhlarına hediyye eyledim, vâsıl eyle Yâ Rabbî! ”der.

– 100 defâ “Estağfirullah el-Azîm” diyerek tövbe ve istiğfârda bulunduktan sonra yine 3 “İhlâs-ı şerîf” ve 1 “Fâtiha-yı şerîfe” okuyarak “Hâsıl olan sevâbı Peygamberimiz Hz. MUHAMMED MUSTAFA (s.a.v.) efendimizin ve onun âlinin, ehl-i beytinin , şâh-ı velâyet ile ashâb-ı güzînin azîz pâk ruhlarına hediyye eyledim, vâsıl eyle Yâ Rabbî!” der.

– 100 defâ “Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âl-i seyyidinâ Muhammed” şeklindeki salavât-ı şerîfeyi getirdikten sonra yine 3 “İhlâs-ı şerîf” ve 1 “Fâtiha-yı şerîfe” okuyarak “Hâsıl olan sevâbı Pîrimiz SEYYİD HASAN HÜSAMEDDÎN-İ UŞŞÂKÎ ve seyyidinâ ABDÜLKÂDİR-İ GEYLÂNİ ile cümle pîrânın ve Tarîk-i Uşşâkî silsilesinden güzârân eden şeyh efendilerimizin ruhlarına hediyye eyledim, vâsıl eyle Yâ Rabbî!” der.

– 100 defâ “Lâ ilâhe illallah” kelime-i tayyibesiyle tevhîd eder. Her 100’de “ Muhammedü’r – resûlullah” demek sûretiyle en az 700 defâ bu tevhîde devam eder. Ancak sâlik günün her saâtinde bu sayının üzerine ne kadar ilâve tesbih çekerse o kadar fayda görür. Birinci dersteki mürîdin dersi burada bitmiş olur. İleri derslerdeki müridlerin dersleri ise bunun üzerine bildirildiği usûlde ilâve edilecektir.

– Sâlik bu vazîfeleri ifâ ettikten sonra yine huzûr ve huşûsunu bozmadan gönülden Cenâb-ı Hakk’a yönelip evvelâ iki cihân serveri sevgili Peygamberimiz MUHAMMED MUSTAFÂ (s.a.v.) efendimizin, sonra cümle enbiyânın , ehl-i beytin, âl-i resûlün, ashâb-ı güzînin, evliyâullâhın ve silsilemizden dâr-ı bekâ’ya intikâl etmiş şeyh efendilerimizin şefaât ve himmetlerine nâil olabilmek için niyâzda bulunur; âbâ ve ecdâdımızdan âhirete intikâl edenler ile cümle mü’min ve mü’minâtın mağfireti ve bütün ümmet-i Muhammed’in selâmeti için de dualar eder.

———————-

* Gece Teheccüd namazına kalkarak bu dersi yapmak en efdâl olanıdır. Ancak kalkılamadığı durumlarda bu ders Sabah namazından sonraki işrâk vaktine kadarki süre içerisinde, bu da olmaz ise günün herhangi bir saâtinde yapılabilir.