Uşşâkî şiirlerinde Hac 9

Uşşâkî şiirlerinde Hac 9                             foto : Hanefi mihrabı   taşı toprak tavafından aşıklar bulmadı vefa gönül beyti rahman oldu haccu ümre edersen gel hüsnü gülzari hz. (1872-1965) divanından ********* Varup ihrāma girelüm Hamd u śenālar idelüm Eşigine yüz sürelüm Ķara donlu Beytullāh’uñ Muhyiddin […]

Âsitâne’de Kurban Bayramı

Âsitâne’de Kurban Bayramı Âsitâne-i Uşşâkî’de Kurban Bayramı                               Temcid / Uşşâkî Âsitânesi Geçen Ramazan bayramında okunan Temcid       Not: Temcid ve bayram salası için ek bilgi için :  http://www.ussaki.com/v2/temcid-ve-bayram-salasi/

Uşşâkî şiirlerinde Hac 8

Uşşâkî şiirlerinde Hac 8                                                           Abalı Hüsameddin ef. Divanından   Men sırrın bilelden Haķķ’ı tahķíķ bilmişüz ‘Iyd-ı ekberdir cemāl-i yāre ķurbān olmuşuz Hem-dem hüccāc-ı ma‘nāyuz tavaf-ı ķılmışuz […]

Uşşâkî şiirlerinde Hac 7

Uşşâkî şiirlerinde Hac 7                           Ahmed-i Lütfi Hz Divanından : Ne güzeldir Bab-ı Selam kapısı Ordan girer hacıların hepisi Yalın ayak , başı açık tavafta Ağladı gözlerim, dindiremedim Yedi defa tavaf ettim dönerek Yandı bağrım, ciğerlerim yanarak Altınoluk, beyt’im can feda olsun Ağladı […]

Sinânî Şiirlerinde Hac 1

Sinânî Şiirlerinde Hac 1                                         Pir Ümmi Sinan hz. divanından   Berzah ilmin afeti bir nur olur şekaveti Aşıkların ziyareti oldur ki beytullah olur   s.60   … Iyd u vasla ermek içün cillegahım erbain Iyd […]

Semme Vechullah

Semme Vechullah                                                         Bakara Sûresi 115’de: “Ve lillâhil meşriku vel magribu fe eynemâ tuvellû fe semme vechullâh”. tevhidkuranmeali.com/onsoz … Doğu da, Batı da (tüm yeryüzü) Allah’ındır. Nereye dönerseniz […]

Uşşâkî şiirlerinde Hac 6

Uşşâkî şiirlerinde Hac 6                             Cümle Huccâc İle Giydik Yine İhrâm u Abâ Cümle huccâc ile giydik yine ihrâm u abâ Kıbleye karşı yöneldik gideriz misl-i sabâ İrüşüp gördüm giyinmiş bir siyah atlas kabâ Kâre donlu Ka’betullah merhabâ yâ merhabâ Susamışız âb-ı […]

Uşşâkî şiirlerinde Hac 5

Uşşâkî şiirlerinde Hac 5                         Hazmi Tura hz.divanından Hacc-ı ekber eylemektir kâmilin kalbin tavaf Gel tavâf et zâhidâ kim beyt-i Rahmân bizdedir … Gitmezdi kimse hacca köyün tavâf ederdi Ol kâbe-yi visâle bir Ģâh-râh olaydı … Nusret Tura Hz. Divanından: Bekleyenler vardı bab-ı rahmetinde […]

Uşşâkî şiirlerinde Hac 4

Uşşâkî şiirlerinde Hac 4                                 Cahidi Ahmed Sultan hz. Divanından : Cahidi’nün kalbinden sil pasını İhsan eyle nasuhun tevbesini Tavaf idem visalün Ka’besini Haccun tekmilin müyesser eyle s.90 şiir 43 kıta 5 … Gaza-yı ekberi nefsime kıldum Hevayı def’ idüp […]

Uşşâkî Şiirlerinde Hac 3

Uşşâkî Şiirlerinde Hac 3                   Ömer Hulusi hz Divanından : Hakikat haccıdır uşşak gönül beytin tavaf eylen Erenler Kabesin yüzler sürüp şerh ü beyandan geç s.220 ş.77 k.5 … Yılda iki bayram etmek arifa seyran mıdır Gel celali seyfine çal bayramı kurban nedir s.242 ş. 116 k6 […]