Azbî Baba’nın Tarikat-nâme başlıklı şiirinden

Azbî Baba’nın (k.s.) Tarikat-nâme başlıklı şiirinden
foto : İstanbul Merdivenköy Şahkulu dergahı azbi babanın medfun olduğu mekan
Asıl adı Mustafa olan Azbî Baba, XVII.yy’ın ikinci yarısıyla XVIII.yy’ın ilk yarısında yaşamış mutasavvıf bir şairdir. Niyâzî-i Mısrî’ye intisabı ile Halvetî usul üzere tasavvuf hayatının başladığı kabul edilen Azbî Baba, Mısrî’nin ölümünden sonra, tarikat anlamında tasavvuf dairesini değiştirerek Bektaşîlik’e intisap eder.

Bu aslında onun girişte de bahsettiğimiz gibi Allah’a giden yolları bir görüp, tarikat meselesine birleştirici bir gözle bakmasından kaynaklanır. “Tarikat-nâme” başlıklı şiirinde bu bakışı daha da belirginleşir. “Halvetî” redifli bu şiirde “Celvetî, Gülşenî, Mevlevî, Kâdirî, Uşşâkî” gibi tarikat mensupları ve Hacı Bektaş-ı Velî’den övgüyle bahseder. Birini diğerinden ayrı tutmaz:

Andelib-i gülşen içre âşıkân Uşşâkî’dir
Mazhar-ı dîdâr-ı yâre lâyıkân Uşşâkî’dir
Ehl-i derdin derdine hoş hâzıkân Uşşâkî’dir
İltifâta mazhar olan sâdıkân Uşşâkîdir
(48b-6)
Andelib-i gülşene verd-i hakîkât Halvetî
Tâlib-i sırr-ı velâyet kân-ı vahdet Halvetî
Rehber-i fakr ü kanâat terk-i devlet Halvetî
Vâsıl-ı bezm-i ricâl derde himmet Halvetî
Mûtu kable en-temûte mazharı zât Halvetî
Sâlike dîdâr-ı mahbûb cây-ı cennet Halvetî (50a-1)
AZBÎ BABA VE DİVANI
Mehmet EROL

Yorum Yapın

You must be logged in to post a comment.