Edirne Uşşâkî Salı Tekkesi

Edirne Uşşâkî Salı Tekkesi

 

Arif Ağa camii

 

Salı Tekkesi Ârif Ağa Mahallesinde Salı Tekkesi Sokağında sekizinci numarada vâki Fahri Fatma Hatun Zâviyesidir (Saka Tekkesi de denir) ki çatısı ahşabtandır. Ve şu anda yok olmuş Karanfiloğlu çarşısındaydı. Bu zâviye Tarîk-ı Uşşâkî meşâyihinden (şeyhlerinden) şuarâ (şairler) miyânında (arasında) tercemesi mezkûr (adı geçen) Şeyh Mehmed Cemâleddîn Efendi (ö. 1164/1751) hulefâsından (halifelerden) Yazıcızâde Şeyh Mehmed Efendi (Yazıcı Şeyh Mehmed Safvetî Efendi (ö.1192/1778) Uşşâkî Âsitânesi şeyhi, ) için binâ olunup bade (başka, gayrı) vefâtihî Saka Hüseyin Efendi nâm zâta verilmiş ki o dahi Yazıcızâde’nin halîfesidir, bu tekke hazîresinde (dini yapıların avlularında yer alan etrafı duvar veya parmaklıkla çevrili mezarlıklar) medfûndur.(defnedilmiş) Karamânî Şeyh Mustafa Efendi nâm Uşşâkî şeyhinin bu tekkenin türbesinde medfûn idügi mervîdir. (söylenir)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arif Ağa Camii

……..

Ek bilgi : Edirne Baba Demirtaş Mahallesi, Salı Tekke Sokağı’nda bulunan Arif Ağa Camisi’nin yapım kitabesi bulunmadığından ne zaman ve kimin tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir. Halk tarafından Künbet Camisi ismi ile de anılmaktadır. 1446 yılı Vakıf tabu kayıtlarında Arif Ağa Mahallesi’nin ismi geçmektedir. Buna dayanılarak bu caminin XV.yüzyılın ortasında Arif Ağa isimli biri tarafından yaptırılmış olması ihtimal dahilindedir.
http://www.e-tarih.org/sayfam.php?m=teser&id=472

 

Sakih Baba Kabri Şerifi  ( Saka Hüseyin Efendi  )

Saka Baba adıyla meşhur olan Şeyh Ahmed Sak-i Uşşaki Cemaleddin Uşşaki ile pirdaştır. Pir Hasan Sezai ile mülakatları vardır. Yazıcı Şeyh Mehmed efendi’nin halifesidir ve tekkenin haziresinde gömülüdür. (Selami Şimşek)

kaynaklar :

Riyaz-ı Bel
dei Edirne’den  12-Salı Tekkesi …………..184

Edirne Salnamesi  s.99 -103 halveti tekkeleri

http://issuu.com/tubalikoglu/docs/edirne_s__ln__mesi

http://www.ygslyssistemi.com/bilgi-nedir-ne-demek/secme-yazilar-makaleler/cesitli-makaleler/cemaleddin-ussaki-kimdir-hayati-ve-eserleri.html

Trackbacks for this post

Yorum yapın

You must be logged in to post a comment.