Çarşamba evradından 1

Çarşamba evradından 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VİRD-İ SEYYID YAHYA ŞiRVANİ VUSLAT-I RAHMET-i RAHMANi KUDDiSE SIRRAH-US-SUBHANİ

3.bölüm

Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahiym

 

 

Allahümme zeyyin zevahirena bi-hidmetike ve bi-vatınena bi-marifetike ve kulubena bi-muhabbetike ve esrarena bi-müşahedetike ve ervahena bi-mu’avenetike.

 

Allahümmec’al fiy kalbiy nuren ve fiy sem’iy nuren ve fiy basariy nuren ve an yeminiy nuren ve an şimaliy nuren ve emamiy nuren ve halfiy nuren ve fevkiy nuren ve tahtiy nuren vec’alniy nuren ya nu-ren-nuri bi-rahmetike ya erham-er-rahimiyn .

 

Allahümm’estecib du’ana v’eşfi merdana verham mevtana.

 

La ilahe illallahu (3 kerre) Muhammedün Resulüllahi hakkan ve salli ala külli Nebiyyin ve melekin.

Estagfirullah (3 kerre) min cemi’i ma kerihallahu kavlen ve fiilen ve hatıran ve nazıran ve etubü ileyh .

Sübhanallahi (33 kerre)

El-hamdü lillahi (33 kerre)

Allahu ekber kebiyren (33 kerre)

Vel-hamdü lillahi hamden kesiyren fe-sübhanallahi ve bi-hamdihi bükreten ve asilen ve tealallahu meliken cebbaren kahharen settaren sultanen ma’buden kadiymen kadiren la havle vela kuvvete illa billahil aliyyül aziym. Va’fü anna ya kerim va’fü anna ya rahiym v’agfir lena zünubena ya Rahmanü ya rahiym bi-rahmetike ya Erham-er-Rahimiyn, EL-FATiHA

 

Sıddık Naci Eren Efendi Evrad-ı Saadet-i Ebediyye Çarşamba evradı sayfa 67-68

Yorum Yapın

You must be logged in to post a comment.