Salı Evradından 1

Salı Evradından 1

VİRD-İ SEYYID YAHYA ŞiRVANİ VUSLAT-I RAHMET-i RAHMANi KUDDiSE SIRRAH-US-SUBHANİ

 

Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahiym

 

Elleziy tekaddeset an-il-eşbahi zatühu Ve tenezzehet an müşabehetih-il emsali sıfatühu

Ve şehidet bi-Rübubiyetihi ayatühu Ve dellet ala vahdaniyyetihi masnu’atühu Vahidün la min kılletin ve mevcudün la min illetin bil-cudi ma’rufün ve bil-ihsani mevsufün Ma’rufün bila gayeti Ve mevsufün bila nihayeti Evvelün kadiymün bila ibtida’in Ve ahirün kerimün mukiymün bila intiha’i Ve gafere zünub-el-müznibiyne keremen ve hilmen ve lutfen ve fadlen elleziy lem yelid ve lem yuled ve lem yekün lehu küfüven ehadün leyse kemislihi şey’ün ve hüves-semi”ul-basiyrü ni’mel-Mevla ve ni’men-nasiyr.

 

Gufraneke Rabbena ve ileyk-el-masiyr. Ve hasbünallahi vahdehu ve ni’mel-vekiyl. Ve la havle ve la kuvvete illa billah-il-aliyyil-aziym. Yef’alüllahü ma yeşa’ü bi-kudretihi ve yahkümü ma yüridü bi-izzetihi. Ela lehül-halku vel-emrü tebarekallahu Rabbül-ale-miyne ve neşhedü en la ilahe illallahu vahdehu la şerike lehu ilahen adilen cebbaren Meliken kadiren kahhara L-zünubi gaffara Ve lil-uyubi settara Ve neşhedü enne seyyidena Muhammeden abdüh-ül- Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme Ve Resulühül-mücteba sallallahu alleyhi ve selleme Şems-üd-Duha bedr-üd-düca nur-ül-vera sahibü kabe kavseyni ev edna sallallahu alleyhi ve selleme Resul-üs-sakaleyni sallallahu alleyhi ve selleme Ve Nebiyyül-Haremeyni sallallahu aleyhi ve selleme Ve imam-ül-kıbleteyni sallallahu alleyhi ve selleme Ve ceddüs-sıbtayni sallallahu alleyhi ve selleme Ve şefi”u men fid-dareyni sallallahu alleyhi ve selleme Resulen Mekkiyyen Medeniyyen Haşimiyyen Kureyşiyyen Ebtahiyyen sallallahu alleyhi ve selleme Kerrubiyyen ruhiyyen ruhaniyyen takiyyen nakiyyen Nebiyyen sallallahu alleyhi ve selleme

 

Kevkeben dürriyen şemsen mudiyyen kameren nuriyyen nuraniyyen beşiren neziren siracen müniren sallallahu aleyhi ve ala alihi ve evladihi ve ashabihi ve ezvacihi ve etba’ihi ve hulefa’ih-ir-raşidiyn-el-mürşidiyn-el mehdiyyiyne min ba’dihi hususen aleş-şeyh-iş-şefik katiliz- zındıyk ve fiı-gar-ir-refik el-mülakkabi bil-atik el-imamı alet-tahkik Emir-ül-mü’miniyn Ebi-Bekrin-is-Sıddıyk radıyallahu anh.

 

Sümmes-selamü min-el melik-il-vehhab ila emır-il evvab zeyn-il ashab mücavir-il mescid-i vel-mihrab en-natıkı bis-savab el-mezkuri fil-kitab Emir-ül-mü’miniyn Ömer ebni Hattab radıyallahu anh

 

Sümmes’selamü min-el melik-il Mennan ilel emir-il eman habib-ir-Rahman Cami-il-Kur’an sahib-il haya’i vel iyman eş-şehidi fiy hali tilavet-il-Kur’an Emir-il-Mü’miniyn Osman ebni Affan radıyallahu anh .

 

Sümmes-selamü min-el melik-il veliyyi ila emir-il vasiyyi ibn-i ammin-Nebiyyi kali-il-bab-il Hayber’i zevci Fatime’t iz Zehriy varis-il-ulum-in-Nebevi Emir-il-mü’ miniyn Aliyyir-radıyyis-sahiyyil-vefiyyi radıyallahu anh.

 

Sümmes-selamü alel imameyn-il hümameyn-is sa’ideyn-iş-şehideyn-il mazlumeyn

el-makbuleyn-iş şemseyn-il kamereyn-il bedreyn-il hasibeyn-il nesibeyni bil-kada’i radıyeyni ve alel-bela’is-sabireyn Emirey-il-mü’miniyn Ebi Muhammedil-Hasen-i ve Ebi Abdillah-il-Hüseyn radıyallahu teala anhüma

 

Ve ala ammeyh-il-kerimeyn-iş şeca’ayn-il muazzemeyn- il muhteremeyni El-Hamza’te vel-Abbas ve ala cemi’il- muhaciriyne vel-ensar vet-tabi’iyn-el ahyari vel-ebrar rıdvanullahi teala aleyhim ve aleyna ecma’iyne ve sellem tesliymen ve azzama ta’zimen ebeden da’imen hamden kesiyren kesiyren illi yevm-il haşri vel-karar.

***

Allahım , şüphesiz ki ben sana sığınırım, Sana tevessül eder, Sana yönelirim. Alçalıp ,Sana yalvarırım ve Senin güzel isimlerinle Sana bağlanıp niyaz ederim.

Sıddık Naci Eren Evrad-ı Saadet-i Ebediyye Salı günü evradı s.55-59

Yorum Yapın

You must be logged in to post a comment.