Abdurrahman Sâmî Saruhânî Hazretlerinin Bir Mersiyesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abdurrahman Sâmî Saruhânî Hazretlerinin Bir Mersiyesi

Abdurrahman Sâmî Saruhânî Kuddise Sırruh

Muzaffer Efendi Hazretlerinin peder-i âlîlerinin yakın arkadaşı ve Efendi Hazretlerinin ilk mürşidi Abdurrahman Sâmî Saruhânî kaddesallahu sırrahul âlî Hazretleri “tarîk-i uşşâkiyye” usûlüne göre yıllarca irşad makamında bulunmuş pek müstesnâ bir mürşid olup zamanında birçok büyük meşâyih kendisine hilâfet ve icâzet vermişdir. Aşağıda bunlardan tesbit edebildiklerimizi bulacaksınız :

1-Nakşibendiyyenin Mehmed Can Kolu : Hisar Şeyhi Mehmed Nurullah Efendiden
2-Nakşibendiyyenin Halidiyye Kolu :Eyüp’de Saferullah Efendi’den
3-Kadiriyyenin Karibullah Kolu : Mısır şeyhlerinden Ebu’l Envar Feyzüddin Efendi’nin halifesi Şeyh Hilmi Efendi’den
4-Kadiriyye’nin Muhyiddin ibn Arabi Kolu : Şeyh Hayrullah Efendi’den
5-Sadiyye : Edirneli İsmail Rüşdü Efendi’den
6-Şabaniyye : İzmirli Şeyh Ahmed Efendi’den
7-Rufaiyye ve Bedeviyye : İzmirli Şeyh Mustafa Hilmi Efendi’den
8-Gülşeniyye : Edirneli Şeyh Şerafeddin Efendi’den
9-Şazeliyye : Şeyh Hayrullah Efendi’den
10-Dussukiyye: Şeyh Abdurrahman Kalenderi’den
11-Mevleviyye : Manisada medfun merhum İshak Çelebi’nin ruhaniyyetlerinden
12-Halvetiyye’nin Uşşaki Kolu : Gelibolulu Ahmed Şücaeddin Efendi’den

Mâh-ı Muharrem münâsebetiyle, Abdurrahman Sâmî Efendi Hazretlerinin dîvânından, bir mersiyeyi sizlerle paylaşmak istiyoruz :

Çeşm-i cân-ı âşıka nûr-i cilâsın yâ Huseyn
Enfüs ü âfâka şems ü meh-i zıyâsın yâ Huseyn
Mazhar-ı nûr-i celîl-i ıstıfâdır hilkatin
‘Umde-i nûr-i yakîn-i ictibâsın yâ Huseyn
Nûr-i lâhûtun muhît-i bahr-ı envâr-ı şuhûd
Sen şeh-i ma’nâ-yı kuds-i dü-serâsın yâ Huseyn
Vâlidin “Şâh-ı Velâyet” mâderin “Zehrâ Betûl”
Sen ciğerpâre-i “Mahbûb-i Hudâ”sın yâ Huseyn
Hanedânın ehl-i mahşere sâkî-i kevser iken
Sen suzsuzlukdan “Şehîd-i Kerbelâ”sın yâ Huseyn
Âsitân-ı Hazretinde bendedir cümle cihân
Zübde-i nûr-i Muhammed Mustafâ’sın yâ Huseyn
Bahr-i nûr dürdânesidir mâye-i aslın senin
Sen zıya-yı akdes-i arş-ı ‘ulâsın yâ Huseyn
İbtilâ künhiyle buldun ictibâ-yı zât-ı Hakk
Sen şefi’-i ekber-i “yevmü’l-bekâ”sın yâ Huseyn
Bâb-ı lutfunda eder Sâmî kulun hep istimdâd
Sen huzûr-i Hakk’da “makbûlü’r-recâ”sın yâ Huseyn

Bu zât-ı âlî-sıfât hakkında hazırladığımız ( http://www.muzafferozak.com/assaruhani.html ) hayatına ve eserlerine dâir bilgiler bulabilirsiniz…Allah bizleri şefâ’atlerine nâil, himem-i rûhâniyyetlerini üzerlerimize sâyebân, feyzlerinden feyzyâb eylesin…Âmîn bi hürmet-i Cedde’l Haseneyn ve Şühedâ-i Kerbelâ…

alıntı kaynağı :

http://defter-i-ussak.blogspot.com.tr/2014/11/abdurrahman-sami-saruhani-hazretlerinin.html

Yorum Yapın

You must be logged in to post a comment.