Edirneli bir Uşşâkî şeyhi Mehmed Sâdık efendi

 

Edirneli bir Uşşâkî şeyhi Mehmed Sâdık efendi

 

 

 

 

foto : tatar mezarlığı

 

Ârif-i Bi’llâh Eş-Şeyh Mehmed Sâdık El-Uşşâkî Edirneli ve Uşşâkî tarîki şeyhidir. Me’hazlarımızda bu zâtın terceme-i hâline tesâdüf olunamadı. 1094 (1682) târihinde irtihâl-i dâr-ı ukbâ etmekle Zindânaltı’nda Tatar Hân Kabristânı’nda Dâru’l-hadîs’e giden cadde üzerinde medfûndur. Gülşenî şeyhi Hasan Sezâyî Efendi hazretleri rûhâniyetlerinden istimdâd-ı feyz ile 1122 (1710) târihinde söylemiş olduğu âtiyü’z-zikr (Aşağıda bildirilecek, bahsedilecek olan ) târihi bir mermer pâreye (parçaya) hâkk ile eski kabir taşının yanına vaz‘ ettirmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto : edirne kalesi kazı çalışmaları

 

 

Târîh

 

Kutb-ı âlem şeyh Uşşâkî o hem-nâm-ı habîb

Vâsıl olmuştur hakîkat ilminin esrârına

Zulmet-i unsurdan evvel yirmi bir yıl kurtulup

Mazhar olmuştu o zât-ı pâk-i Hakk envârına

Râh-ı Hakka halkı irşâd eyledi bâ-emr-i

Hakk Devrini tekmîl edüp gitti bekâ gülzârına

Feyz-i istimdâd ile dedim Sezâyî târîhin

Hû deyip Sâdık Efendi gitti vahdet dârına

 

Târîh noktalı harflerden çıkar

 

 

 

foto : Edirne kalesi Makedonya burcu

ek bilgi :

Bizans imparatoru Hadrianus döneminde yapılan Edirne kalesinin büyük bölümü yok olmuş. Kalenin dört adet burcundan biri, Osmanlı döneminde Makedonya, Kafes kapı, Germe Kapı ve Zindanaltı olarak anılan kulelerden Zindanaltı, adından anlaşılacağı üzere zindan ödevi yapmış. Geçirdiği çeşitli badireler sonucu günümüze ulaşabilen tek burç Makedonya kulesi.

……..

Zindan Kulesi

(Evliya Çelebi’ye göre Tevfikhane Kulesi) Kalenin güneydoğusunda, günümüzde zindanaltı denilen yerdeydi. Yeniçerilik kaldırılıncaya kadar zindan görevi gördüğünden bu adı almıştır.

Edirne Kalesi’nin değişik adlarla anılan dokuz kapısı vardı. Kule Kapısı, kulenin doğusunda olup Maarif Bahçesi adıyla bilinirdi. Top Kapısı bugünkü Mumcular Sokağı’nın aşağısındaydı. Kafes Kapı, bugünkü Gazi Mihal Köprüsü’ne dönen yol kavşağındaydı. 1752 depreminde yıkılmıştır. Keçeciler Kapısı, Debağhane Semti’ndeydi. Oğrın Kapı, Germe Kapıya açılan küçük bir kapı olup çok dar ve gizli idi. Manyas Kapı, Manyas Karakolu denen yere yakındır. 1752 depreminde yıkılmıştır. Tavuk kapısı, Cumhuriyet Caddesi’ndeydi. Balıkpazarı kapısı bugün olduğu gibi İğneciler Kapısı ya da İstanbul Kapısı adlarıyla da bilinirdi. Kalenin doğusunda, Balıkpazarı’ndaydı. Orta Kapı, Ali Paşa Çarşı’sına açılıyordu.

http://toprakmetin.blogcu.com/trakya-edirne-2/5659008

 

Yorum yapın

You must be logged in to post a comment.