Uşşâkî Şiirinden Bir Dörtlük

Kutbü âlem gavsü âzam pirimiz
Tâcı bâğşay keremdir mirimiz
Havzı Kevser dâhi sâkidir ol
Şeyh Hüsameddin Uşşâki’dir ol.

Nutku Şerif Ahmed Hüsami efendimize aittir.

Kaynak : Sıddık Naci Eren kitabı yüce veliler ve anadolu evliyaları

Açıklamalar:

*Kutb:Dini bir meslek veya grubun başı. Bir çok müslümanların kendisine bağlandıkları azim ve büyük evliyaullahtan zamanın en büyük mürşidi.

* Âlem : Bütün cihan. Kâinat.Dünya. Bir güneş ile ona tâbi olan ve etrafında devreden seyyarelerin teşkil ettiği dâire. (Cenab-ı Haktan gayrı mahlukata Âlem denmesi, mucidi olan Zât-ı Ecelle ve A’lâ Hazretlerini bilmeğe delâlette vesile olduğuna mebnidir. L.R.) (Semâvatta binler âlem var. Yıldızların bir kısmı her biri birer âlem olabilir. Yerde de her bir cins mahlukat, birer âlemdir. Hatta her bir insan dahi küçük bir âlemdir.

*Gavs-ül A’zam :Abdülkadir-i Geylanî (K.S.) Hazretlerinin nâmı. En büyük Gavs. Evliyâullahın büyüğü

*Tac :Müslümanların, Peygamberimizin sünnetine uygun olarak veya onu temsilen başlarına sardıkları örtü; sarık, imame

* bâğşay : …..

*kerem :Nefaset, izzet, şeref. Al-i-cenâbâne ihsan, inâyet.

* mir: Amir. Bey. Baş. Kumandan. Vâli.

*Havz-ı Kevser: Kevser havuzu. (Kevser:Cennet ırmaklarının kaynakları. Cennet’te bir havuz veya nehir.)

* saki :Sulayan, içecek su veren, sucu.

Yorum yapın

You must be logged in to post a comment.