Muzaffer Ozak Hz’nin Çocukluk hatıralarından

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muzaffer Efendi Hazretlerinin Çocukluk Hâtırâları

ABDURRAHMAN SÂMÎ EFENDİ

Yine çocukluğunda kendisine çok tesir eden bir hâdiseyi Efendi Hazretleri şöyle anlatıyor :

“Ben fakîri okutarak, bu mesleğe sâhip olmama sebeb olan merhûme annem Hâcce Â’işe Hanım, Mevlid-i Nebevî okunduğu bir gün bizi câmi-i şerîfe götürmüştü. Çok küçük yaşta olduğum halde, o gün müezzin efendinin bizi kovmasını ömrüm oldukça unutamayacağım. Halbuki, mahallemize yakın bir yerde bir de kilise vardı ve o kilisenin hademeleri de, bize şeker ikram eder, akıllarınca hıristiyanlığa muhabbet ettirmeğe çalışırlardı. Mü­ezzin efendi ise, mevlidde halka dağıtılmak üzere kendisine tes­lim olunan şekerleri karşımızda ağzını şapırdata şapırdata yer­ken, bize de bir külah vermemek için kovmaktan utanmazdı. Oysa, çoğumuz şehîd çocuğu ve yetîm idik. Bereket versin, ma­hallemiz sâkinlerinden olan meşâyih-i kirârndan Şeyh Abdurrah­man Sâmî Efendi, bizlere de ikram etmek sûretiyle müezzin efen­dinin hatâsını tamir etmiş ve mini mini kalblerimizde ona karşı beliren nefret duygularını tadil eylemişti. Bu zât-ı şerîf, Tarîkat-ı Kâdiriyye, Nakşiyye ve Uşşâkıyye’­den halkı Allah ve Resûlüne davet ve muhabbet ettiren kâmil bir insandı. Cömerd, güler yüzlü ve tatlı sözlü bir zât-ı akdesdi. Cu­ma günleri, kandillerde, ramazanlarda ve bayramlarda sofrası­na yetim ve yoksulları çağırır, onlara bizzat kendisi hizmet eder. çıplakları giydirir, ağlayanların gözyaşlarını dindirirdi. Bu zâtın gayret ve himmetiyle, mahalle çocuklarında dîne karşı bir mu­habbet ve alâka uyanmış, bir çoklarının hidâyetine sebeb ol­muşsu. Rahmetullahi aleyh ve etba’ihim”

…….

Muzaffer Özak Efendi, hocası ve ilk mürşidi olan Abdurrahman Sami hazretlerini babası gibi sever.

İlk tahsilini babasının medrese arkadaşı Uşşâkî şeyhi Abdurrahman Sâmi Saruhânî’nin himayesinde yapan Muzaffer Ozak henüz on sekiz yaşındayken (1934) şeyhini ve hocasını kaybetti.

……

alıntının kaynağı :

http://defter-i-ussak.blogspot.com.tr/search?q=abdurrahman+sami

http://www.kimdirhayatieserleri.com/muzaffer-ozak-kimdir-hayati-ve-eserleri-hakkinda-bilgi.html

Yorum Yapın

You must be logged in to post a comment.